Policy 273.01 Political Activities

273.01

ĐIỀU HÀNH CHUNG TRƯỜNG HỌC

Hoạt động Chính trị

Lợi ích chính trị của mọi cá nhân hoặc nhóm có thể không được phép xúc tiến trong ngày học hoặc tại các hoạt động do nhà trường tài trợ bao gồm các sự kiện thể thao; tuy nhiên, các cơ sở trường học có thể được trưng dụng làm nơi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử. Học sinh tại Trường Công lập Quận Prince William không thể bị yêu cầu chuyển tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào (i) ủng hộ việc bầu cử hoặc đánh bại bất kỳ ứng cử viên nào cho văn phòng bầu cử, (ii) ủng hộ việc thông qua hoặc đánh bại bất kỳ câu hỏi trưng cầu dân ý nào, hoặc (iii) ủng hộ việc thông qua hoặc đánh bại bất kỳ vấn đề nào đang chờ xử lý trước hội đồng trường địa phương, cơ quan quản lý địa phương, Đại hội đồng Virginia hoặc Quốc hội Hoa Kỳ. Quy định 925-1, "Phân phối tài liệu truyền thông trong các trường học nguồn gốc từ bên ngoài" thực hiện chính sách này.

Phó Giám Thị phụ trách Truyền thông và Dịch vụ Công nghệ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Chính sách này sẽ được rà soát ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Cơ sở pháp lý

Luật Virginia, §22.1-79.3-A - Chính sách liên quan tới một số hoạt động nhất định

Tham khảo

925-1 - Quy chế - Phân phối tài iệu và truyền thông trong các trường học từ các nguồn bên ngoài


Thông qua: 29/11/1995
Sửa lần trước: 30/3/2016

Sửa lần cuối:11/12/2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM