Thông qua: 28 tháng 8 năm 2019

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 653-8

LỰA CHỌN, CHẤP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

Tài liệu giảng dạy cấp bộ phận và cấp trường - Xem xét lại các tài liệu bị thách thức

 1. Mục đích của quy định này là thiết lập trách nhiệm, thủ tục và phương pháp để xem xét lại các tài liệu bị thách thức bao gồm, nhưng không giới hạn, sách thư viện, tài liệu in ấn và phương tiện truyền thông điện tử.
 2. Quy định này không áp dụng cho sách giáo khoa. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại Quy định 653-1.
 3. Khi tài liệu bị thách thức, các thủ tục sau đây sẽ được bắt đầu ngay lập tức:
  1. Mời người khiếu nại nộp đơn phản đối, bằng văn bản, với hiệu trưởng, bằng cách hoàn thành biểu mẫu "Yêu cầu xem xét lại tài nguyên giảng dạy của công dân" (Tệp đính kèm).
  2. Hiệu trưởng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về khiếu nại và tài liệu hướng dẫn tới Giám đốc Học tập Học sinh, người giám sát chương trình giảng dạy thích hợp và các nhân viên quản lý khác khi thấy cần thiết.
  3. Hiệu trưởng sẽ thành lập một ủy ban đánh giá trong vòng năm ngày làm việc. Hiệu trưởng sẽ là chủ tịch của ủy ban để giải quyết các mối quan tâm cấp trường.
  4. Ủy ban đánh giá sẽ bao gồm không dưới hai phụ huynh, hai giáo viên, một học sinh, một thủ thư và chủ tịch.
 4. Lịch trình sau đây sẽ được tuân thủ:
 1. Ủy ban đánh giá sẽ được chỉ định trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại bằng văn bản.
 2. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập, ủy ban đánh giá sẽ hoàn thành việc xem xét bằng văn bản và báo cáo cho Phó Giám đốc Học tập Sinh viên và Chuyên nghiệp về việc sắp xếp khiếu nại và đồng thời thông báo cho người khiếu nại và các nhân viên thích hợp khác.
 3. Nếu người khiếu nại ban đầu muốn theo đuổi vấn đề hơn nữa, một kháng cáo bằng văn bản có thể được thực hiện cho Phó Giám đốc học tập sinh viên và chuyên nghiệp. Kháng cáo này phải được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khuyến nghị của ủy ban.
 4. Trong trường hợp kháng cáo, Phó Giám đốc Học tập Sinh viên và Chuyên nghiệp sẽ chỉ định một ủy ban trung ương để xem xét các tài liệu bị thách thức và quyết định của ủy ban đánh giá của trường.
 5. Ủy ban đánh giá trung ương sẽ tư vấn cho Phó Giám đốc về kết quả đánh giá của họ trong vòng 30 ngày.
 6. Ủy ban trung ương sẽ bao gồm không ít hơn hai phụ huynh, hai giáo viên, một học sinh, một thủ thư và chủ tịch.
 7. Phó Giám thị Học tập Học sinh và Chuyên môn sẽ tư vấn cho người khiếu nại và hiệu trưởng quyết định của ủy ban đánh giá trung ương trong vòng năm ngày làm việc sau khi nhận được khuyến nghị của ủy ban đánh giá.
 8. Nếu khiếu nại vẫn chưa được giải quyết, người khiếu nại có thể kháng cáo lên Tổng Giám thị Bộ phận (Tổng giám thị), người sẽ xem xét đề xuất được chuyển tiếp bởi Phó Giám thị Học tập Học sinh và Chuyên môn. Tổng Giám thị (hoặc người được chỉ định) sẽ thông báo quyết định cho các bên trước đó trong vòng 10 ngày làm việc.
 9. Người khiếu nại có thể kháng cáo bằng văn bản cuối cùng về quyết định của Tổng Giám thị đến Hội đồng trường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tổng Giám thị. Hội đồng nhà trường sẽ xem xét kháng cáo bằng văn bản của người khiếu nại và lý sự bằng văn bản cho phản hồi của Tổng Giám thị đối với kháng cáo trong phiên họp kín. Quyết định của Hội đồng trường được coi là quyết định cuối cùng.
 10. Ngoại trừ trong trường hợp cần giảm nhẹ, hoàn cảnh, chính sách xem xét lại sẽ vẫn có hiệu lực trong ba năm.

Phó Giám thị Học tập Học sinh và Chuyên môn (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo

653-1 - QUY ĐỊNH - Đánh giá và lựa chọn tài liệu giảng dạy