Quy định 662-4B: Yêu cầu tốt nghiệp

Quyển: Chính sách và Quy định
Chương: 600 - Giảng dạy
Tiêu đề: QUY ĐỊNH - Yêu cầu tốt nghiệp
Mã: 662-4B
Tình trạng: Hoạt động
Thông qua: Ngày 22 tháng 8 năm 2018 

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 662-4B

YÊU CẦU TỐT NGHIỆP

Hội đồng Giáo dục Virginia đưa ra các yêu cầu tốt nghiệp và các lựa chọn bằng tốt nghiệp cho học sinh dựa trên năm học sinh vào lớp chín lần đầu tiên. Theo Chính sách 662 của Hội đồng Nhà trường, "Yêu cầu Tốt nghiệp", Học khu Quận Prince William (PWCS) sẽ tuân theo các quy tắc và quy định được yêu cầu để tốt nghiệp. Học sinh đáp ứng tất cả các yêu cầu được chỉ định cho lựa chọn bằng tốt nghiệp của họ sẽ được coi là học sinh tốt nghiệp của PWCS và sẽ đủ điều kiện để lấy bằng tốt nghiệp của họ.

Yêu cầu tốt nghiệp cho mỗi lựa chọn bằng tốt nghiệp được tìm thấy trong phần Thông tin chung của Danh mục khóa học trung học phổ thông PWCS. Các đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn và đã được xác minh được chỉ định cho từng yêu cầu của khóa học được phác thảo theo năm đầu tiên nhập học trung học và tùy chọn bằng tốt nghiệp.

 1. Học sinh kiếm được tín chỉ trước lớp chín

  Khi học sinh dưới lớp chín hoàn thành thành công các khóa học được cung cấp tín chỉ từ lớp chín đến lớp 12, tín chỉ sẽ được tính vào việc đáp ứng các đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn và đã được xác minh cần thiết để tốt nghiệp với điều kiện các khóa học tương đương về nội dung và sự nghiêm ngặt trong học tập với các khóa học được cung cấp ở cấp trung học phổ thông.
 2. Xếp lớp Nâng cao, Cambridge, Tú tài Quốc tế hoặc Cao đẳng

  Học sinh hoàn thành các khóa học này sẽ được coi là đã hoàn thành các yêu cầu để tốt nghiệp theo các tiêu chuẩn này, miễn là họ đã đạt được các đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn và tín chỉ được xác minh theo yêu cầu của học sinh kiếm được Văn bằng Nghiên cứu Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao.
 3. Học sinh chuyển tiếp

  1. Học sinh chuyển tiếp vào PWCS từ một hệ thống trường công lập trong Khối thịnh vượng chung Virginia phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp do Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) quy định. Các trường trung học phổ thông PWCS sẽ chấp nhận các tín chỉ nhận được từ các trường trung học phổ thông được công nhận khác. Học sinh chuyển tiếp sang PWCS từ một trường tư thục hoặc ngoài tiểu bang được công nhận sẽ làm việc với cố vấn trường học của họ để phát triển một kế hoạch tốt nghiệp cá nhân cho phép một số linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp theo quy định của VDOE.
  2. Học sinh chuyển tiếp phải kiếm được số lượng đơn vị tín chỉ đã được xác minh thích hợp tùy thuộc vào loại bằng tốt nghiệp mong muốn và năm học sinh vào trường trung học Virginia lần đầu tiên. Các hướng dẫn cụ thể liên quan đến học sinh chuyển tiếp được nêu trong phần Thông tin Chung của Danh mục Khóa học Trung học phổ thông PWCS.
  3. Học sinh chuyển trường nhập học từ các trường không được công nhận hoặc hướng dẫn tại nhà được tham khảo Quy định 715-3, "Nhập học sinh từ các trường tư thục / Hướng dẫn tại nhà bởi phụ huynh" để biết thông tin liên quan đến việc chuyển đổi tín chỉ.
  4. Các khóa học được chỉ định thường được thực hiện ở cấp lớp thấp hơn cấp lớp mà học sinh hiện đang được chỉ định sẽ không bắt buộc đối với học sinh chuyển tiếp miễn là học sinh đã hoàn thành các khóa học theo yêu cầu của tiểu bang mà học sinh chuyển tiếp ở các cấp lớp đó.
  5. Học sinh chuyển tiếp trên lớp 10 từ các trường học hoặc các chương trình giáo dục khác mà không yêu cầu hoặc cung cấp tín chỉ cho giáo dục sức khỏe và thể chất sẽ không bắt buộc phải tham gia hoặc lặp lại các khóa học này để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.
  6. Một học sinh vào một trường trung học phổ thông công lập Virginia ở lớp chín, chuyển đến một tiểu bang khác và trở lại một trường trung học phổ thông công lập Virginia sẽ đáp ứng các đơn vị yêu cầu tín chỉ đã được xác minh đối với học sinh chuyển tiếp từ các trường công lập không thuộc Virginia.
 4. Các đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương

  1. Các đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương có thể được trao cho học sinh, tùy thuộc vào năm học sinh vào lớp chín và loại bằng tốt nghiệp mà học sinh đang theo đuổi.
  2. Tham khảo Quy định 662-4C, "Đơn vị tín chỉ được xác minh tại địa phương" để biết chi tiết cụ thể về quy trình này.
 5. Con dấu văn bằng

  Một học sinh có thể kiếm được sự công nhận dưới dạng Con dấu Văn bằng theo hướng dẫn thành tích con dấu do VDOE công bố.

Phó Tổng Giám đốc Học tập và Trách nhiệm Giải trình của Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.  Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo
662 - CHÍNH SÁCH - Yêu cầu tốt nghiệp
662-4C - QUY ĐỊNH - Đơn vị tín chỉ được xác minh tại địa phương