Thông qua: 11/3/2015

Dịch vụ Hỗ trợ

QUY ĐỊNH: 414.03-1

SỬA CHỮA NHẠC CỤ

 1. Mục đích

  Mục đich của quy định này là phác thảo việc sửa chữa / bảo trì các nhạc cụ thuộc sở hữu của trường.
 2. Trách nhiệm và thủ tục sửa chữa nhạc cụ ban nhạc và dây.
  1. Giáo viên âm nhạc có trách nhiệm hướng dẫn học sinh chăm sóc và xử lý đúng cách các nhạc cụ thuộc sở hữu của trường. Nếu một nhạc cụ bị hư hỏng do lạm dụng hoặc sơ suất nghiêm trọng, học sinh có thể phải chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa hoặc thay thế thiết bị âm nhạc.
  2. Giáo viên âm nhạc liên lạc với Giám sát Nghệ thuật tuyên bố rằng việc sửa chữa là cần thiết.
  3. Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa được liên hệ bởi Giám sát Nghệ thuật để lấy nhạc cụ.
  4. Nếu một giáo viên âm nhạc liên hệ với một nhà cung cấp dịch vụ để sửa chữa, chi phí sửa chữa trở thành trách nhiệm của trường học của họ.
  5. Một mẫu yêu cầu sửa chữa nhạc cụ #61582450426G (Phần đính kèm A), được yêu cầu cho từng loại nhạc cụ để tạo điều kiện cho quá trình sửa chữa nhạc cụ. Mẫu này cải thiện việc lưu giữ hồ sơ và giao tiếp giữa nhân viên âm nhạc, nhà cung cấp sửa chữa và Giám sát Nghệ thuật.
 3. Trách nhiệm điều chỉnh đàn piano
  1. Yêu cầu điều chỉnh đàn piano sẽ thuộc về Giám sát nghệ thuật tối thiểu hai tuần trước ngày cần thiết. Nhà thầu sửa chữa sẽ được Giám sát viên Nghệ thuật liên hệ để lên lịch thăm tòa nhà.

Phó Giám thị về Học tập và Trách nhiệm Giải trình của Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị về Học tập và Trách nhiệm Giải trình của Học sinh (hoặc người được thiết kế) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2018.

Đính kèm A - PDF