Regulation 006-1 Prayer at School Functions

Quy định 006-1
NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN
Ngày 21 tháng 10 năm 2015


NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Cầu nguyện tại các Hoạt động Chức năng của Trường

Do quy tắc cấm cầu nguyện tại các buổi lễ tốt nghiệp của Tòa Tối cao, các hướng dẫn sau đây nhằm làm rõ việc cầu nguyện tại các hoạt động chức năng của trường.

  1. Không nhân viên, diễn giả khách mời, công dân hoặc thành viên thuộc giới tăng lữ nào được chủ trì hoạt động cầu nguyện tập thể tại các buổi lễ tốt nghiệp.

    2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vu, không nhân viên nào được phép chủ trì hoạt động cầu nguyện tập thể hoặc chỉ định học sinh chủ trì hoạt động cầu nguyện tập thể.

    3. Học sinh được phép chủ trì hoạt động cầu nguyện mà không làm gián đoạn việc giảng dạy. Lưu ý: Tư cách thành viên đội thể thao không phải là điều kiện cần thiết để xem xét quyền chủ trì cầu nguyện của học sinh.

    4. Nếu tín ngưỡng của học sinh hoặc nhóm học sinh mâu thuẫn với các quy định này thì các quy định phải được điều chỉnh cho phù hợp với tín ngưỡng. Mọi trường hợp đều phải trình Giám thị phê duyệt.

    5. Thông tin bổ sung về các vấn đề liên quan đến cầu nguyện tại các hoạt động chức năng của trường được trình bày trong các ấn phẩm của Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Virginia "Hướng dẫn về Hoạt động Tôn giáo trong Trường Công lập."

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2018.
TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM