Policy 680 Adult Education Program - Vietnamese

680
GIẢNG DẠY

Chương trình Giáo dục dành cho người lớn

Hội đồng Trường Quận Prince William tin rằng giáo dục là một quá trình kéo dài suốt đời; do đó, Học khu sẽ cung cấp nhiều cơ hội học tập dành cho người trưởng thành. Các chương trình giáo dục dành cho người trưởng thành được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của mỗi cá nhân. Mặt khác, những đối tượng có nhu cầu trau dồi các kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ cho việc học lên cao, lao động và cải thiện bản thân sẽ được tiếp cận với nhiều cơ hội giáo dục. Chương trình Giáo dục dành cho Người trưởng thành sẽ được tổ chức như một hoạt động tự hỗ trợ hết mức có thể.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Tiêu mục II của Đạo luật về Đổi mới và Cải tiến Lực lượng lao động;

Quy Luật Liên bang, Tiêu mục 34 §§ 461 và 8 VAC 20-120 và các điều luật khác.

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 14 tháng 3 năm 2018

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM