CHÍNH SÁCH: 404.04

ĐÓNG CỬA KHẨN CẤP - CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC VÀ VIỆC ĐI LÀM CỦA NHÂN VIÊN

Theo đánh giá của Tổng Giám thị Bộ phận (Tổng giám thị), khi tồn tại các điều kiện có hại cho sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên, Tổng giám thị sẽ có hành động thích hợp. Những hành động như vậy bao gồm những điều sau:

  1. Trì hoãn việc mở của trường;
  2. Cho học sinh nghỉ học sớm;
  3. Đóng cửa trường học cả ngày; hoặc là
  4. Thực hiện các hành động cần thiết khác để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của học sinh và nhân viên.

Các lý do để thực hiện các hành động đó bao gồm điều kiện khí hậu khắc nghiệt, mất điện, thời tiết khắc nghiệt và các điều kiện nguy hiểm tương tự. Trong trường hợp có bất kỳ hành động nào nói trên được thực hiện, Tổng giám thị sẽ thực hiện các điều chỉnh thích hợp trong hệ thống đưa đón học sinh và truyền đạt thông tin cần thiết cho nhân viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng nói chung.

Trong trường hợp có các điều kiện nguy hiểm trong từng trường học, hiệu trưởng phải thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của học sinh và nhân viên.

Giám đốc điều hành, Giám đốc cấp phó, Giám đốc thông tin và Giám đốc nhân sự (hoặc những người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi nếu cần.

Thông qua: 28 tháng 10 năm 1975
Rà xoát lại / Sửa đổi: ngày 30 tháng 11 năm 2021