Thông qua: 9/12/2015

Dạy học

QUY ĐỊNH 612-1

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU: NGHIÊN CỨU/KHẢO SÁT/ĐÁNH GIÁ

 1. Loại nghiên cứu

  Trong việc phát triển hoặc quản lý các hoạt động nghiên cứu, các loại nghiên cứu sau đây sẽ được xem xét:

  1. Nghiên cứu bên ngoài

   Nghiên cứu bên ngoài áp dụng cho:

   1. Tất cả các yêu cầu của các cá nhân, nhóm và tổ chức, bao gồm nhân viên và học sinh PWCS, để tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong PWCS hoặc nhận, cho mục đích nghiên cứu, thông tin nhận dạng và / hoặc không nhận dạng.
   2. Dữ liệu học sinh hoặc nhân viên PWCS không được công khai theo Đạo luật Tự do Thông tin Virginia, được đề cập trong Quy định của Hội đồng trường 912-1.
   3. Yêu cầu của các nhà nghiên cứu, bao gồm nhân viên và học sinh PWCS, những người muốn tiến hành các hoạt động nghiên cứu hoặc thu thập dữ liệu khi không được PWCS chỉ định làm như một phần trách nhiệm công việc của họ (ví dụ: để đáp ứng các yêu cầu khóa học, bằng cấp cao hoặc chứng nhận liên tục). Tất cả các nghiên cứu bên ngoài phải được gửi đến Bộ phận Đánh giá Chương trình và được phê duyệt trước khi bất kỳ hoạt động liên quan đến nghiên cứu nào có thể bắt đầu.

  2. Nghiên cứu trong nội bộ PWCS

   Nghiên cứu nội bộ trong PWCS áp dụng cho đánh giá và hoạt động chương trình được tạo ra nội bộ, được thực hiện với mục đích cải thiện các chương trình và dịch vụ, không phải tuân theo các thủ tục phê duyệt nghiên cứu bên ngoài. Nhân viên Bộ phận Trường học thực hiện các dự án đánh giá và nghiên cứu chương trình sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các hướng dẫn thích hợp của địa phương, tiểu bang và liên bang liên quan đến việc bảo vệ người tham gia (ví dụ: bảo mật, sự cho phép của phụ huynh và truy cập thông tin học sinh). Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động đánh giá và nghiên cứu chương trình nội bộ do trường mình thực hiện, bao gồm cả các hoạt động được thực hiện bởi các tổ chức học sinh, tổ chức phụ huynh, v.v. Hiệu trưởng phải xem xét và phê duyệt tất cả các dự án được tạo ra nội bộ trước khi bắt đầu. Không bắt buộc phải nộp các hoạt động nghiên cứu nội bộ để đánh giá chương trình.

  3. Trong mọi trường hợp, các trường công lập hạt Prince William sẽ không tham gia vào các nghiên cứu (nội bộ hoặc bên ngoài) mà yêu cầu học sinh cung cấp thông tin trong bất kỳ danh mục nào được liệt kê dưới đây, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh / người giám hộ trước đó. Phụ huynh/người giám hộ phải được thông báo 30 ngày trước khi thực hiện nghiên cứu và có quyền kiểm tra các công cụ thu thập dữ liệu yêu cầu học sinh cung cấp thông tin trong bất kỳ danh mục nào sau đây.

   1. Liên kết chính trị của học sinh hoặc cha mẹ của học sinh.
   2. Các vấn đề về tâm lý hoặc tâm thần của học sinh hoặc gia đình học sinh.
   3. Hành vi hoặc thái độ tình dục.
   4. Hành vi bất hợp pháp, chống đối xã hội, tự buộc tội hoặc hạ thấp.
   5. Đánh giá quan trọng của các cá nhân khác mà người trả lời có mối quan hệ gia đình gần gũi.
   6. Các mối quan hệ đặc quyền hoặc tương tự được công nhận về mặt pháp lý, chẳng hạn như của luật sư, bác sĩ và mục sư.
   7. Thực hành tôn giáo, liên kết hoặc niềm tin của học sinh hoặc cha mẹ của học sinh.
   8. Thu nhập (khác với yêu cầu của pháp luật để xác định đủ điều kiện tham gia vào một chương trình hoặc nhận hỗ trợ tài chính theo chương trình đó).

 2. Định nghĩa

  Trong việc phát triển hoặc quản lý các hoạt động nghiên cứu, các định nghĩa sau đây sẽ được sử dụng:

  1. Nghiên cứu

   Bất cứ diều tra định lượng, định tính hoặc phương pháp hỗn hợp có hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển công cụ, thử nghiệm thí điểm, thử nghiệm và đánh giá được thiết kế để phát triển hoặc đóng góp kiến thức có thể được áp dụng cho các bối cảnh ngoài bối cảnh mà cuộc điều tra diễn ra. Các thí nghiệm công bằng khoa học, trừ khi được coi là cần thiết bởi Giám sát Giáo dục Khoa học và Đời sống Gia đình (hoặc người được chỉ định), sẽ không được coi là nghiên cứu.

  2. Thu thập số liệu

   Thu thập thông tin (ví dụ: số liệu, từ ngũ hoặc phản hồi) mà mô tả một số tình huống với mục đích hỗ trợ hoặc rút ra kết luận.

  3. Nghiên cứu con người

   Một đối tượng con người như một cá nhân sống mà một nhà điều tra tiến hành nghiên cứu thu được:

   1. Dữ liệu thông qua can thiệp hoặc tương tác với cá nhân, hoặc
   2. Thông tin cá nhân có thể nhận dạng.

 3. Người có liên quan bị ảnh hưởng

  Quy định này sẽ áp dụng cho tất cả các hoạt động nghiên cứu liên quan đến nhân viên, học sinh, phụ huynh hoặc thành viên cộng đồng cho dù họ có liên quan đến tiểu học hay trung học và cho dù họ có liên quan đến trường học hay liên quan đến cộng đồng hay không.

 4. Tiêu chí phê duyệt

  1. Phê duyệt để tiến hành nghiên cứu bên ngoài sẽ đòi hỏi sự phù hợp với tất cả các yêu cầu của quy định này. Gánh nặng của việc trình bày bằng chứng về sự phù hợp đó thuộc về cơ quan hoặc cá nhân tiến hành hoạt động nghiên cứu. Cơ quan hoặc cá nhân khởi xướng cũng có trách nhiệm tuân thủ tất cả các hướng dẫn thích hợp của địa phương, tiểu bang và liên bang liên quan đến việc bảo vệ người tham gia (ví dụ: bảo mật, cho phép phụ huynh và truy cập thông tin học sinh).

  2. Các hoạt động nghiên cứu được đề xuất sẽ được đánh giá dựa trên các yếu tố sau:

   1. Chất lượng của thiết kế nghiên cứu như được nêu trong đề xuất nghiên cứu, bao gồm mục đích và dòng thời gian của nghiên cứu, công cụ thu thập dữ liệu, quy trình phân tích dữ liệu, sự đồng ý có hiểu biết, đối tượng cho thông tin và mô tả về những gì sẽ được bao gồm trong bản tóm tắt.
   2. Số lượng xâm nhập vào thời gian giảng dạy.
   3. Số lượng thời gian tham gia và nhân viên cần thiết để tham gia hoặc phối hợp các hoạt động nghiên cứu, bao gồm thời gian cần thiết để có được sự cho phép của phụ huynh và cho phép kiểm tra các mẫu khảo sát do bên thứ ba tạo ra.
   4. Tuân thủ các yêu cầu của Liên bang, tiểu bang và Bộ phận Trường học đối với quyền riêng tư của học sinh.
   5. Số lượng đồ dùng và thiết bị của Học khu công lập hạt Prince William cần thiết.
   6. Lợi ích tiềm năng của nghiên cứu cho nhà trường, học sinh, nhân viên và / hoặc cộng đồng.
   7. Nếu thích hợp, đầu vào từ các bên liên quan trong PWCS.

 5. Quy định chung

  Các thực tiễn và thủ tục sau đây phải được tuân thủ khi xem xét hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu:

  1. Tất cả các hoạt động nghiên cứu bên ngoài (giảng dạy và không giảng dạy) liên quan đến thời gian của học sinh và nhân viên sẽ được gửi đến Bộ phận Đánh giá Chương trình để xem xét và phê duyệt bằng cách sử dụng Đơn xin phê duyệt Đề xuất Nghiên cứu.
  2. Khi các hoạt động nghiên cứu liên quan đến nhiều trường học, sự đồng ý phải được bảo đảm từ các hiệu trưởng và các phó giám thị cấp phù hợp.
  3. Khi các hoạt động nghiên cứu liên quan đến các bộ phận trung tâm, sự đồng ý phải được bảo đảm từ các trưởng phòng và phó giám thị thích hợp.
  4. Trong trường hợp cần sự cho phép của phụ huynh, bằng chứng chấp thuận sẽ được bảo đảm trước khi học sinh tham gia nghiên cứu.
  5. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể kiểm tra bất kỳ công cụ thu thập dữ liệu nào do bên thứ ba tạo ra cho mục đích nghiên cứu bên ngoài trước khi nó được quản lý. Các trường phải thông báo cho phụ huynh ít nhất ba mươi ngày trước khi thực hiện khảo sát và sẽ tôn trọng các yêu cầu kiểm tra khảo sát càng sớm càng tốt.

 6. Thủ tục

  Các bước được nêu dưới đây sẽ được thực hiện khi một hoạt động nghiên cứu được đệ trình:

  1. Tất cả các hoạt động nghiên cứu sẽ được xem xét đầu tiên bởi bộ phận Đánh giá chương trình trong Phòng Trách nhiệm giải trình. Nhà nghiên cứu sẽ được thông báo nếu cần bổ sung thông tin trước khi đề xuất được xem xét.
  2. Bộ phận Đánh giá chương trình sẽ lấy ý kiến sự từ các bên liên quan thích hợp liên quan đến yêu cầu và đưa ra khuyến nghị cho lãnh đạo PWCS.
  3. Sau khi yêu cầu được xem xét và phê duyệt hoặc không chấp thuận, một lá thư từ Bộ phận Đánh giá Chương trình sẽ được gửi thông báo cho nhà nghiên cứu về tình trạng của yêu cầu.

Phó Tổng Giám thị Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Tổng Giám thị Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2018.