Thông qua: 15/02/2018

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 662-2

TỐT NGHIỆP

Tín chỉ cho học tập dựa trên công việc

Các thủ tục sau đây sẽ được sử dụng để xác định số lượng tín chỉ được ủy quyền cho học sinh đăng ký vào các chương trình học tập dựa trên công việc:

  1. Học sinh được chấp nhận và là một phần của chương trình học tập thường xuyên dựa trên công việc sẽ nhận được một đơn vị tín chỉ cho không dưới 396 giờ đào tạo tại chỗ được trả lương dưới sự giám sát của nhân viên Sở Giáo dục Quận Prince William được bổ nhiệm; và
  2. Học sinh có thể được ghi danh vào một chương trình học tập dựa trên công việc trong một hoặc nhiều năm học giảng dạy.

Phó Giám thị về Học tập và trách nhiệm giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.