731

HỌC SINH

Khiếu Nại Về Các Vấn Đề Của Học Sinh

Hội Đồng Trường Quận Prince William cung cấp các quy trình khiếu nại để giải quyết các khiếu nại của học sinh. Một trong những mục tiêu của công tác quản lý theo địa bàn là nhằm giải quyết các vấn đề ở cấp trường hoặc vấn đề cấp quản trị, nếu cần thiết. Quy định 731-1 "Khiếu Nại Về Các Vấn Đề Của Học Sinh" tóm tắt quy trình và thời hạn khiếu nại về các vấn đề của học sinh. Các nội dung này được giải thích chi tiết trong các chính sách và quy định nêu tại Quy định 731-1, "Khiếu Nại Về Các Vấn Đề Của Học Sinh".

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: § 22.1-78, Bộ Luật Virginia "Văn Bản Dưới Luật và Các Quy Định"; Article 3, §§ 22.1-276.01 "Kỷ Luật Học Sinh"

Thông qua: Ngày 03/9/1997
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM