R-723-6 Immunization requirement

Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000 - Học sinh

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Yêu cầu chích ngừa

723-6

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 10/10/2018

Sinh viên

QUY ĐỊNH 723-6

YÊU CẦU CHÍCH NGỪA

 1. Theo quy định của luật Virginia liên quan đến tuyển sinh của một số trẻ em trong các trường công lập:
  1. Trẻ em không được chích ngừa đúng cách theo quy định của Bộ Y tế Virginia và các yêu cầu tiêm chủng tối thiểu về chăm sóc trong ngày (phần đính kèm I) sẽ không thể ghi danh. Bằng chứng về chích ngừa hoặc tài liệu về việc miễn trừ tôn giáo hoặc miễn trừ y tế phải được trình ra tại thời gian nhập học chính thức vào trường/Cơ sở chăm sóc trẻ em(SACC). Học sinh đã từng vô gia cư như được định nghĩa trong quy định 718-1 của PWCS "Học sinh đã từng vô gia cư", hoặc học sinh đang được chăm sóc nuôi dưỡng như quy định tại Quy chế 714-1, "Đăng ký học sinh đang được chăm sóc nuôi dưỡng" được miễn.
   Học sinh sẽ được chích ngừa và nhận được chứng nhận bởi một bác sĩ có giấy phép, y tá đã đăng ký, hoặc một nhân viên của một sở y tế địa phương.
   Trường sẽ cung cấp cho cha mẹ thông tin về vị trí của khu y tế và lịch tiêm chủng của nó.
  2. Những học sinh có chích ngừa không đầy đủ sẽ được nhận vào với điều kiện nếu:
   1. Học sinh đã nhận được ít nhất một liều tiêm chủng theo yêu cầu và đã cung cấp cho trường học tài liệu thích hợp.
   2. Học sinh cung cấp tài liệu về lịch trình hoàn thành các liều cần thiết.
    Hồ sơ của những học sinh đã được được nhận vào học có điều kiện sẽ được xem xét vào cuối 90 ngày. Bất kỳ học sinh nào được nhận học có điều kiện và những người không tuân thủ theo lịch trình của mình để hoàn thành các chích ngừa cần thiết sẽ bị loại trừ khỏi trường học/SACC cho đến khi tiêm chủng được tiếp tục. Bất cứ ngày học nào bị mất do việc tiêm chủng không tuân thủ sẽ không được coi là vắng mặt có lý do.
  3. Nếu một học sinh là một trẻ em vô gia cư hoặc thanh thiếu niên như được định nghĩa trong quy định 718-1, "Học sinh vô gia cư", và không có bằng chứng tài liệu về chích ngừa, thì đứa trẻ đó sẽ ngay lập tức được giới thiệu đến các y tá trường học người sẽ hỗ trợ có được các mũi chích ngừa cần thiết từ khu y tế, phòng khám hoặc văn phòng bác sỹ. Các nhân viên trường sẽ cho phép các trẻ em ghi danh vào trường đang chờ giải quyết tất cả các yêu cầu sức khỏe như đã nêu trong quy định 718-1, "Học sinh vô gia cư."
  4. Nếu một học sinh là một đứa trẻ nuôi như được định nghĩa trong quy định 714-1, "Đăng ký học sinh đang trong chăm sóc nuôi dưỡng," và không có bằng chứng tài liệu về chích ngừa, sẽ được ghi danh cho đến 30 ngày lịch trước khi bắt buộc phải cung cấp bằng chứng chích ngừa nếu người đăng ký cho học sinh cam kết bằng văn bản tại thời điểm ghi danh rằng học sinh có sức khỏe tốt và không có bệnh truyền nhiễm hoặc dễ lây lan.
 2. Miễn trừ các yêu cầu chích ngừa
  Miễn trừ vì lý do ton giáo và sức khỏe - không yêu cấu có chứng nhận tiêm chủng bắt buộc để nhập học bất kỳ học sinh nào nếu:
  1. Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ nộp một chứng nhận miễn trừ tôn giáo (mẫu CRE 1), tập tin đính kèm II, cho quan chức ghi danh của trường mà học sinh đang tìm kiếm nhập học. Mẫu CRE 1 là một tuyên thệ nói rằng các chất trong mui chích ngừa có xung đột với các nguyên tắc tôn giáo hoặc thực hành của học sinh.
  2. Nhà trường nhận được giấy chứng nhận bằng văn bản của bác sĩ hoặc một cơ sở y tế địa phương hoặc tài liệu hướng dẫn về mẫu lối vào sức khỏe của trường tiểu bang rằng một hoặc nhiều chích ngừa cần thiết có thể gây bất lợi cho sức khỏe của học sinh. Một giấy chứng nhận miễn trừ y tế như vậy phải xác định bản chất và thời gian có xảy ra của các điều kiện y tế hoặc trường hợp đó là cấm chỉ định với tiêm chủng. Đối với một học sinh hiện đang ghi danh, bất kỳ tài liệu nào chứng thực cho một hoặc nhiều chích ngừa cần thiết có thể gây bất lợi cho sức khỏe của học sinh sẽ được chấp nhận thay cho biểu mẫu yêu cầu về y tế khi nhập trường tiểu bang.
  3. Tuy nhiên, trong trường hợp của một đại dịch những trẻ em này sẽ được loại trừ khỏi trường học kể cả đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn kể trên. Học sinh bị loại trừ khỏi trường theo tiêu chí một hoặc hai ở trên sẽ được cung cấp bài tập về nhà từ các lớp học của họ và sẽ được coi là vắng mặt có lý do từ trường học.


  Phó Giám thị học tập và trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

  Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

  Tham khảo chéo

  714-1- Quy định - Chăm sóc nuôi dưỡng: Sự ổn định giáo dục, đăng ký, và ghi danh học sinh

  718-1 - Quy định - Học sinh vô gia cư

  Quy định 723-6 - Tệp đính kèm I
  Quy định - Tệp đính kèm II