Giảng dạy

QUY ĐỊNH 664-5

PHẦN THƯỞNG - THƯ TIẾN CỬ HỌC THUẬT - LỚP 9-12

 1. Yêu cầu về thư tiến cử học thuật

  1. Tất cả các điểm được sử dụng để xác định tình trạng thư học tập được tính trung bình hàng năm.
  2. Điểm cuối cùng được sử dụng để xác định tình trạng thư học thuật sẽ được kiếm được trong một trường công lập quận Prince William hoặc chương trình, hoặc Chương trình Virginia ảo được tài trợ bởi Bộ Giáo dục Virginia.
 2. Tiêu chí thư tiến cử học thuật

  1. Một học sinh phải kiếm được tối thiểu sáu đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn trong năm học để đủ điều kiện nhận Thư tiến cử học thuật.
  2. Tất cả các lớp học trong đó học sinh cố gắng có một đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn sẽ được sử dụng trong việc tính toán điểm trung bình hàng năm.
  3. Học sinh sẽ cần đạt điểm trung bình trong năm từ 3,5 (không làm tròn) trở lên.
  4. Một học sinh sẽ kiếm được một điểm tương đương 3.0 trở lên cho năm trong mỗi lớp. Có nghĩa là, không có học sinh nào đủ điều kiện nhận thư tiến cử học thuật nếu họ kiếm được điểm thấp hơn điểm tương đương 3,0 trong năm.

Phó Giám thị về Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Thông qua: 22/07/2017