Thông qua: 12 tháng 6 năm 2019

Học sinh 

QUY ĐỊNH 735-1

CÁC CHẤT CẤM

Các quy tắc quản lý những chất bị cấm bởi Sở Giáo dục Prince William (PWCS) được đưa ra trong quy định này và được tóm tắt trong “Quy tắc Hành vi”.

Để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên và những người khác trong khuôn viên trường học hoặc tại các hoạt động của trường, một số chất bị cấm trong bất kỳ tài sản nào của trường, tại bến xe buýt, trên xe buýt, tại bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học, bất kể về nơi hoạt động đó diễn ra, và đi đến trường hoặc ở bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học. Học sinh liên quan đến việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối ma túy (bất hợp pháp, theo toa và / hoặc không kê đơn), rượu, chất say hít, thuốc giả, giả dược, hoặc đồ dùng, trong tài sản của trường hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường, hoặc những người đến trường dưới ảnh hưởng của những thứ tương tự, sẽ bị đình chỉ và / hoặc đuổi học. Ngoài ra, học sinh có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học vì sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, hoặc phân phối hoặc cố gắng phân phối, các chất nói trên tại các bến xe buýt trường học hoặc tại tài sản công cộng hoặc tài sản công khai sử dụng trong vòng 1.000 feet tính từ bến xe buýt trường học. Tài sản của trường có nghĩa là bất kỳ tài sản thực nào thuộc sở hữu hoặc cho thuê của Hội đồng Nhà trường, hoặc bất kỳ phương tiện nào do Hội đồng Nhà trường sở hữu hoặc cho thuê, hoặc bất kỳ phương tiện nào được sở hữu, cho thuê hoặc vận hành bởi hoặc thay mặt cho Hội đồng Nhà trường. Phân phối bao gồm việc phân phối, chuyển nhượng, bán, trao đổi, đổi hàng hoặc quà tặng, chất bị cấm hoặc đồ dùng liên quan.

Học sinh cũng có thể bị kỷ luật đối với hành vi liên quan đến các chất bị cấm xảy ra ngoài sân trường, nếu hành vi đó dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động của trường học, nếu hành vi đó được lên kế hoạch trong trường hoặc tại các hoạt động của trường, nếu hành vi đó xảy ra khi học sinh thuộc thẩm quyền của trường trong loco parentis, nếu hành vi đó đe dọa sự an toàn hoặc an ninh của học sinh, nhân viên hoặc tài sản của trường, hoặc nếu hành vi đó có liên quan đến trường học.

Ví dụ về các chất bị cấm

Việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối, của bất kỳ chất bị cấm hoặc đồ dùng liên quan nào đều bị cấm rõ ràng và là một hành vi vi phạm nghiêm trọng “Quy tắc hành vi”.

Ví dụ về các chất bị cấm và đồ dùng liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn ở, rượu, bia không cồn, các sản phẩm có cồn hoặc đồ chứa cồn; ma túy và các chất bất hợp pháp; thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn; chất say do hít phải hoặc các chất khác được hít vào với mục đích gây say; đồng hóa; giống bí danh hoặc giả dược của các mặt hàng đã nói ở trên; dụng cụ ma túy hoặc rượu, và các sản phẩm thuốc lá hoặc hơi nicotin như được định nghĩa trong Điều § 18.2-371.2 của Bộ luật Virginia.

Học sinh cần dùng thuốc khi ở trường hoặc các hoạt động liên quan đến trường học, phải cung cấp tài liệu bằng văn bản từ (các) phụ huynh / (những) người giám hộ về sự cần thiết và liều lượng của loại thuốc đó cho y tá trường học hoặc viên chức khác của trường. Tất cả các loại thuốc đó phải được giao ngay cho y tá trường học hoặc nhân viên trường học thích hợp và chỉ được phép sử dụng cho học sinh, hoặc thuộc sở hữu của học sinh, với sự chấp thuận của y tá trường học hoặc nhân viên nhà trường thích hợp. Các quy trình sử dụng thuốc được mô tả trong Quy định 757-4, “Quản lý Thuốc”.

Mặc dù có quy định tại Điều § 22.1-277.08  của Bộ luật Virginia, “Đuổi học học sinh vì một số tội ma túy”, không hội đồng trường nào được yêu cầu đình chỉ hoặc đuổi học bất kỳ học sinh nào có chứng chỉ hợp lệ bằng văn bản về việc sử dụng dầu cannabidiol hoặc THC- Dầu do người hành nghề cấp theo tiểu mục B của Điều  § 54.1-3408.3 để sở hữu hoặc sử dụng loại dầu đó phù hợp với chương trình sức khỏe cá nhân của học sinh và tuân theo quy định này.

Đuổi học Bắt buộc

Mục 22.1-277.08 của Bộ luật Virginia yêu cầu Hội đồng quản trị đuổi học bất kỳ học sinh nào mà Hội đồng đã xác định là đã mang chất bị kiểm soát, chất kiểm soát giả, hoặc cần sa, vào khuôn viên trường học hoặc đến một hoạt động do trường tài trợ. Tuy nhiên, Hội đồng Nhà trường, người được chỉ định của Giám đốc Bộ phận (Giám đốc cấp liên kết, Giám đốc Văn phòng Quản lý Học sinh và Các Chương trình Thay thế (DMAP), hoặc một viên chức điều trần OSMAP) sẽ có quyền sửa đổi hình thức kỷ luật khi hoàn cảnh đặc biệt tồn tại, dựa trên các dữ kiện của một tình huống cụ thể. Các trường hợp đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiêu chí luật định nêu tại Điều § 22.1-277.06 (C) của Bộ luật Virginia, như được mô tả trong Quy định 745-1, “Đình chỉ hoặc đuổi học học sinh dài hạn”. Không điều gì trong § 22.1-277.08 của Bộ luật Virginia hoặc quy định này được hiểu là yêu cầu đuổi học  học sinh bất kể thực tế của tình huống cụ thể. Học sinh vi phạm pháp luật sẽ được chuyển đến chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý thích hợp trong hệ thống tư pháp hình sự hoặc phạm pháp dành cho trẻ vị thành niên.

Danh sách các chất bị cấm và đồ dùng mà học sinh có thể bị đuổi học theo các quy định của PWCS rộng hơn danh sách các chất bị cấm mà luật pháp quy định đuổi học. Ngay cả khi các chất bị cấm hoặc đồ dùng liên quan không thuộc nhóm các chất bị pháp luật cấm, Ban Giám hiệu nghiêm cấm việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, hoặc phân phối hoặc cố gắng phân phối, các chất bị cấm hoặc đồ dùng.

Trong một số trường hợp, có thể có câu hỏi về việc liệu một chất hoặc đồ vật có bị coi là bị cấm hay không. Bản chất và sự xuất hiện của chất hoặc đồ dùng liên quan, mục đích của nó và cách nó được sử dụng, hoặc dự định sử dụng, sẽ được xem xét khi quyết định xem chất hoặc đồ dùng đó có phải đề nghị xử lý kỷ luật lên đến và bao gồm cả trục xuất hay không.

Nghĩa vụ báo cáo các chất bị cấm

Tất cả nhân viên và học sinh của PWCS được yêu cầu thông báo ngay cho hiệu trưởng, hiệu phó, bất kỳ nhân viên phụ trách cộng đồng, nhân viên an ninh, giáo viên hoặc nhân viên khác của trường nếu họ có lý do để tin rằng có, hoặc có khả năng có, các chất bị cấm hoặc đồ dùng liên quan trong trường học, trên sân trường, trên xe buýt của trường, tại bến xe buýt, trên đường đến hoặc từ trường, hoặc tại bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học. Những học sinh có kiến ​​thức như vậy, nhưng không báo cáo sự hiện diện hoặc dự đoán về sự hiện diện của các chất bị cấm hoặc các dụng cụ liên quan có thể bị kỷ luật. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng sẽ có thẩm quyền tương xứng để hành động ngay lập tức theo chính sách của Bộ phận Trường học để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Các nguồn lực của Bộ phận Trường học và sở cảnh sát địa phương sẽ sẵn sàng hỗ trợ hiệu trưởng trong hành động này. Bất kỳ chất nào bị ban giám hiệu nhà trường thu giữ sẽ được ghi lại vào biểu mẫu Biên bản Tịch thu, Chuyển giao và Xử lý Tài sản (Đính kèm).

Hậu quả của việc vi phạm chất bị cấm

Học sinh vi phạm nội quy và quy định quản lý chất cấm và các dụng cụ liên quan sẽ có một cuộc họp không chính thức với hiệu trưởng hoặc hiệu phó của trường. Sau cuộc họp và xem xét lại với Giám thị  cấp liên kết, một khuyến nghị đuổi học hoặc các hình thức kỷ luật khác sẽ được đưa ra, trong trường hợp đó, các thủ tục được quy định trong Quy định 745-1, "Đình chỉ hoặc Đuổi học Học sinh dài hạn", sẽ được tuân theo sao cho phù hợp.

Việc đình chỉ lạm dụng chất gây nghiện cũng sẽ dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức trong ít nhất 30 ngày theo lịch kể từ khi tham gia vào tất cả các hoạt động của trường (đội, câu lạc bộ và tất cả các hoạt động khác do trường tài trợ), bao gồm cả các hoạt động thực hành. Một học sinh bị đình chỉ học trong thời gian hơn 30 ngày hoặc bị đuổi học vì tội lạm dụng chất kích thích sẽ không được phép tham gia vào các hoạt động đó của trường và không được phép vào tài sản của trường hoặc các hoạt động liên quan đến trường vì thời gian đình chỉ hoặc trục xuất.

Phó Tổng Giám thị phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.