Thông qua: 26/6/2019

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 622-1

KIỂM TRA

 1. Học khu Công lập Hạt Prince William sẽ tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Đánh giá Virginia, bao gồm tất cả các Đánh giá Tiêu chuẩn kiến thức và đánh giá trình độ ngôn ngữ hàng năm của người học tiếng Anh và triển khai các thực tiễn tốt nhất cho các đánh giá theo yêu cầu của Bộ phận Trường, bao gồm cả những đánh giá được sử dụng để giúp xác định học sinh có năng khiếu hoặc giáo dục đặc biệt.

 2. Cha mẹ và/hoặc người giám hộ của học sinh hoặc học sinh trưởng thành phải được thông báo và/hoặc đồng ý theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi các đánh giá cá nhân được quản lý hoặc kết quả đánh giá được trao đổi với các cơ quan công cộng hoặc tư nhân để xác định đủ điều kiện hoặc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo Quy định mà nó điều chỉnh các chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ em khuyết tật ở Virginia.

 3. Các đánh giá sẽ là:

  1. Được lựa chọn và quản lý để không bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc hoặc văn hóa;
  2. Được quản lý theo định dạng có nhiều khả năng mang lại thông tin chính xác nhất;
  3. Được sử dụng cho các mục đích mà chúng được thiết kế; và
  4. Được quản lý bởi nhân viên được đào tạo và am hiểu theo hướng dẫn của nhà sản xuất đánh giá.

 4. Cha mẹ và/hoặc người giám hộ của học sinh, hoặc học sinh trưởng thành, sẽ được cung cấp cơ hội để xem xét kết quả học tập của học sinh trên bất kỳ đánh giá nào với một nhân viên được đào tạo, có kiến thức có đủ điều kiện để cung cấp các giải thích thích hợp về hiệu suất của học sinh đó.

 5. Cha mẹ và/hoặc người giám hộ của học sinh hoặc học sinh trưởng thành có quyền từ chối cho học sinh tham gia vào bất kỳ đánh giá hoặc kiểm tra nào. Trong trường hợp quyền đó được thực hiện bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh hoặc học sinh trưởng thành, thì cá nhân đưa ra yêu cầu phải được thông báo về hậu quả của yêu cầu của họ và tác động của quyết định của họ đối với từng học sinh.

Phó Giám thị (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.