Sủa lần cuối: 20/12/2021

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 681-1

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DUC PHI TRUYỀN THỐNG

 1. Mục đích

  Nhằm thiết lập các thủ tục cho việc thực hiện các chương trình giáo dục phi truyền thống để cung cấp hướng dẫn cho học sinh mà chương trình giảng dạy thường xuyên là không phù hợp hoặc có nhu cầu học tập, xã hội, hành vi, hoặc tình cảm không được đáp ứng trong bối cảnh trường học truyền thống. Hội đồng trường cung cấp một loạt các dịch vụ giáo dục phi truyền thống và các chương trình mà trong đó học sinh có thể tự nguyện ghi danh. Học sinh đòi hỏi các can thiệp giảng dạy hoặc hành vi bổ sung và hỗ trợ cũng có thể được giới thiệu đến các chương trình hoặc dịch vụ bởi hiệu trưởng. Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (SMAPD) và Hội đồng trường quận Prince William có thể xếp các học sinh vào các chương trình giáo dục phi truyền thống như là một biện pháp thay thế cho hoặc là kết quả của biện pháp kỷ luật, hoặc nơi mà học sinh đã bị buộc tội với một số vi phạm hình sự nhất định.

 2. Chương trình giáo dục phi truyền thống bao gồm:

  1. Trung học cơ sở
   1. Trường phi truyền thống độc lập (INS) (lớp 6-8): INS cung cấp các dịch vụ giáo dục và các chương trình cho những học sinh tìm kiếm hoặc cần một môi trường học có cấu trúc và hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu giáo dục, xã hội, hành vi hoặc cảm xúc riêng của họ. Học sinh yêu cầu bổ sung các can thiệp giảng dạy hoặc hành vi và hỗ trợ có thể tự nguyện ghi danh vào INS hoặc được gọi INS bởi hiệu trưởng. INS cũng bao gồm một chương trình giáo dục thay thế cho học sinh trung học, những người đã bị buộc tội với một số hành vi vi phạm hình sự, bị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học và bị đưa lạ vào INS bởi SMAPD hoặc Hội động trường.
   2. Dạy học trên máy tính (CBI): chương trình này được thiết kế cho học sinh trong thời gian bị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học. Học sinh Khuyết tật (theo quyết định của Chương trình giáo dục cá nhân hóa [IEP]) có thể tham dự chương trình khi đang quyết định cuối cùng về biện pháp kỷ luật của SMAPD và/hoặc hội đồng trường, hoặc đình chỉ dài hạn hoặc bị đuổi học.
  2. Trung học phổ thông
   1. Trường học buổi tối: chương trình trường học buổi tối được thiết kế để hỗ trợ học sinh tốt nghiệp đúng hạn, cung cấp các khóa học cốt lõi trong giờ buổi tối cung cấp cho học sinh một cơ hội để tăng tốc khóa học hoặc phục hồi.
   2. Trường học ảo Prince William (VPW): là chương trình trực tuyến của học khu cung cấp một danh mục các khóa học tín chỉ đầy đủ được cung cấp trong các buổi học tăng tốc trong mùa thu, mùa xuân và mùa hè. Các khóa học VPW đáp ứng đầy đủ với các tiêu chuẩn giảng dạy của tiểu bang và địa phương và được phê duyệt là các dịch vụ khóa học phi truyền thống .
   3. Chương trình giáo dục thay thế cá nhân hóa (ISAEP): Chương trình này chuẩn bị cho học sinh trung học đủ điều kiện để có được chứng chỉ tương đương (HSE) trung học, đồng thời phát triển sự nghiệp và kỹ năng kỹ thuật.
   4. Trường không truyền thống độc lập (INS) ( lớp 9 -12): INS cung cấp các chương trình giáo dục và dịch vụ cho những học sinh tìm kiếm hoặc cần một môi trường học có cấu trúc và hỗ trợ hơn để đáp ứng nhu cầu giáo dục, xã hội, hành vi hoặc cảm xúc độc đáo của họ. Học sinh yêu cầu bổ sung các biện pháp can thiệp giảng dạy hoặc hành vi và hỗ trợ có thể tự nguyện ghi danh hoặc được giới thiệu bởi hiệu trưởng. Những học sinh đã bị buộc tội với một số hành vi phạm tội hình sự, bị đình chỉ dài hạn hoặc bị đuổi học, hoặc loại trừ không được học tại một trường học truyền thống cũng có thể được đưa vào INS bởi SMAPD hoặc Hội đồng trường.
   5. CBI: chương trình này, cung cấp hướng dẫn dựa trên máy tính, được thiết kế cho học sinh trong thời gian tạm ngưng hoặc đuổi học dài hạn. Học sinh Khuyết tật (theo quyết định của nhóm IEP) có thể tham gia vào chương trình khi đang chờ quyết định cuối cùng của kỷ luật SMAPD và/hoặc Hội đồng trường học, hoặc trong khi bị đình chỉ hoặc bị đuổi học dài hạn.
   6. Giáo dục dành cho người lớn: chương trình giáo dục dành cho người lớn cung cấp cơ hội giáo dục cho người lớn muốn có được năng lực cần thiết cho giáo dục tiếp, việc làm, hoặc làm giàu cá nhân. Các cá nhân, 18 tuổi trở lên, có thể ghi danh vào các lớp giáo dục cơ bản dành cho người lớn, nhận sự chuẩn bị cho các bài kiểm tra® GED, hoặc có được một Văn bằng quốc gia bên ngoài.
  3. Tất cả các lớp
   1. Trường học mùa hè: chương trình học hè cung cấp các cơ hội học tập và làm giàu cho học sinh lớp K-12.
   2. Các dịch vụ giáo dục trong các thiết lập không truyền thống khác.

 3. Quy định chung

  1. Học sinh sẽ được xem xét cho một chỗ học trong giáo dục phi truyền thống khi nhu cầu của họ không thể được đáp ứng trong bối cảnh lớp học truyền thống hoặc thiết lập trường tiêu chuẩn là không thích hợp. Những học sinh này bao gồm nhưng không nhất thiết chỉ, những học sinh cần phải có các khóa học mới cho các tín chỉ hoặc lặp lại khóa học cho tín chỉ, những người tìm kiếm một văn bang tương đương trung học, và học sinh có nhu cầu xã hội, tình cảm, hoặc hành vi mà không thể được đáp ứng trong một trường học truyền thống, hoặc những người cần hỗ trợ hoặc can thiệt bổ sung bới chương trình giáo dục phi truyền thống.
  2. Các trường học cơ sở sẽ đảm bảo rằng các biện pháp can thiệp khác của trường đã cạn kiệt và ghi lại trong hồ sơ học sinh trước khi giới thiệu một học sinh đến một chương trình giáo dục không truyền thống.
  3. Tín chỉ kiếm được trong các chương trình giáo dục phi truyền thống được nêu chi tiết trong quy định 681-8, "Phương pháp không truyền thống cho kiếm các tín chỉ khóa học hướng tới tốt nghiệp."
  4. Học sinh trong các chương trình giáo dục phi truyền thống cần đáp ứng tất cả các yêu cầu kiểm tra của ngành giáo dục và của tiểu bang.
  5. Học sinh trong tất cả các chương trình giáo dục phi truyền thống sẽ nhận được hướng dẫn chất lượng dựa trên chương trình giảng dạy của Sở Giáo dục quận Prince William (PWCS).

 4. Quy trình giới thiệu

  Một học sinh có thể được đưa vào hoặc chuyển sang một chương trình giáo dục phi truyền thống như sau:

  1. Giới thiệu học sinh (18 tuổi trở lên): một học sinh quan tâm đến chương trình học buổi tối, chương trình học hè, hoặc Chương trình học Ảo Prince William nên hoàn thành các mẫu đăng ký thích hợp và thực hiện theo các thủ tục cho chương trình đó. Những học sinh tự tiến cử vào các chương trình giáo dục thay thế có thể chịu trách nhiệm về các khoản phí và chi phí được cho phép theo quy định của Sở Giáo dục Virginia.
  2. Giới thiệu cho học sinh nhỏ tuổi bởi phụ huynh/người giám hộ: phụ huynh/người giám hộ của một học sinh nhỏ tuổi có thể yêu cầu, - với sự tham vấn và với sự đồng ý của hiệu trưởng trường cơ sở (hoặc người được ủy quyền),- một chỗ học cho học sinh trong một chương trình giáo dục không truyền thống, bao gồm INS, và phải hoàn thành các mẫu đăng ký của chương trình.
  3. Giới thiệu của trường cơ sở cho INS: một học sinh gặp khó khăn trong bối cảnh trường học truyền thống cho học tập, xã hội, tình cảm, hành vi, hoặc các vấn đề không liên quan tới kỷ luật mà cản trở khả năng của học sinh truy cập vào chương trình giáo dục nói chung, có thể được gọi trực tiếp vào INS bởi một hiệu trưởng (hoặc một ngườiđược ủy quyền) như theo quy định trong phần V của Quy chế này. Quá trình giới thiệu này không phải là thay thế cho quá trình kỷ luật học sinh, nhưng là một sự can thiệp thay thế nhằm giải quyết các vấn đề tiềm ẩn mà có thể, nếu không được xử lý, dẫn đến kỷ luật (đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học).
  4. Theo quy chế của SMAPD hoặc Hội đồng trường theo điều Luật Virginia § 22.1-277.2:1.

   Theo điều Virginia Code § 22.1-277.2:1, học sinh cũng có thể được đưa vào hoặc chuyển sang một chương trình giáo dục không truyền thống vì lý do kỷ luật của SMAPD hoặc Hội đồng trường học nếu học sinh đã bị:

   1. Buộc tội vi phạm liên quan đến luật pháp của khối thịnh vượng chung, hoặc với các chính sách và quy chế của Hội đồng trường hoặc "Quy tắc ứng xử " liên quan đến vũ khí, rượu hoặc ma túy, hoặc cố ý thương tích cho người khác; hoặc
   2. Bị buộc phạm lỗi loại "có thể bị báo cáo bởi trường học" nhất thiết phải được tiết lộ cho các bộ phận của ngành theo điều luật Virginia § 16.1-260, mà hành vi phạm tội được liệt kê trong tệp tin đính kèm của quy định này, "Danh sách các trường hợp trường phải báo cáo"; Hoặc
   3. Bị coi là có tội hoặc không vô tội của một hành vi phạm tội liên quan đến luật pháp của khối thịnh vượng chung bao gồm vũ khí, rượu hoặc ma túy, hoặc một tội phạm dẫn đến hoặc có thể dẫn đến thương tích cho người khác; hoặc một trường hợp vi phạm có hiệu lực theo điều luật Virginia § 16.1-260 (G); Hoặc
   4. Đã tham gia một hành vi phạm tội nghiêm trọng hoặc hành vi phạm tội vi phạm các chính sách của Hội đồng trường học hoặc "bộ quy tắc ứng xử của PWCS"; Hoặc
   5. Bị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học khỏi trường.

    Đối với các học sinh giáo dục đặc biệt, "các yêu cầu bảo vệ thủ tục giáo dục đặc biệt Virginia" sẽ vẫn có hiệu lực trong quá trình này.

  5. Việc xếp lớp của SMAPD vào trong một chương trình thay thế khu vực cho học sinh THCS theo điều luật Virginia § 22,1-209.1:2.

   INS điều hành một chương trình giáo dục thay thế khu vực cho các học sinh THCS, theo điều luật Virginia § 22,1-209.1:2, có thể được đưa trở lại chương trình, theo yêu cầu của cha mẹ và với sự đồng ý của học sinh, hoặc bởi các giám thị bộ phận sau khi thông báo bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh của họ nếu học sinh,

   1. Đã vi phạm các quy định, chính sách của Hội đồng nhà trường hoặc các quy tắc ứng xử của PWCS liên quan đến vũ khí, rượu hoặc ma túy, hoặc cố ý thương tích cho người khác, hoặc chống lại người mà một đơn thỉnh cầu hoặc hoặc lệnh đã được đệ trình cáo buộc các hành vi đó, hoặc chống lại một người mà Hội đồng trường đã buộc tội vi phạm chính sách/ quy định/quy tắc ứng xử đó đang chờ xử lý; hoặc
   2. Đã bị đuổi học khỏi trường hoặc đã nhận được một đình chỉ cho cả học kỳ, hoặc có hai hoặc nhiều hơn đình chỉ dài hạn trong một năm học; hay
   3. Được thả từ một trung tâm cải huấn vị thành niên và được xác định bởi Giám thị của bộ phận giáo dục tư pháp vị thành niên Virginia và bộ phận giám sát của Tổng giám thị PWCS (thông qua người được chỉ định, giám đốc của SMAPD) là cần một chương trình giáo dục thay thế khu vực.

 5. Thủ tục quy trình cho việc đưa vào chương trình giáo dục phi truyền thống

  1. Trường cơ sở giới thiệu đến một chương trình giáo dục phi truyền thống: trước khi giới thiệu một học sinh vào một chương trình giáo dục phi truyền thống, bao gồm cả INS, hiệu trưởng và/hoặc người được chỉ định của mình sẽ xem xét và lập hồ sơ tất cả các biện pháp can thiệp trước đó được thực hiện bởi các trường học để giải quyết các vấn đề học tập, xã hội, tình cảm, hoặc hành vi cho một học sinh người cần các can thiệp bổ xung dưới các hình thức giảng dạy hoặc hỗ trợ khác mà không có ở các thiết chế giáo dục thông thường. Các hành vi của học sinh mà dẫn đến việc giới thiệu cho SMAPD phải được giải quyết thông qua qúa trình kỷ luật học sinh.

   Nếu, sau khi tham vấn với giám đốc của chương trình hoặc hiệu trưởng của INS (hoặc người có quyền) để xác định sự phù hợp và sẵn có của một vị trí như vậy, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của mình khuyến cáo rằng một học sinh phải được đưa vào một chương trình giáo dục phi truyền thống, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định cần thông báo bằng văn bản các khuyến cáo và cung cấp một bản sao của quy chế này cho học sinh và/cha mẹ /người giám hộ của họ và cần gặp họ để thảo luận về các khuyến nghị. Hiệu trưởng/người được ủy quyền sẽ tư vấn cho học sinh/phụ huynh/người giám hộ bằng văn bản về quyết định xếp trường và quyền kháng cáo quyết định đó cho SMAPD và Hội đồng trường, như được đề câp các mục VI và VII của quy định này.

   Trong vòng ba ngày học, nhận được quyết định bằng văn bản của hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền của mình, học sinh có thể nộp cho SMAPD một yêu cầu bằng văn bản cho một buổi điều trần trước một viên chức điều trần SMAPD.

  2. Phụ huynh kháng cáo từ chối vị trí trong chương trình giáo dục không truyền thống:Trường hợp hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của mình từ chối yêu cầu của một học sinh/phụ huynh/người giám hộ đủ điều kiện cho vị trí của một học sinh trong một chương trình giáo dục phi truyền thống, học sinh/phụ huynh/giám hộ phải được thông báo bằng văn bảncủa sự từ chối. Quyết định của hiệu trưởng/người được ủy quyền có thể bị kháng cáo bằng cách gửi một văn bản yêu cầu khiếu nại trong vòng ba ngày học khi nhận được quyết định từ chối cho phù hợp với cấp phó giám thị. Quyết định của giám thị cấp phó sẽ là cuối cùng.
  3. Đưa trở lại/đưa vào trường bởi SMAPD đối với một số tội hình sự hoặc tội phạm khác theo điều luật Virginia § § 22.1-209.1:2 hoặc 22.1-277.2:1.

   Sau khi nhận được thông báo của hệ trường rằng học sinh đã tham gia vào các hành vi được xác định ở trên trong mục IV(D) hoặc (E) của quy định này, SMAPD sẽ xem xét các buộc tội / vi phạm để xác định xem liệu có cần đưa vào một chương trình giáo dục phi truyền thống hay không. Đối với những trường hợp SMAPD xác định rằng một chương trình giáo dục phi truyền thống là thích hợp, SMAPD sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho học sinh và/(các) phụ huynh/người giám hộ về một buổi điều trần được thực hiện bởi SMAPD (như là người được chỉ định của Giám thị bộ phận) và với sự tham dự của học sinh và phụ huynh /người giám hộ. Viên chức điều trần SMAPD có thể xác định rằng học sinh cần phải tham dự một chương trình giáo dục phi truyền thống. Nếu học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ không đồng ý với kết quả của phiên điều trần SMAPD, học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể kháng cáo quyết định SMAPD với Hội đồng trường theo quy trình nêu trong phần VII dưới đây.

  4. Đưa vào trường như là kết quả của việc đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học: nếu một học sinh được đề nghị cho đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học, các thủ tục điều trần và kháng cáo được quy định trong quy chế 745-1, "đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học của học sinh," sẽ được áp dụng. Trong hoặc sau một đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học, một học sinh có thể được yêu cầu tham dự một chương trình giáo dục phi truyền thống.
 6. Phiên điều trần SMAPD

  Trong trường hợp một phiên điều trần SMAPD, SMAPD sẽ thông báo cho học sinh và/(các) phụ huynh/người giám hộ về ngày, thời gian và địa chỉ của buổi điều trần được thực hiện bởi một viên chức điều trần SMAPD, như là người được chỉ định của Tổng giám thị. Các thủ tục điều trần của SMAPD được quy định trong qui chế 747-1, "Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (SMAPD)."

 7. Kháng cáo bằng văn bản cho Hội đồng trường
  1. Quyết định của viên chức điều trần SMAPD sẽ là cuối cùng, trừ khi học sinh nộp đơn kháng cáo bằng văn bảncho Hội đồng trường với Văn phòng SMAPDtrong vòng 10 ngày lịch tính từ ngày của thư quyết định của SMAPD .
  2. Hội đồng trường sẽ xem xét đơn và hồ sơ của buổi điều trần SMAPD sớm nhất có thể. Quyết định của Hội đồng trường về vị trí giáo dục phi truyền thống hoặc đưa trở lại sẽ là cuối cùng.
 8. Chuyên cần

  Như đã nêu trong điều § 22,1-254 của Luật Virginia, một học sinh đã được cấp một kế hoạch giáo dục phi truyền thống hoặc được nhận vào một chương trình giáo dục không truyền thống và những người không tuân thủ các điều kiện của kế hoạch hoặc tham dự chương trình sẽ bị coi là vi phạm luật pháp về việc đi học bắt buộc. Giám thị học khu, hoặc cán bộ chuyên cần của hệ trường mà học sinh đã ghi danh lần cuối, được ủy quyền để tìm kiếm sự tuân thủ ngay lập tức của học sinh biện dẫn luật đi học bắt buộc.

 9. Nhập học trở lại các trường truyền thống cho các vị trí không có lựa chọn

  1. Việc xếp trường của SMAPD

   Một ủy ban của SMAPD sẽ họp để đánh giá các hình thức ky luật đưa xếp vào trường trong chương trình giáo dục phi truyền thống đối với học sinh trung học hang năm, hoặc vào những ngày được quy định trong thư quyết định của SMAPD hoặc của Hội đồng trường, để xác định tính đủ điều kiện của học sinh để trở về một trường học truyền thống.

   Việc xếp trường của học sinh lớp sáu và bảy trong chương trình giáo dục thay thế sẽ được đánh giá trên một cơ sở hàng quý, hoặc vào ngày như được quy định trong thư quyết định của SMAPD hoặc bởi Hội đồng trường, để xác định đủ điều kiện của học sinh để trở về một trường học truyền thống.

   Hội đồng đánh giá SMAPD sẽ bao gồm các thành viên là các nhân viên của PWCS có hiểu biết về học sinh về học sinh và hiệu suất và hành vi của họ trước và sau khi đưa vào trường và có thể bao gồm, nếu thích hợp, hiệu trưởng/giám đốc (hoặc người được ủy quyền) từ chương trình giáo dục không truyền thống, trong đó học sinh được ghi danh, hiệu trưởng cơ sở của học sinh (hoặc người được ủy quyền), viên chức tiêu đề người Khuyết tật IX, người giám sát của đánh giá mối đe (hoặc người được ủy quyền), chuyên gia của SMAPD về xếp trường của các trường hợp hình sự và các chuyên gia khác. Quyết định của ủy ban SMAPD sẽ là cuối cùng.

  2. Trường cơ sở giới thiệu

   Học sinh INS: Nếu sau khi đánh giá học sinh đủ điều kiện để trở về một trường học không truyền thống, hiệu trưởng của INS (hoặc người được ủy quyền) khuyến cáo đối với một học sinh trở về một trường học truyền thống, học sinh/phụ huynh/giám hộ có thể kháng cáo các khuyến nghị tới một ủy ban đánh giá của SMAPD bằng văn bản trong vòng 3 ngày sau khi nhận được khuyến nghị của hiệu trưởng INS. Quyết định của Ủy ban đánh giá SMAPD sẽ là cuối cùng, trừ khi trong vòng ba ngày học kể từ ngày nhận được quyết định SMAPD, học sinh/phụ huynh/người giám hộ nộp một kháng cáo bằng văn bản cho các phó giám thị phụ trách học sinh và học tập chuyên nghiệp, quyết định của Phó giám thị này sẽ là cuối cùng.

   Học sinh tại các chương trình giáo dục thay thế khác: nếu hiệu trưởng/giám đốc của bất kỳ chương trình giáo dục thay thế nào khác đề nghị chống lại học sinh việc quay trở lại trường học truyền thống, học sinh/phụ huynh/người giám hộ có thể kháng cáo đề nghị tới một ủy ban đánh giá SMAPD bằng cách gửi một văn bản yêu cầu cho SMAPD. Quyết định của Ủy ban đánh giá SMAPD sẽ là cuối cùng, trừ khi, trong vòng ba ngày học nhận được quyết định của SMAPD, học sinh/phụ huynh/người giám hộ nộp một kháng cáo bằng văn bản cho Phó giám đốc giáo dục đặc biệt và dịch vụ học sinh, mà quyết định này sẽ là cuối cùng.

Phó Giám thị phụ trách Giáo dục đặc biệt và Dịch vụ học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.