701
HỌC SINH
"Bộ Quy tắc Ứng xử"

Hội đồng Trường Quận Prince William nỗ lực bảo vệ quyền được hưởng một nền giáo dục chất lượng và tương xứng với năng lực, sở thích, giá trị, và mục tiêu của từng học sinh. Hội đồng Trường Quận Prince William cung cấp các biện pháp bảo vệ sức khỏe, an toàn và quyền lợi của từng học sinh, không có sự kỳ thị bất kể dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, mang thai, sinh con, hoặc các điều kiện y tế liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh của cha mẹ, khuyết tật, hoặc bất kỳ trên căn bản nào khác bị cấm theo pháp luật.

Tổng Giám đốc Học Khu (Tổng Giám đốc) được Hội đồng Trường Quận Prince William ủy nhiệm để phát triển và triển khai "Bộ Quy tắc Ứng xử" của Học Khu ông lập Quận Prince William (PWCS), nhất quán với Tiêu chuẩn Chất lượng của Virginia, trong đó nêu rõ "các tiêu chuẩn về hành vi học sinh và các quy trình tham gia và thực thi được thiết lập để chuẩn bị cho giáo dục công lập được tiến hành trong bầu không khí không bị gián đoạn và đe dọa đến người hoặc tài sản và hỗ trợ các quyền cá nhân. Hội đồng Trường, thông qua Tổng Giám đốc, cầm tất cả nhân viên trách nhiệm giám sát hành vi học sinh khi học sinh hợp pháp dưới sự giám sát của Học Khu. Hội đồng Trường cầm tất cả học sinh chịu trách nhiệm về hành vi không phù hợp như được quy định trong các chính sách và quy định của Hội đồng Trường, "Bộ Quy tắc Ứng xử" của PWCS, và các phần phụ lục thêm hàng năm của bộ,

Phó Tổng Giám đốc đặc trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được ủy nhiệm) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.
Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-78; 22.1-253.13:7 (B)(3).
Đã thông qua: Ngày 6 tháng 6 năm 1984
Đã sửa đổi: Ngày 10 tháng 4 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM