Quyển Chính sách và quy định
Phần 2000 - Quản lý trường học

Tiêu đề QUY ĐINH - Chỉ định người tạm thời phụ trách trường học

Mã 270-2

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 27/7/2016
Quản lý trường học

QUY ĐỊNH: 270-2

CHỈ ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC TẠM THỜI PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

  1. Khi một hiệu trưởng dự kiến tạm thời vắng mặt tại trường, anh/cô ấy sẽ thông báo cho Phó Giám thị thích hợp về sự vắng mặt của mình.

  2. Hiệu trưởng sẽ chỉ định một trợ lý hiệu trưởng hoặc tập sự hành chính được chấp thuận để phụ trách trường học trong thời gian vắng mặt của mình.

  3. Tập sự hành chính trong năm đầu tiên của dịch vụ có thể không được chỉ định phụ trách một trường trừ khi được chấp thuận bởi Phó giám thị.

  4. Trong các trường mà cả một hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng hoặc tập sự hành chính, mọi biện pháp phòng ngừa cần được đưa ra để tránh có cả hai quản trị viên trong trường cùng một lúc.

  5. Trong trường hợp cả hai quản trị viên cùng không có mặt tại trường, , hiệu trưởng sẽ làm việc với văn phòng của cấp phó giám thị để xác định một quản trị viên từ chuowg trình chuẩn bị thây thế trong trường họp nghỉ hưu (ROP) hoặc quản trị viên từ một trường khác sẽ được liên lạc để bao phủ trách nhiệm.

  6. Trong mọi trường hợp khi hiệu trưởng vắng mặt ở trường, phải có đơn xin vắng mặt theo yêu cầu.

Cấp phó giám thị phù hợp chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Cấp phó giám thị đốc phù hợp chịu trách nhiệm xem xét quy định này trong 2019.