Thông qua: 8 tháng 3, 2017

 

Dịch vụ hỗ trợ

QUY ĐỊNH: 403.01-1

TUẦN TRA AN TOÀN 

Sở Giáo dục Quận Prince William sẽ hỗ trợ một chương trình tuần tra an toàn học sinh được công nhận. Chương trình này sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn đã được thiết lập của Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ phối hợp với Sở Cảnh sát Quận Prince William.  

Phó Giám đốc Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

Phó Giám đốc Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2020.