Policy 790 Student Educational Records

790
HỌC SINH
Học bạ Học sinh

Hội đồng Trường Quận Prince William tuân thủ pháp luật liên bang và pháp luật tiểu bang hiện hành về việc duy trì và tiết lộ học bạ của học sinh như được tóm tắt trong ấn phẩm xuất bản hiện hành của Bộ Giáo dục Virginia, "Hướng dẫn Quản lý Học bạ Học sinh tại Trường Công lập Virginia"; và Trường Công lập Quận Prince William thực hiện Quy định 790-1, "Định nghĩa và Sửa đổi Học bạ Học sinh"; Quy định 790-2, "Tiết lộ/Tiếp cận Học bạ Học sinh"; Quy định 790-3, "Phát hành Thông tin Hướng dẫn"; Quy định 790-4, "Quản lý Học bạ Học sinh"; Quy định 790-5, "Tiếp cận hoặc Tiết lộ Học bạ Học sinh Trái phép"; và Quy định 795-1, "Quyền Bảo mật của Học sinh và Quyền Truy cập Thông tin của Phụ huynh."

I. Học bạ chính xác và hoàn chỉnh của mỗi học sinh đăng ký nhập học tại Trường Công lập Quận Prince William sẽ được lưu trữ.

II. Phụ huynh và người giám hộ hợp pháp có quyền kiểm tra và đánh giá học bạ của học sinh hoặc người được giám hộ hợp pháp. Trừ trường hợp được nêu trong Quy định 790-2, "Tiết lộ/Tiếp cận Học bạ Học sinh," học sinh đủ điều kiện được độc quyền kiểm tra học bạ của mình theo quy định của pháp luật liên bang.

III. Cha mẹ/người giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện cho rằng thông tin trong học bạ không chính xác, gây hiểu lầm hoặc vi phạm các quyền bảo mật của học sinh có thể yêu cầu nhà trường hoặc phòng ban lưu trữ học bạ trong Học khu sửa đổi học bạ. Quy trình yêu cầu sửa đổi học bạ được nêu trong Phần II của Quy định 790-1, "Định nghĩa và Sửa đổi Học bạ Học sinh." Mọi phụ huynh/học sinh đủ điều kiện sẽ được thông báo hàng năm trong "Bộ Quy tắc Ứng xử" về quyền liên quan đến việc quản lý và tiết lộ học bạ học sinh.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Đạo luật Quyền Giáo dục Gia đình và Quyền Bảo mật năm 1974 ("FERPA," 20 U.S.C. §§ 1232g và 34 C.F.R; §§ 99.1 và các điều luật khác; Đạo luật Cải thiện Giáo dục đối với Người khuyết tật năm 2004 (IDEIA), 20 U.S.C. §§ 1400 và các điều luật khác; Văn bản sửa đổi Bảo vệ Quyền Học sinh (PPRA), 20 U.S.C. § 1232h; Đạo luật Linh động và Trách nhiệm Bảo hiểm Y tế (HIPAA), 42 U.S.C. §§ 1320d-c, d-4; Đạo luật Hồ sơ Công cộng Virginia, Va. Bộ luật §§ 42.1-76 đến -91; Va. Bộ luật §§ 22.1-287 và các điều luật khác; và Quy định của Hội đồng Giáo dục Virginia, 8 VAC 20-150-10 đến 30 và Hướng dẫn Quản lý Học bạ Học sinh tại Trường Công lập Virginia (phiên bản hiện hành).

Đã thông qua: Ngày 23 tháng 6 năm 1999
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 19 tháng 12 năm 2018