Thông qua: 27 tháng 2, 2019

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 662-4C

CÁC ĐƠN VỊ TÍN CHỈ ĐÃ ĐƯỢC XÁC MINH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 Một đơn vị tín chỉ đã được xác minh được cấp sau khi hoàn thành thành công khóa học (đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn) và đạt được điểm vượt qua trong bài kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) (SOL) tương ứng. Học sinh phải đạt được các tín chỉ đã được xác minh theo quy định của Hội đồng Tiêu chuẩn Kiểm định Giáo dục Virginia theo năm học sinh vào lớp chín lần đầu tiên. 

Hội đồng Giáo dục Virginia đã thiết lập các hướng dẫn để cho phép Hội đồng Nhà trường địa phương trao các đơn vị tín chỉ đã được xác minh cho học sinh theo năm học sinh bước vào lớp chín lần đầu tiên. Nhân viên của Bộ phận Nhà trường phải tuân thủ tính đủ điều kiện của học sinh và quy trình xem xét của địa phương như đã nêu trong quy định này.

 1. Tính đủ điều kiện đối với học sinh vào lớp chín lần đầu tiên trước Năm học 2018-19 theo đuổi Bằng tốt nghiệp tiêu chuẩn

  Để đủ điều kiện kiếm được tối đa ba đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương trong bất kỳ lĩnh vực chủ đề nào, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

  1. Vượt qua khóa học trung học phổ thông và đạt điểm trong phạm vi điểm thang điểm 375 - 399 của bài kiểm tra SOL do bất cứ cơ quản nào tổ chức tương ứng sau khi làm bài kiểm tra ít nhất hai lần.
  2. Thể hiện thành tích trong lĩnh vực nội dung học thuật thông qua:

   1. Đạt điểm C trở lên trong khóa học; hoặc
   2. Kiếm được điểm D hoặc D + trong khóa học với dữ liệu tham dự phản ánh có ít hơn 10 lần vắng mặt không lý do trong khóa học; hoặc
   3. Cung cấp bằng chứng khác về thành tích được hội đồng đánh giá cho là phù hợp.
 2. Tính đủ điều kiện của học sinh đối với học sinh vào lớp chín lần đầu tiên trong Năm học 2018-19 và theo đuổi Bằng Nghiên cứu Nâng cao hoặc Bằng Tốt nghiệp Tiêu chuẩn

  Để đủ điều kiện kiếm được một đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương trong bất kỳ lĩnh vực chủ đề nào, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

  1. Vượt qua khóa học trung học phổ thông và đạt điểm trong phạm vi điểm thang điểm 375 - 399 của bài kiểm tra SOL do bất cứ cơ quan nào tổ chức tương ứng sau khi làm bài kiểm tra ít nhất hai lần.
  2. Thể hiện thành tích trong lĩnh vực nội dung học thuật thông qua:

   1. Đạt điểm C trở lên trong khóa học; hoặc
   2. Kiếm được điểm D hoặc D + trong khóa học với dữ liệu tham dự phản ánh ít hơn 10 lần vắng mặt không lý do trong khóa học; hoặc
   3. Cung cấp bằng chứng khác về thành tích được hội đồng đánh giá cho là phù hợp.
 3. Tính đủ điều kiện của học sinh đối với học sinh có Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) hoặc 504

  1. Mở rộng việc sử dụng các Đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương

   1. Học sinh có chương trình IEP hoặc 504, theo đuổi Văn bằng Tiêu chuẩn với Chỗ ở Tín chỉ, có thể đủ điều kiện để kiếm được tất cả các đơn vị tín chỉ đã được xác minh bắt buộc thông qua quy trình trao tín chỉ địa phương.
   2. Học sinh có chương trình IEP hoặc 504, theo đuổi Văn bằng Tiêu chuẩn với Chỗ ở Tín chỉ, phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện sau đây để kiếm được các đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương.

    1. Vượt qua khóa học trung học phổ thông và đạt điểm trong phạm vi điểm thang điểm 375 - 399 trên bất kỳ cơ quan quản lý nào của bài kiểm tra SOL tương ứng sau khi làm bài kiểm tra ít nhất hai lần.
    2. Thể hiện thành tích trong nội dung học thuật thông qua:

     1. Đạt điểm C trở lên trong khóa học; hoặc
     2. Kiếm được điểm D hoặc D + trong khóa học với dữ liệu tham dự phản ánh 10 lần vắng mặt không lý do trở xuống trong khóa học; hoặc
     3. Cung cấp bằng chứng khác về thành tích được hội đồng đánh giá cho là phù hợp.
  2. Tín chỉ thay thế cho học sinh có khuyết tật

   1. Học sinh có chương trình IEP hoặc 504, theo đuổi Văn bằng Tiêu chuẩn với Chỗ ở Tín chỉ, có thể đủ điều kiện để kiếm được tất cả các tín chỉ đã được xác minh bắt buộc thông qua Chỗ ở Tín chỉ Cho phép Đặc biệt.
   2. Học sinh có kế hoạch IEP hoặc 504, theo đuổi Bằng Tốt nghiệp Tiêu chuẩn với Chỗ ở Tín chỉ, phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện sau đây để kiếm được các đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương thông qua Chỗ ở Tín chỉ Cho phép Đặc biệt:

    1. Vượt qua khóa học trung học dựa trên chương trình giảng dạy không sửa đổi;
    2. Đạt điểm dưới 375 trong bài kiểm tra SOL;
    3. Có một khuyết tật được ghi nhận đưa ra một thách thức duy nhất hoặc đáng kể đối với mức độ mà học sinh không thể chứng minh kiến thức về nội dung khóa học trong bài kiểm tra SOL bằng cách sử dụng các phương tiện có sẵn; và
    4. Thể hiện thành tích trong nội dung học thuật thông qua quy trình kháng cáo được quản lý ở cấp địa phương.
   3. Quyết định xem xét chỗ ở tín chỉ cho phép đặc biệt nên được đưa ra thông qua quy trình xem xét IEP và / hoặc 504.
 4. Quy trình đánh giá địa phương

  1. Hội đồng đánh giá
   1. Hội đồng đánh giá sẽ bao gồm ba nhà giáo dục: trợ lý hiệu trưởng giám sát lĩnh vực nội dung, chủ tịch bộ phận nội dung hoặc giáo viên và giám đốc tư vấn học đường hoặc người được chỉ định của họ.
   2. Nhân viên không được xem xét các trường hợp học sinh mà họ trực tiếp làm việc hoặc giảng dạy. Trong trường hợp như vậy, các giáo viên khác trong các lĩnh vực cụ thể đó có thể được chỉ định để xem xét trường hợp.
   3. Các hội đồng đánh giá sẽ triệu tập trong suốt năm học khi cần thiết.
  2. Thủ tục đánh giá
   1. Những học sinh đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho đơn vị tín chỉ đã được xác minh được trao tại địa phương sẽ được thông báo và Hồ sơ về các Đơn vị Tín chỉ được Xác minh được Trao tặng tại Địa phương (tệp đính kèm) sẽ được hoàn thành. Biểu mẫu này sẽ đóng vai trò là tài liệu về quy trình xem xét của địa phương và phải được lưu giữ trong Hồ sơ Giáo dục Học sinh.
   2. Tệp đính kèm sẽ được nộp cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ cho mỗi học sinh đủ điều kiện. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải cung cấp các biểu mẫu này cho hội đồng xét duyệt tại thời điểm cuộc họp.
   3. Hội đồng đánh giá sẽ đưa ra quyết định trên cơ sở từng trường hợp trong trường hợp học sinh chuyển tiếp đạt điểm D hoặc D + trong khóa học và những người không có dữ liệu tham dự.
   4. Quyết định của Hội đồng xét duyệt căn cứ vào đa số phiếu biểu quyết. Quyết định sẽ được ghi chú trên Hồ sơ của các Đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương (tệp đính kèm) và nộp cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ. Phụ huynh sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định và thông báo về quyền khiếu nại các quyết định học tập của họ theo Chính sách 731, "Khiếu nại liên quan tới các vấn đề của học sinh".

Phó Giám đốc Học tập và Trách nhiệm Giải trình của Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.​​​​​​

 

Quy định 662-4C-Attachment.pdf (65 KB)