Nondiscrimination Policy and Contact Information

Tuyên bố Không Phân biệt Đối xử và Thông tin Liên lạc


Hệ Trường Công Quận Prince William (PWCS) không phân biệt đối xử trong công việc hoặc trong các chương trình giáo dục, các dịch vụ phục vụ và hoạt động dựa trên căn bản chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, nhận thực giới tính, khuynh hướng giới tính, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế có liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật, thông tin di truyền, hoặc bất kỳ điều căn bản nào khác mà pháp luật cấm.

Các cá nhân sau đây sẽ xử lý các câu hỏi liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử, bao gồm Mục 504 và Tiêu đề IX::

Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), Quyền Công dân, Tuân thủ Mục 504 (Nhân viên), Cơ hội Việc làm Bình đẳng, Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật, Thủ tục Khiếu nại:

Văn phòng Bình đẳng và Tuân thủ

703-791-8071

Tuân thủ Mục 504 (Học sinh):

Giám đốc Giáo dục Đặc biệt

703-791-7287

Tuân thủ Tiêu đề IX:

Cán bộ Tiêu đề IX và Quan hệ Học sinh

703-791-8515

Đạo luật quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (FERPA):

Chuyên gia quản lý hồ sơ

703-791-7445

Địa chỉ gửi thư

P.O. Box 389, Manassas, VA 20108

Khả năng truy cập trang web

Các Trường Công Lập Quận Prince William cố gắng cung cấp nội dung trang web có thể truy cập được cho tất cả người dùng, bao gồm cả những người khuyết tật. Chúng tôi hiện đang làm việc để đáp ứng các tiêu chuẩn AA cấp độ của Hướng dẫn truy cập nội dung web (WCAG) 2.0, tuân thủ Mục 504 và Tiêu đề II của Đạo luật người Mỹ khuyết tật năm 1990.

Nếu quý vị sử dụng công nghệ hỗ trợ (chẳng hạn như đầu đọc màn hình, thiết bị theo dõi mắt, phần mềm nhận dạng giọng nói, v.v.) hoặc có các khuyết tật khác và gặp khó khăn trong việc truy cập thông tin trên trang web của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc số 703-791-8147. Vui lòng cung cấp URL (địa chỉ web) của tài liệu quý vị đã cố truy cập, sự cố gặp phải và thông tin liên hệ của quý vị. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị và cố gắng cung cấp thông tin mà quý vị đang tìm kiếm. Vui lòng lưu ý Giám sát Dịch vụ web và Truyền thông xã hội [email protected] hoặc số 703-791-8147 về bất kỳ khó khăn nào trong việc truy cập thông tin từ trang web này.