Policy 731 Appeal of Student Matters

Quyển
Chính sách và Quy định
Chương
700 - Học sinh
Tiêu đề
CHÍNH SÁCH - Khiếu nại các quyết định về học sinh
731
Tình trạng
Hoạt động
Thông qua
03/09/1997
Sửa lần cuối
18/07/2023
Ngày sửa lần trước
26/06/2019; 24/02/2022Chính sách này sẽ thay thế phiên bản ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày 20 tháng 8 năm 2023.

Học sinh

Chính sách 731

Khiếu nại các Quyết định về học sinh

Hội đồng Giáo dục Quận Prince William cung cấp thủ tục khiếu nại để giải quyết một loạt các khiếu nại của học sinh. Một trong những mục tiêu của lãnh đạo tại cơ sở là giải quyết các vấn đề ở cấp trường, hoặc, nếu cần, ở cấp hành chính. Quy định 731-1, “Khiếu nại các Quyết định về học sinh,” tóm tắt các thủ tục và thời hạn kháng cáo các vấn đề khác nhau của học sinh, được quy định chi tiết hơn trong các chính sách và quy định cụ thể được xác định trong Quy định 731-1, “Khiếu nại các Quyết định về học sinh”.

Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ Học sinh và Thành công sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ các quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.