R292-1 Record Responsibility

Quyển Chính sách và quy định

Phần 2000 - Quản lý chung

Tiêu đề Quy định - Trách nhiệm và quy trách nhiệm đối với hồ sơ

292-1

Trạng thái Hoạt động

Thông qua 26 tháng 6 năm 2019


Quản lý chung

QUY ĐỊNH: 292-1

TRÁCH NHIỆM VÀ QUY TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HỒ SƠ

Mục đích của quy định này là để mô tả việc gắn trách nhiệm cho việc duy trì và hủy hồ sơ công cộng của bộ phận trường học và để cung cấp cho việc chuyển giao hồ sơ có trật tự.

Đạo luật hồ sơ công cộng Virginia xác định một hồ sơ công cộng như là thông tin mà đươch ghi chép một giao dịch hoặc hoạt động bằng hoặc với bất kỳ công chức, đại lý, hoặc nhân viên của một cơ quan. Bất kể hình thức vật lý hoặc đặc trưng, các thông tin ghi lại là một hồ sơ công cộng nếu nó được sản xuất, thu thập, nhận được, hoặc giữ lại tuân thủ pháp luật hoặc liên quan đến giao dịch kinh doanh công cộng. Các phương tiện mà thông tin đó được ghi nhận không có xác định xem ghi là một hồ sơ công cộng, xem "
mã Virginia" § 42.1-77. Lịch trình chung để bảo trì và hủy hồ sơ được công bố bởi Thư viện Virginia. Các lịch trình sau đây được áp dụng nhiều nhất cho các trường công lập Quận Prince William và có thể được tìm thấy tại địa chỉ web dưới đây.
http://www.LVA.Virginia.gov/agencies/Records/sched_local/index.htm

GS-02 Hồ sơ tài chính

GS-03 Hồ sơ nhân sự

GS-16 Dịch vụ tổng hợp

GS-19 Hồ sơ hành chính

GS-21 Trường công lập (Chính sách về hồ sơ học sinh 790 và quy định 790-4)

GS-33 Công nghệ thông tin

Mỗi văn phòng hoặc trường học chịu trách nhiệm thiết lập một hệ thống lưu giữ theo các lịch trình. Việc hủy hồ sơ là trách nhiệm của Trung tâm Lưu trữ các trường công lập Quận Prince William. Điều phối viên hành chính, Hồ sơ và tuân thủ FERPA sẽ giám sát việc thực hiện các lịch trình này bao gồm theo dõi thực tiễn lưu giữ hồ sơ và quản lý việc hủy các hồ sơ và quyền truy cập vào hồ sơ lưu trữ. Trách nhiệm giám sát này cũng bao gồm trách nhiệm báo cáo việc hủy các hồ sơ của bộ phận trường học cho thư viện Virginia. Việc lưu trữ hồ sơ để lưu giữ vĩnh viễn và lưu kho là trách nhiệm của Trung tâm hồ sơ khi áp dụng.

Thủ tục cơ bản lưu trữ hồ sơ

Records that are transferred to the Records Center for archiving or permanent retention should be prepared by practicing the following guidelines before being transferred to the Records Center.

Hồ sơ mà đã được chuyển đến Trung tâm hồ sơ để lưu trữ hoặc lưu giữ vĩnh viễn phải được chuẩn bị bằng các hướng dẫn sau đây trước khi được chuyển đến Trung tâm hồ sơ.

  1. Văn phòng chuyển hồ sơ sẽ gửi hướng dẫn bằng văn bản về hủy, và/hoặc lưu giữ, bằng cách sử dụng mẫu hồ sơ chuyển hồ sơ và mẫu kiểm kê.
  2. Tập tin và thư mục tập tin phải theo thứ tự chữ cái, số, và/hoặc để tham khảo dễ dàng.
  3. Tất cả các tài liệu đóng gói lại với nhau trong một hộp để lưu trữ/hủy phải thực hiện cùng một lịch trình lưu giữ.
  4. Hộp phải được dán nhãn rõ ràng và bao gồm yêu cầu chuyển được chuẩn bị đúng cách.
  5. Tất cả các kẹp, kẹp giấy, và các đối tượng khác sẽ được gỡ bỏ.
  6. Tất cả các vật liệu không liên quan sẽ được gỡ bỏ.
  7. Hồ sơ phải ở trong tình trạng tốt.
  8. Các tập tin phải được đóng gói trong các hộp chắc chắn sẽ được trả lại sau khi các tập tin được lưu trữ hoặc bị phá hủy, nếu được yêu cầu.

Yêu cầu tiếp cận hồ sơ đã lưu trữ

Tất cả hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm hồ sơ có thể được truy cập bởi nhân viên ủy quyền. Yêu cầu về một hồ sơ có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại đến Trung tâm hồ sơ. Lệnh công việc để có hồ sơ di chuyển từ/đến trung tâm hồ sơ phải được nộp bởi cơ quan yêu cầu.

Hồ sơ có thể được phát hành để đáp ứng với Đạo luật tự do thông tin hoặc quyền giáo dục gia đình và yêu cầu đạo luật về quyền riêng tư.

Phó giám thị (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo chéo

790 - Chính sách - Hồ sơ giáo dục cho học sinh

790-4 - Quy định - Quản lý hồ sơ giáo dục sinh viên