Thông qua: 31 tháng 7, 2019

Dịch vụ hỗ trợ

QUY ĐỊNH: 403.09-2

NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH VẬN HÀNH AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ NGUY HIỂM 

Mục đích của quy định này là để đảm bảo rằng nhân viên không đặt mình hoặc học sinh vào những tình huống nguy hiểm do vận hành không an toàn các thiết bị nguy hiểm, chẳng hạn như thang, thiết bị nâng di động có động cơ, ghế nâng ADA, xe đẩy công nghệ nghe nhìn có kích thước hiển thị trên Tệp đính kèm I, rèm ngăn phòng tập thể dục, máy tẩy màu có thể gấp lại hoặc vách ngăn phòng điện tử như được định nghĩa trong tài liệu này.  

Nhân viên không được phép vận hành bất kỳ thiết bị nào nói trên  trừ khi chúng đã được đào tạo bởi nhân viên được chứng nhận trong Văn phòng Dịch vụ Cơ sở vật chất hoặc Dịch vụ An ninh và Quản lý Rủi ro.  

Học sinh không được phép vận hành bất kỳ thiết bị nào nói trên. Học sinh đăng ký các khóa học và / hoặc hoạt động cần sử dụng thiết bị này phải được đào tạo và giám sát bởi nhân viên có giấy phép của Sở Giáo dục Prince William (PWCS), và / hoặc nhà tài trợ, trước khi sử dụng.  

Đối với xe đẩy công nghệ âm thanh / hình ảnh di động, các trường học sẽ phân phát cho tất cả nhân viên Cảnh báo An toàn Sản phẩm Tiêu dùng đính kèm, do Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ ban hành. Các trường học sẽ kết hợp nó như một phần của hướng dẫn thủ tục của họ. 

Đối với vách ngăn phòng điện tử, các trường học phải phân phát cho tất cả nhân viên các quy trình an toàn bắt buộc như được quy định trong "Bộ luật Virginia" § 22.1-138, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2019:

  1. Không có học sinh nào có mặt  trong phòng  trong  quá trình vận hành vách ngăn phòng điện tử.
  2. Phòng sẽ bị khóa hoặc không thể tiếp cận  được với học sinh trong quá trình vận hành  vách  ngăn phòng điện tử.
  3.  Chỉ những nhân viên PWCS  được đào tạo mới  được phép vận hành vách  ngăn phòng điện tử.
  4. Hai người được yêu cầu vận hành phân vùng phòng điện tử.

Các trường học phải đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên giáo dục thể chất và nhân viên trông coi về các quy trình vận hành và an toàn bắt buộc đối với vách ngăn phòng điện tử.

Phó Giám đốc Quản lý Tài chính và Rủi ro và Phó Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.