Nguồn nhân lực

QUY ĐỊNH 511-10

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG TÌNH NGUYỆN VIÊN KHÔNG HỢP ĐỒNG

 1. Tất cả các tình nguyện viên không hợp đồng, trước khi bắt đầu dịch vụ, sẽ được cung cấp:
  1. Buổi giới thiệu và đào tạo thích hợp của trường / phòng ban sẽ sử dụng tình nguyện viên.
  2. Tổng quan về "Hướng dẫn làm tình nguyện trong Sở Giáo dục quận Prince William" (Đính kèm I). Nhà trường/phòng ban sẽ đảm bảo rằng các tình nguyện ký vào Đính kèm II của quy định này. Giấy xác nhận đã ký (Phần đính kèm II) sẽ được giữ lại tại địa điểm trường / phòng ban trong ba năm sau ngày cuối cùng của các dịch vụ tình nguyện.
 2. Lựa chọn

  Tất cả các tình nguyện viên không hợp đồng phục vụ trường một cách thường xuyên, được xác định là 15 giờ trở lên trong bất kỳ tuần nào, bất kỳ tình nguyện viên nào có thể làm việc với học sinh với tư cách không có giám sát và tất cả các huấn luyện viên tình nguyện cũng phải đáp ứng các tiêu chí nêu dưới đây trừ khi ngoại lệ được chấp thuận bởi giám thị liên kết hoặc người được choir định thích hợp:
  1. Hoàn thành hồ sơ trực tuyến;
  2. Cung cấp tài liệu tham khảo bằng văn bản từ (các) cá nhân có kiến thức trực tiếp về hiệu suất và tính cách của người nộp đơn;
  3. Hoàn thành định hướng trực tuyến bao gồm thông tin an toàn cơ bản và các biểu mẫu điều tra lý lịch;
  4. Kết quả điều tra lý lịch được chấp nhận được là kết quả của việc nộp dấu vân tay của Sở Giáo dục Quận Prince William (PWCS) và kiểm tra cơ quan đăng ký trung tâm cho các khiếu nại có cơ sở về lạm dụng và bỏ bê trẻ em; và
  5. Không bị kết án trọng tội hoặc bất kỳ hành vi phạm tội nào liên quan đến lạm dụng tình dục, lạm dụng thể chất hoặc tình dục trẻ em hoặc bị kết án về tội phạm đạo đức có đủ điều kiện để phục vụ như một tình nguyện viên PWCS. Việc không tiết lộ một hành vi phạm tội như vậy trước khi được chấp thuận với tư cách là tình nguyện viên PWCS hoặc sau đó sẽ dẫn đến việc cá nhân bị loại không được phục vụ với tư cách đó.
 3. Sử dụng huấn luyện viên tình nguyện không hợp đồng
  1. Một huấn luyện viên theo hợp đồng phải có mặt mọi lúc khi huấn luyện viên tình nguyện không hợp đồng đang làm việc với học sinh.
  2. Các thủ tục sử dụng huấn luyện viên tình nguyện không hợp đồng ở cấp trung học cơ sở được nêu trong Sổ tay thể thao liên trường trung học.
  3. Việc sử dụng các huấn luyện viên tình nguyện không hợp đồng và nhân viên huấn luyện các đội thể thao trường trung học phổ thông phải tuân thủ các quy tắc và quy định của Liên đoàn Trung học Phổ thông Virginia (VHSL). Giám đốc về Hoạt động Học sinh phải nộp danh sách tất cả các huấn luyện viên tình nguyện không hợp đồng và bất kỳ huấn luyện viên nhân viên nào không được sử dụng làm nhân viên được chứng nhận cho Giám sát hoạt động của học sinh. Giám đốc Bộ phận (hoặc người được chỉ định) sẽ nộp danh sách này cho VHSL.
 4. Yêu cầu
  1. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải thông báo cho Phòng Nhân sự về yêu cầu xử lý hồ sơ một tình nguyện viên không hợp đồng, được xác định là làm việc 15 giờ trở lên trong bất kỳ tuần nào, bất kỳ tình nguyện viên nào có thể làm việc với học sinh trong tư cách không có giám sát và tất cả các huấn luyện viên tình nguyện, bằng cách gửi một quy trình làm việc tình nguyện.
  2. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ cung cấp cho tất cả các tình nguyện viên không hợp đồng, bất kể số giờ làm việc, "Hướng dẫn làm tình nguyện tại Sở Giáo dục quận Prince William" (Đính kèm I). Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải đảm bảo có chữ ký của tình nguyện viện vào mẫu ở Đính kèm II của quy định này. Giấy xác nhận đã ký (Đính kèm II) sẽ được giữ lại tại địa điểm trường / Phòng ban ba năm sau ngày cuối cùng của các dịch vụ tình nguyện.

Phó Giám thị Nhân sự (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và bất kỳ chính sách liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Sửa lần cuối: 15/1/2020

Đính kèm I

Đính kèm II