Quy Định 403.01-1 DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Ngày 8 tháng 3 năm 2017

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Tuần tra An toàn

Các Trường Công Lập Quận Prince William hỗ trợ chương trình được công nhận của đội tuần tra an toàn sinh viên. Chương trình này sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn của Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ cùng với sự hợp tác từ Sở Cảnh sát Quận Prince William.

Phó Giám thị Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thi hành và giám sát quy định này.
Phó Giám Thị Dịch Vụ Hỗ Trợ và Tài Chính (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM