Policy 750.02 DNR Orders for Students and Staff

750.02

HỌC SINH

Lệnh Không Hồi sinh cho Học sinh và Nhân viên

Luật pháp Virginia cho phép các bác sĩ ban hành "Lệnh Không Hồi sinh (tiếng Anh: Do Not Resuscitate, viết tắt: DNR) Lâu bền" trong những hoàn cảnh nhất định. Hiệu lực của Lệnh DNR là cho phép nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp hội đủ điều kiện và một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép để từ chối không thực hiện Hồi sức Tim phổi mà nếu không có lệnh họ sẽ thực hiện việc đó.

Nếu được cung cấp một bản sao của Lệnh DNR, nhân viên nhà trường sẽ lưu giữ tài liệu. Tuy nhiên, nhân viên Hội đồng Trường không bị ảnh hưởng bởi một DNR. Khi khẩn cấp y tế phát sinh liên quan đến chủ đề của DNR, nhân viên sẽ đáp ứng theo các quy trình khẩn cấp tiêu chuẩn. Khi nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp hội đủ điều kiện hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép đáp ứng khẩn cấp, bản sao của DNR sẽ sẵn có.

Phó Tổng Giám thị phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được ủy quyền) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách nầy.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo: Bộ Luật Virginia §§ 8.01-225; 22.1-274; 8.01-226.5:1.

Đã thông qua: Ngày 22 tháng 6 năm 2005
Được duyệt/sửa đổi: Ngày 12 tháng 6 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM