Policy 461.01 Fee and Reduced Price Meals

461.01

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá

Học khu Quận Prince William đã ký thỏa thuận tham gia Chương trình Bữa sáng Trường học Quốc gia và Bữa trưa Trường học Quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và chấp nhận trách nhiệm cung cấp các bữa ăn miễn phí và bữa ăn giảm giá cho học sinh đủ điều kiện.

Học sinh được cung cấp các bữa ăn miễn phí và bữa ăn giảm giá theo thỏa thuận thường niên giữa Học khu và Văn phòng Dinh dưỡng Trường học của Bộ Giáo dục Virginia.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Đạo luật Bữa trưa Trường học Quốc gia Richard B. Russell, Mục 9;

Đạo luật Dinh dưỡng Trẻ em năm 1966, Mục 4; và Bộ Quy định Liên bang, Tiêu mục 7, Phần 245

Đã thông qua: Ngày 17 tháng 4 năm 1985
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 28 tháng 6 năm 2017

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM