Policy 264 Boundary Planning Process

264

ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

CHỖ HỌC CHO HỌC SINH - QUY TRÌNH QUY HOẠCH RANH GIỚI

Quy trình Quy hoạch Ranh giới

Các ranh giới cho mỗi trường được thiết lập bởi Hội đồng Trường dựa trên nhu cầu về cung cấp giảng dạy có hiệu quả và sức khỏe, an toàn, và phúc lợi chung của tất cả các em học sinh.
Nhiều yếu tố có thể được xem xét khi thiết lập các ranh giới trường bao gồm, nhưng không giới hạn đến, dự kiến ghi danh, khả năng chứa đựng của trường, khoảng cách vận chuyển, các kế hoạch công trình xây cất trường học trong tương lai, và sự cân bằng về nhân khẩu học của dân cư trường.

Cần lấy ý kiến của công chúng thông qua việc sự sử dụng các uỷ ban hoạch định ranh giới cho việc quy hoạch ranh giới trường tiểu học và trung học cơ sở. Ranh giới cho các trường trung học phổ thông, do tính chất phức tạp, sẽ được tiến hành theo cách phù hợp nhất được chỉ định bởi Tổng Giám thị. Ý kiến công chúng sẽ được bao gồm trong quy trình này.

Quy trình quy hoạch ranh giới rút gọn sẽ được phát triển bởi Tổng Giám thị cho các kế hoạch ranh giới hoặc các điều chỉnh ảnh hưởng đến 1-100 học sinh, cần tạo cơ hội lấy ý kiến từ cộng đồng trường cho mỗi trường bị ảnh hưởng trước khi thông qua bởi Hội đồng Trường. Khi việc tái phân chia các ranh giới trường hoặc việc thực hiện bất kỳ phương án tái phân bổ học sinh mà ảnh hưởng 15 phần trăm hoặc hơn số trung bình học sinh hàng ngày của trường bị ảnh hưởng, quá trình ranh giới cần được thực hiện theo các thủ tục yêu cầu của Luật Virginia § 22.1-79 (8).

Chính sách này và điều lệ kèm theo sẽ được sử dụng để cung cấp hướng dẫn cho các Uỷ ban Quy hoạch Ranh giới.
Hội đồng Trường sẽ phải xin ý kiến cộng đồng bằng cách tổ chức một phiên điều trần công khai trước khi thiết lập các ranh giới trường.

Phó Giám thị Dịch vụ Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thi hành và giám sát chính sách này.
Chính sách sẽ được rà soát ít nhất năm năm/lần và sửa đổi khi cần thiết.

Căn cứ pháp lý

Luật Virginia , §§ 22.1-79(4) and (8) - Quyền hạn và Nghĩa vụ

Thông qua: 24/6/1998
Sửa đổi lần trước: 23/5/2012
Sửa đổi lần cuối: 26/2/2020


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM