Thông qua: 27/03/2019

Chỉ dẫn

QUY ĐỊNH 661.04-6

QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT THEO ĐẠO LUẬT GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬT (IDEA) HOẶC MỤC 504

Đối với những học sinh đăng ký vào một khóa học cấp một đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn theo Quy định 662-3:

Trong một lớp học giáo dục phổ thông, giáo viên phụ trách, phối hợp với các chuyên gia thích hợp, sẽ xác định điểm số của một học sinh khuyết tật bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn được thiết lập trong Quy định 661-1. Trong một môi trường giáo dục đặc biệt, giáo viên giao dục đặc biệt là giáo viên phụ trách và sẽ xác định điểm số của một học sinh khuyết tật.

Đối với những học sinh ghi danh vào một khóa học mà không dẫn đến một đơn vị tín dụng tiêu chuẩn:

Học sinh đăng ký vào các lớp học không dẫn đến một đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn sẽ nhận được một điểm được xác định bởi giáo viên giáo dục đặc biệt.

Hoàn thành Thẻ Báo cáo

Học sinh khuyết tật phải nhận được báo cáo tiến độ chương trình giáo dục cá nhân (IEP) và thẻ báo cáo của Sở Giáo dục quận Prince William (PWCS). Báo cáo tiến độ IEP cung cấp thông tin cập nhật (hoặc bản liệt kê) về tiến trình hướng tới các mục tiêu của IEP.

Điểm thẻ báo cáo mà học sinh khuyết tật kiếm được khi tham gia chương trình giảng dạy Tiêu chuẩn Học tập (SOL) dựa trên các tiêu chí tương tự như điểm số của học sinh không khuyết tật.

Điểm thẻ báo cáo mà học sinh khuyết tật kiếm được khi tham gia chương trình giảng dạy Tiêu chuẩn học tập liên kết (ASOL) (chương trình giảng dạy SOL đã được sửa đổi) dựa trên dữ liệu được thực hiện trong quá trình giảng dạy trong tài liệu đã được giảng dạy cho học sinh. Dữ liệu được chuyển đổi thành điểm cho thẻ báo cáo theo thang điểm PWCS. Sự tham gia của học sinh trong chương trình giảng dạy ASOL được biểu thị trên thẻ báo cáo PWCS với dấu hoa thị bên cạnh lớp học kiếm được hoặc nhận xét cho thấy "Tham gia vào Chương trình giảng dạy sửa đổi cho mỗi nhóm IEP." Thang điểm PWCS hiện tại có thể được tìm thấy trong Các quy định 661-1, 661-2 và 661-3.

Phó Giám thị về Học tập và trách nhiệm giải trình của học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.