Thông qua: 12/06/2019

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 664-3

HIỆP HỘI HỌC SINH DANH DỰ QUỐC GIA LỚP 11-12

 1. Điều lệ và quản trị
  1. Điều lệ của Hiệp hội Học sinh Danh dự Quốc gia chi phối các chi hội địa phương của Hiệp hội học sinh Danh dự. Điều lệ quốc gia được phát triển và được giám sát bởi Hội đồng Quốc gia đóng vai trò là cơ quan quản lý của tổ chức quốc gia.
   1. Tất cả các chi hội phải thông qua và tuân thủ các quy định của Điều lệ quốc gia, theo thỏa thuận điều lệ của họ với tổ chức quốc gia.
   2. Sổ tay quốc gia giải thích chi tiết về các mục được tìm thấy trong Điều lệ Quốc gia và cung cấp hướng dẫn cho các cố vấn áp dụng Điều lệ Quốc gia vào công việc của họ ở các chi hội.
  2. Mỗi chi hội địa phương phải xây dựng các quy định của địa phương trong khuôn khổ Điều lệ Quốc gia. Điều lệ quốc gia bao gồm một phác thảo cho các quy định của chi hội địa phương.
 2. Xác định quy trình lựa chọn
  1. Một hội đồng khoa sẽ được thành lập ở mỗi trường để xác định và tiến hành quá trình lựa chọn.
   1. Hội đồng khoa sẽ có 5 thành viên bỏ phiếu.
   2. Hội đồng khoa sẽ được tạo điều kiện bởi cố vấn của Chi hội là thành viên không bỏ phiếu thứ sáu của hội đồng.
  2. Hội đồng khoa xác định quy trình lựa chọn được hiệu trưởng phê duyệt.
   1. Quy trình lựa chọn có sẵn để được xem xét bởi học sinh, giảng viên và phụ huynh.
   2. Quy trình lựa chọn được công bố trong các ấn phẩm in và điện tử thích hợp của trường học.
 3. Đủ điều kiện học thuật
  1. Là bước đầu tiên trong quá trình này, hội đồng khoa xem xét hồ sơ học tập của học sinh để xác định những học sinh đủ điều kiện về mặt học thuật để trở thành thành viên.
  2. Điểm trung bình: Học sinh phải có điểm trung bình tích lũy là 3,0 trên thang điểm 4.0 hoặc tiêu chuẩn xuất sắc tương đương.
  3. Điểm trung bình - Điểm xét
   1. Điểm trung bình tích lũy vào cuối học kỳ đầu tiên của các cấp lớp 10-12 được sử dụng để xác định đủ điều kiện học tập trong các trường giới thiệu học sinh vào mùa xuân của năm.
   2. Điểm trung bình tích lũy vào cuối học kỳ thứ hai của các cấp lớp 10-11 được sử dụng để xác định đủ điều kiện học tập cho những trường giới thiệu học sinh vào mùa thu của năm.
 4. Quy trình thu thập thông tin
  1. Mỗi học sinh được xác định là đủ điều kiện học tập sẽ hoàn thành Mẫu thông tin ứng viên (Phần đính kèm I).
  2. Ít nhất ba giảng viên sẽ hoàn thành Một mẫu đánh giá của khoa. Phần đính kèm II hoặc Phần đính kèm III sẽ được sử dụng.
   1. Biểu mẫu đánh giá của khoa sẽ có một chỗ để giáo viên chỉ ra lớp học hiện tại hoặc trước đây được giảng dạy cho học sinh và sẽ được ký bởi các giảng viên.
   2. Biểu mẫu đánh giá của khoa sẽ bao gồm một mô tả về các đặc điểm về lãnh đạo, tính cách và dịch vụ, và các giảng viên phải đánh giá học sinh về các đặc điểm này.
  3. Cả hai mẫu thông tin ứng cử viên và biểu mẫu đánh giá của giảng viên sẽ được trả lại cho hội đồng khoa để xem xét.
 5. Quy trình quyết định của Hội đồng Khoa
  1. Các thành viên hội đồng khoa xem xét cả Biểu mẫu thông tin ứng cử viên và Biểu mẫu đánh giá của khoa để đảm bảo rằng quyết định của họ dựa trên sự hiểu biết chính xác và đầy đủ về tất cả các thông tin được trình bày để xem xét.
   1. Các thành viên hội đồng khoa sẽ xem xét các trường hợp đặc biệt của học sinh.
   2. Những ứng cử viên nhận được đa số phiếu của hội đồng khoa sẽ được mời để giới thiệu vào chi hội.
  2. Trước khi thông báo cho bất kỳ ứng cử viên nào, cố vấn của chi hội phải báo cáo kết quả thảo luận của hội đồng khoa cho hiệu trưởng để phê duyệt cuối cùng.
 6. Quy trình Thông báo
  1. Tất cả học sinh sẽ được thông báo bằng văn bản về kết quả của quá trình lựa chọn.
  2. Học sinh không được chọn có quyền kháng cáo thông qua các quy trình kháng cáo học thuật được chỉ định trong Quy định 731-1, "Kháng cáo các vấn đề của học sinh".
 7. Vai trò và trách nhiệm của thành viên
  1. Mỗi chi hội trường sẽ thiết lập vai trò và trách nhiệm của thành viên như một phần của quy định của chi hội, bao gồm ứng xử, giờ phục vụ và tham dự cuộc họp.
  2. Mỗi chi hội trường sẽ chỉ ra lý do và thủ tục kỷ luật và sa thải một thành viên khỏi chi hội trong các quy định của chi hội.
   1. Một thành viên có thể bị kỷ luật hoặc sa thải trong các trường hợp sau:
    1. Thành viên tụt xuống dưới các tiêu chuẩn mà thành viên được chọn;
    2. Thành viên đã không đáp ứng một hoặc nhiều nghĩa vụ đã được thiết lập của tư cách thành viên; hoặc
    3. Thành viên đã vi phạm các quy tắc của trường hoặc pháp luật.
   2. Các thủ tục sa thải sẽ tuân theo các yêu cầu về thủ tục được thiết lập tại Điều X của Điều lệ Quốc gia của Hiệp hội Danh dự Quốc gia.
   3. Một học sinh bị sa thải khỏi chi hội có quyền kháng cáo thông qua các quy trình kháng cáo học thuật được chỉ định trong Quy định 731-1, "Kháng cáo các vấn đề của học sinh".
  3. Mỗi chi hội trường sẽ chỉ ra các thủ tục để từ chức của một thành viên từ chi hội trong các quy định của chi hội của nó.
 8. Quản lý hồ sơ

  1. Học sinh và phụ huynh có quyền truy cập thông tin trong đơn đăng ký dựa trên Đạo luật quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (FERPA).
  2. Hồ sơ phải được duy trì và lưu trữ theo yêu cầu của FERPA. Phó Giám thị về Học tập của học sinh và Chuyên môn (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.