R723-5 Physical examination

Quyển: Chính sách và quy định

Phần: 7000 - Học sinh

Tiêu đề: QUY ĐỊNH - Kiểm tra sức khỏe

Mã: 723-5

Tình trạng : Hoạt động

Thông qua: 10/10/2018

Học sinh

QUY ĐỊNH 723-5

KIỂM TRA SỨC KHỎE

Luật Virginia liên quan đến y tế quy định việc nhận học của trẻ em cho một trường công như sau:

 1. Khám sức khỏe cho học sinh
  1. Theo luật Virginia, việc kiểm tra sức khỏe được do một bác sĩ có giấy phép, chuyên viên y tá được cấp phép, hoặc phụ tá bác sĩ có giấy phép là bắt buộc với học sinh từ mầm non đến lớp năm học sinh nhập học lần đầu tiên và là một phần của yêu cầu khi tham gia các chương trình thể thao ở cấp 3 và cấp 2. Không có học sinh nào được nhận vào lần đầu tiên cho bất kỳ trường mầm non, mẫu giáo công cộng nào, hoặc tiểu học trong một hệ trường trừ khi học sinh đó sẽ cung cấp, trước khi nhập học các giấy tờ sau:
   1. Một báo cáo từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép thực hành tại Hoa Kỳ, một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện trong phạm vi theo quy định của Ủy viên y tế nhà nước thực hiện trong vòng 12 tháng trước ngày mà học sinh lần đầu tiên vào trường mầm non, mẫu giáo công cộng, hoặc tiểu học; Hoặc
   2. Hồ sơ thiết lập rằng học sinh đã có một báo cáo trước khi nhập học vào một trường hoặc hệ trường khác và cung cấp thông tin có trong báo cáo.
  2. Nếu học sinh là trẻ vô gia cư hoặc thanh thiếu niên như định nghĩa trong quy định 718-1, "Học sinh đã từng vô gia cư ", và không có hồ sơ khám sức khỏe, thì đứa trẻ đó sẽ ngay lập tức được giới thiệu đến các y tá trường học, người sẽ hỗ Nhân viên trường sẽ cho phép đứa trẻ ghi danh vào trường.
  3. Một đứa trẻ là con nuôi, như được định nghĩa trong quy định 714-1, "Đăng ký học sinh trong chăm sóc nuôi dưỡng," có thể ghi danh cho đến 30 ngày lịch trước khi cung cấp một báo cáo kiểm tra sức khỏe nếu người ghi danh học sinh cung cấp một tuyên bố bằng văn bản rằng, với hiểu biết tốt nhất của mình, học sinh có sức khỏe tốt và không có bệnh truyền nhiễm.
  4. Các bác sĩ, chuyên viên y tá được cấp phép, hoặc trợ lý được cấp phép hoạt động dưới sự giám sát của một bác sĩ được cấp phép làm một báo cáo về một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện theo yêu cầu của quy định này có trách nhiệm, tóm tắt các phát hiện bất thường về sức khỏe vào cuối bản bản cáo, nếu có, và phải nêu cụ thể, nếu có, các điều kiện sức khỏe được phát hiện mà có thể xác định đứa trẻ là khuyết tật.
  5. Các báo cáo kiểm tra sức khỏe sẽ được lưu trong hồ sơ sức khỏe của trẻ tại trường và sẽ được cung cấp để đánh giá bởi bất kỳ nhân viên hoặc cán bộ của Bộ y tế tiểu bang, hoặc bất kỳ sở y tế địa phương theo yêu cầu của nhân viên hoặc cán bộ đó.
  6. Kiểm tra sức khỏe sẽ không được yêu cầu đối với bất kỳ đứa trẻ mà phụ huynh sẽ phản đối vì lý do tôn giáo và dứa trẻ cho thấy không có bằng chứng trực quan của bệnh tật, với điều kiện là cha mẹ phải tuyên bố bằng văn bản và có công chứng rằng, theo hiểu biết tốt nhất của mình, đứa trẻ có sức khỏe tốt và không có bệnh truyền nhiễm.
  7. Các sở y tế của tất cả các quận và thành phố của khối thịnh vượng chung sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho trẻ em sức khỏe yếu miễn phí theo yêu cầu và có thể cung cấp các kỳ kiểm tra cho những người khác trên nền tảng thống nhất như các sở phòng có thể thiết lập.
  8. Phụ huynh/người giám hộ của học sinh phải hoàn tất mẫu đơn y tế nhập trường khối thịnh vượng chung Virginia (có sẵn tại văn phòng trường hoặc bộ phận tư vấn). Các hình thức kiểm tra sức khỏe sẽ được trả lại lúc đăng ký. Khi cha mẹ hoặc người giám hộ không nộp đơn đã điền vào thời điểm đăng ký, học sinh sẽ được loại trừ khỏi trường cho đến khi một tài liệu vật lý được hoàn thành cung cấp cho các trường học. Xem phần đính kèm I, KIểm tra sức khỏe của trẻ em đi học, để xem các mục có thể cần thiết.
 2. Dựa theo luật Virginia, các thủ tục sau đây sẽ được áp dụng:
  1. Chuyển học sinh (lớp mẫu giáo tới lớp năm) từ bên trong hoặc bên ngoài Virginia cũng phải cung cấp hoặc kiểm tra sức khỏe mới hoặc một bản sao của việc kiểm tra sức khỏe từ trường trước đây của họ. Kỳ kiểm tra sức khỏe phải được hoàn thành trong vòng 12 tháng trước khi nhập học lần đầu tiên vào trường. Khám sức khỏe bên ngoài Virginia được chấp nhận nếu họ đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang Virginia. Ví dụ: nếu một học sinh lớp năm và kiểm tra sức khỏe đã được hoàn thành hai tháng trước khi nhập học mẫu giáo, đó là chấp nhận được.
  2. Phụ huynh/người giám hộ chịu trách nhiệm thu thập các hồ sơ này.

Phó Giám thị về học tập và Trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo

714-1-Quy định - Chăm sóc nuôi dưỡng: Sự ổn định giáo dục, đăng ký, và ghi danh học sinh

718-1 - Quy định - Học sinh vô gia cư

Quy định 723-5 - Tài liệu đính kèm I. PDF