648.01

HƯỚNG DẪN

Tham gia Hoạt động Trước Ngày Thi

Tổng giám đốc thiết lập các quy định khuyến khích và hỗ trợ học sinh tham dự các ngày thi cho tiền kỳ thi đánh giá năng lực PSAT, cho kỳ thi đánh giá năng lực SAT, cho kỳ thi đánh giá năng lực cụ thể về tiếng Anh, toán, đọc hiểu, và lập luận khoa học (ACT), đánh giá học tập khóa học cấp vị trí nâng cao (AP), đánh giá khóa học cấp Tú tài Quốc tế (IB) và đánh giá khóa học Cambridge như phần của các chương trình giảng dạy, đồng khóa và ngoại khóa.

Phó Giám đốc Phụ trách Học sinh Học tập và Trách Nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-79; 22.1-253.13:1; 22.1-253.13:4; và 22.1-253.13:7

Đã thông qua: Ngày 25 tháng 1 năm 1995
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 25 tháng 10 năm 2017

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM