Quyển
Chính sách và quy định
 
Chương
700 - Học sinh
 
Tiêu đề
CHÍNH SÁCH - Quy tắc ứng xử
 
701
 
Trạng thái
Đang hoạt động
 
Được thông qua
10/04/2019
 
Sửa đổi lần cuối
18/7/2023
 
Ngày sửa đổi trước đó
14/10/2020
 
 

Quy định này sẽ thay thế phiên bản 14 /10/2020, vào ngày 20/08/2023.

Học sinh

Chính sách 701

"Quy tắc ứng xử"

Hội đồng Trường học Quận Prince William tìm cách bảo vệ quyền của tất cả học sinh được hưởng một nền giáo dục có chất lượng, tương xứng với khả năng, sở thích, giá trị và mục tiêu của các em. Hội đồng Nhà trường sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và quyền của từng học sinh mà không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, nhận dạng giới tính, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan bao gồm cả việc cho con bú, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm.

Hội đồng Nhà trường đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Học khu (Tổng Giám đốc) phát triển và thực hiện “Quy tắc ứng xử” của Học khu Prince William (PWCS), phù hợp với Tiêu chuẩn Chất lượng của Virginia, trong đó yêu cầu “các tiêu chuẩn về hành vi và sự chuyên cần của học sinh cũng như các thủ tục thực thi được thiết kế ” để đảm bảo rằng giáo dục công cộng được tiến hành trong bầu không khí không có sự gián đoạn và đe dọa đối với con người hoặc tài sản và hỗ trợ các quyền cá nhân.” Hội đồng Nhà trường, hành động thông qua Tổng Giám đốc Học khu, yêu cầu tất cả nhân viên của trường chịu trách nhiệm giám sát hành vi của học sinh khi học sinh thuộc hệ trường hợp pháp. Hội đồng Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh phải chịu trách nhiệm về hành vi phù hợp như được xác định trong các chính sách và quy định của Hội đồng Nhà trường, “Quy tắc ứng xử” PWCS và các sửa đổi bổ sung hàng năm của nó.

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.