Thông qua: 29/05/2019

Dịch vụ hỗ trợ

QUY ĐỊNH: 403-1

SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

Việc sử dụng và phân phối các sản phẩm thuốc lá; các sản phẩm khói nicotine, hoặc các sản phẩm nicotine thay thế, bao gồm thiết bị hút thuốc điện tử và bất kỳ thành phần hoặc phụ kiện nào được sử dụng trong việc tiêu thụ sản phẩm thuốc lá (bao gồm cả nicotine có chứa chất lỏng) đều bị cấm bởi nhân viên, nhà thầu và khách thăm trong khuôn viên trường học hoặc trường học, trên xe buýt của trường và tại các hoạt động do trường tài trợ tại chỗ hoặc ngoài cơ sở, bất cứ lúc nào, kể cả giờ không đi học.   

Tài sản của trường bao gồm bất kỳ tòa nhà, cấu trúc hoặc phương tiện nào thuộc sở hữu, cho thuê hoặc ký hợp đồng của Bộ phận, cả trong và ngoài công trường.

Khuôn viên trường học có nghĩa là bất kỳ tài sản nào xung quanh các tòa nhà và công trình kiến trúc, sân thể thao, bãi đậu xe hoặc bất kỳ tài sản ngoài trời nào khác thuộc sở hữu, cho thuê hoặc ký hợp đồng của Bộ phận, cả trong và ngoài địa điểm.  Biển báo thích hợp sẽ được dán trong các tòa nhà và trên khuôn viên trường học theo cách thức và địa điểm thông báo đầy đủ cho học sinh, nhân viên và du khách về chính sách, bao gồm cả ở lối vào các tòa nhà của trường và các sự kiện thể thao.  

Hậu quả đối với những nhân viên vi phạm quy định này sẽ phù hợp với Quy định 503.02-1, "Tiêu chuẩn ứng xử nghề nghiệp cho tất cả nhân viên". Nhân viên có thể được giới thiệu đến Chương trình Hỗ trợ Nhân viên (EAP) để được hỗ trợ cai thuốc lá bởi người giám sát của họ. 

Đối với nhân viên PWCS, hành vi vi phạm lần đầu tiên sẽ bị cảnh báo bằng lời nói và giới thiệu đến các nguồn lực cai thuốc lá. Lần vi phạm thứ hai sẽ đưa ra một cảnh báo bằng văn bản sẽ được đưa vào hồ sơ nhân sự của nhân viên. Lần vi phạm thứ ba sẽ nhắc nhở một lá thư thông báo rằng vi phạm được "coi là không phối hợp" và sẽ được coi là một vấn đề kỷ luật. 

Du khách sử dụng các sản phẩm thuốc lá theo quy định này sẽ được yêu cầu kiềm chế hoặc rời khỏi cơ sở. Cơ quan thực thi pháp luật có thể được liên hệ để hộ tống người đó ra khỏi cơ sở hoặc trích dẫn người đó để xâm phạm, nếu người đó từ chối rời đi. Việc tịch thu bất kỳ khoản phí nào được tính cho vé vào cửa sẽ được thực thi đối với những khách truy cập vi phạm chính sách này.  

Các Phó Tổng Giám thiji cấp độ, Phó Tổng Giám thị về Học tập và Trách nhiệm Giải trình của Học sinh, và Phó Tổng Giám thị về Dịch vụ Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.  

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.