Thông qua: 26 tháng 9, 2018

Sửa đổi lần cuối: 19 tháng 8, 2021

Ngày sửa đổi trước: 11 tháng 8, 2021

Học sinh

QUY ĐỊNH 724-1

ĐI  HỌC, NGHỈ HỌC, XIN PHÉP VÀ ĐI MUỘN

Các thủ tục và quy định sau đây đã được thông qua để áp dụng thống nhất trong tất cả các trường học của Sở Giáo dục Prince William, phù hợp với Chính sách 724, "Đi học, Vắng mặt, Xin phép và đi muộn của Học sinh," Quy định 8 VAC20-730 của Bộ Giáo dục Virginia, và những điều khoản của luật Virginia điều chỉnh việc giáo dục bắt buộc học sinh.

 1. Yêu cầu pháp lý đối với việc đi học của học sinh
  1. Luật Virginia quy định rằng tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học bắt buộc phải đến trường mỗi ngày mà trường mở cửa, trừ khi có lý do khác theo chính sách, quy định của Hội đồng Nhà trường và luật đi học bắt buộc.
  2. Học sinh sẽ được coi là có mặt / tham dự trong những thời điểm mà các em phải tiếp cận công việc ở trường một cách không đồng bộ từ nhà của mình do bị cô lập hoặc cách ly trong thời kỳ đại dịch.
  3. Như được nêu chi tiết trong Mục III và IV của quy định này, trách nhiệm của phụ huynh / người giám hộ (được định nghĩa là cũng bao gồm những người khác có quyền kiểm soát hoặc tính phí học sinh) để đảm bảo rằng con cái của họ đi học thường xuyên. Học sinh từ 18 tuổi trở lên có trách nhiệm tự đi học. Học sinh đã kết hôn phải tuân theo các quy tắc và quy định về việc đi học giống như các học sinh khác, bao gồm cả yêu cầu các em phải đi học trong các độ tuổi được pháp luật quy định.
  4. Như được quy định trong Mục IV-VI của quy định này, các trường học được pháp luật yêu cầu thực hiện một số biện pháp nhất định để đảm bảo học sinh đi học thường xuyên.
  5. Học sinh không đến trường bất chấp các biện pháp mà nhà trường đã thực hiện để đảm bảo việc đi học, và phụ huynh / người giám hộ không tuân thủ trách nhiệm đảm bảo việc đi học đó, có thể phải chịu các thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án Quan hệ Gia đình và Vị thành niên, như được nêu trong Mục V và VI của quy định này.
 2. Phân loại / Định nghĩa trốn học, vắng mặt và lười biếng

  Trốn học nghĩa là hành động tích lũy một hoặc nhiều lần vắng mặt không có lý do. Sự vắng mặt sẽ được phân loại là có lý do hoặc không có lý do, như được quy định dưới đây.
  1. Vắng mặt có lý do sẽ được ghi nhận là có lý do dựa trên sự liên hệ đã được xác minh với phụ huynh / người giám hộ chỉ vì những lý do sau:
   1. Bệnh tật của cá nhân học sinh. Một ghi chú bằng văn bản có chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ y tế của học sinh xác nhận rằng học sinh có lý do y tế thực sự cho sự vắng mặt của mình, có thể được yêu cầu bởi hiệu trưởng nhà trường hoặc người được chỉ định của họ sau khi một học sinh đã tích lũy được 10 lần vắng mặt trở lên trong năm học và cho mỗi lần vắng mặt bổ sung sau đó.
   2. Cách ly học sinh trong thời kỳ đại dịch theo hướng dẫn do Bộ Y tế Virginia đưa ra.
   3. Học sinh trải qua bệnh tâm thần và / hoặc sức khỏe hành vi, rối loạn hoặc rối loạn theo hướng dẫn của trường học do Bộ Giáo dục Virginia cung cấp. Học sinh phải gặp cố vấn học đường khi trở lại trường.
   4. Khám và / hoặc điều trị y tế và nha khoa cho học sinh khi các cuộc hẹn đó không thể được lên lịch ngoài giờ học.
   5. Có người tử vong trực hệ của học sinh (được định nghĩa là cha, mẹ, cha dượng, mẹ kế, anh, chị, chị kế, anh kế hoặc chị kế, vợ / chồng, con trai, con gái hoặc ông bà), không quá năm ngày liên tiếp. Các yêu cầu vượt quá năm ngày liên tiếp sẽ được chuyển đến Văn phòng Dịch vụ Học sinh để được phê duyệt.
   6. Các hoạt động tôn giáo, đức tin hoặc kỷ niệm. Việc nghỉ học vì mục đích tham gia vào các hoạt động này sẽ không được tính vào việc đi học hoàn hảo, học sinh cũng không bị tước bất kỳ giải thưởng nào khác hoặc đủ điều kiện để cạnh tranh cho bất kỳ giải thưởng nào. Học sinh sẽ được phép bù đắp bất kỳ bài tập nào bị bỏ lỡ và hoàn thành bất kỳ bài đánh giá nào bị bỏ lỡ. Học sinh sẽ không được yêu cầu thực hiện các bài đánh giá bị bỏ lỡ hoặc nộp bài tập bị bỏ lỡ vào ngày sau khi vắng mặt để tham gia các hoạt động tôn giáo, đức tin hoặc kỷ niệm. Giáo viên sẽ làm việc với học sinh theo từng trường hợp cụ thể để đảm bảo rằng các bài đánh giá bị bỏ lỡ được cấp quyền truy cập kịp thời. Là một phần bổ sung lịch và tài nguyên, một danh sách các hoạt động tôn giáo, đức tin và kỷ niệm có khả năng được học sinh tổ chức sẽ được truy cập trên các trang web của trường và trang web của Bộ phận Nhà trường.
   7. Các điều kiện khẩn cấp trong nhà của học sinh cần sự giúp đỡ tạm thời từ học sinh trong việc chăm sóc các thành viên bị bệnh hoặc bị thương trong gia đình trực tiếp của học sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều lần lý do này, hoặc yêu cầu vắng mặt trong hơn năm ngày liên tiếp cho các mục đích đó, sẽ được chuyển đến Văn phòng Dịch vụ Học sinh để được chấp thuận. Học sinh sẽ không được là nghỉ có phép vì những lý do như vậy quá 10 ngày tích lũy trong năm học mà không có sự chấp thuận của Văn phòng Dịch vụ Học sinh.
   8. Phụ huynh / người giám hộ giữ quyền lựa chọn không cho phép con họ đến trường trong những trường hợp, theo đánh giá của phụ huynh / người giám hộ, những con đường hoặc lối đi trong khu phố của họ quá nguy hiểm để sử dụng. Phụ huynh / người giám hộ phải thông báo trước cho nhà trường về sự vắng mặt đó bằng liên lạc điện tử hoặc điện thoại. Trong những trường hợp như vậy, học sinh sẽ được cho nghỉ có lý do, nhưng phải bù đắp cho công việc bị bỏ lỡ.
   9. Học sinh cuối cấp sẽ được miễn cho mục đích thăm khám nhập học đại học hoặc nộp đơn xin việc sau khi tốt nghiệp. Trong mỗi trường hợp, học sinh phải có được sự chấp thuận trước của hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ.
   10. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được miễn một ngày học với mục đích tham gia vào một sự kiện dân sự. Học sinh nên thông báo trước về sự vắng mặt dự định khi có thể. Các trường hợp vắng mặt có lý do bổ sung vì lý do này có thể được cho phép theo quyết định của hiệu trưởng nhà trường / người được chỉ định và / hoặc Văn phòng Dịch vụ Học sinh.
   11. Sự xuất hiện tại tòa án của một học sinh theo trát đòi hầu tòa, giấy triệu tập hoặc lệnh của tòa án yêu cầu sự có mặt của họ tại tòa án hoặc tại một buổi khai báo, hoặc để trả lời đơn buộc tội hình sự đối với học sinh. Một bản sao của tài liệu yêu cầu học sinh có mặt tại tòa án phải được cung cấp cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ trước khi vắng mặt.
   12. Học sinh có thể được cho phép nghỉ tối đa năm ngày với mục đích đến thăm phụ huynh / người giám hộ đã được gọi nhập ngũ, đang nghỉ làm nhiệm vụ này hoặc đã ngay lập tức trở về sau khi triển khai đến khu vực chiến đấu hoặc đăng hỗ trợ chiến đấu. Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu cho một sự vắng mặt được chấp thuận trước có lý do như được nêu dưới đây.
   13. Sự vắng mặt được chấp thuận trước không được khuyến khích và sẽ chỉ được cấp trên cơ sở từng trường hợp bởi hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ. Chúng tôi khuyến khích các chuyến đi của gia đình được lên lịch trong kỳ nghỉ học và nghỉ hè. Sự vắng mặt cho các chuyến đi của gia đình sẽ không được miễn trừ khi đi kèm với những trường hợp đặc biệt. Việc xác định xem có trường hợp bất thường hay không nằm ở quyết định của hiệu trưởng, phối hợp với Văn phòng Dịch vụ Học sinh. Sự vắng mặt được chấp thuận trước trở nên quá dài có thể dẫn đến việc vắng mặt được đánh dấu là không có lý do và giới thiệu cho nhân viên Chuyên cần để tuân thủ luật giáo dục bắt buộc. Các trường hợp vắng mặt được chấp thuận trước được học sinh / phụ huynh / người giám hộ kéo dài hơn 15 ngày học liên tiếp sẽ dẫn đến việc học sinh nghỉ học theo quy định của Bộ Giáo dục Virginia. Để bất kỳ sự vắng mặt nào được chấp thuận trước được phân loại là có cớ, hiệu trưởng sẽ xem xét những điều sau:
    1. Hiệu trưởng/người được chỉ định phải được thông báo bằng văn bản về đề nghị phê duyệt trước, về lý do vắng mặt và thời gian vắng mặt trong một thời gian hợp lý trước khi vắng mặt;
    2. Cấp lớp; và
    3. Hồ sơ chuyên cần.

    Do nhu cầu khác nhau đối với giáo viên đối với học và làm bài bù, giáo viên sẽ có toàn quyền quyết định loại / số lượng công việc và khi nào học sinh sẽ bù đắp công việc cho những lần vắng mặt đã được phê duyệt trước.

   14. Học sinh ở tình trạng vô gia cư, như được định nghĩa trong Quy định 718-1, "Học sinh ở tình trạng vô gia cư", những người đang chờ xử lý yêu cầu vận chuyển sẽ được coi là được coi là có phép. Thông báo của phụ huynh thông qua yêu cầu bằng văn bản và xác nhận yêu cầu đó từ liên lạc viên McKinney-Vento trong Văn phòng Dịch vụ Học sinh là bắt buộc để lưu hồ sơ.
   15. Đình chỉ học không được đến trường. Khi ban giám hiệu đình chỉ học sinh không được đến trường, việc nghỉ học sẽ được phân loại là có lý do.
  2. Sự vắng mặt không lý do
   1. Những trường hợp sau đây sẽ được phân loại là vắng mặt không lý do:
    1. Trốn học cả ngày;
    2. Trốn học;
    3. Bị lỡ một chuyến đi, lỡ xe buýt, hoặc sự cố xe hơi;
    4. Học sinh chỉ học ảo không đăng nhập để được hướng dẫn trực tiếp cho lớp học hoặc ngày học bằng Canvas;
    5. Một học sinh học chỉ ảo không yêu cầu và được giáo viên và / hoặc quản trị viên chấp thuận cho các thủ tục tham dự / tham gia thay thế do hoàn cảnh đặc biệt và không bật máy ảnh hoặc không thể được giáo viên nhìn thấy trong các hoạt động hướng dẫn và học tập cho lớp học hoặc ngày học;
    6. Vắng mặt được sắp xếp trước mà không có thông báo trước thích hợp hoặc không có sự biện minh và chấp thuận trước; và
    7. Không đưa ra lời giải thích thích hợp cho sự vắng mặt hoặc có giấy tờ được yêu cầu.
   2. Biện minh cho sự vắng mặt. Một tuyên bố bằng văn bản có chữ ký của cha mẹ / người giám hộ hoặc thông tin liên lạc điện tử từ phụ huynh / người giám hộ cung cấp lý do vắng mặt là phương pháp ưu tiên để xác minh sự vắng mặt chính đáng. Các phương tiện xác minh thay thế có thể bao gồm điện thoại hoặc thư điện tử khác với phụ huynh / người giám hộ, hội nghị phụ huynh / người giám hộ với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định, chứng nhận bằng văn bản có chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ y tế của học sinh hoặc các phương pháp khác mà hiệu trưởng cho là phù hợp. (Nhân viên nhà trường phải lưu giữ tất cả các xác minh về sự vắng mặt và lưu về các liên hệ của phụ huynh liên quan đến việc đi học trong năm năm, theo yêu cầu để tuân thủ luật lưu giữ hồ sơ và tham dự bắt buộc của Virginia.)
   3. Tất cả các giải thích về sự vắng mặt phải được nhà trường nhận được không muộn hơn ngày thứ năm sau khi vắng mặt, và bất kỳ thay đổi nào được thực hiện, khi cần thiết, trong hệ thống thông tin học sinh. Việc không đưa ra lời giải thích thích hợp cho sự vắng mặt chưa được xác minh trước ngày thứ năm sẽ dẫn đến việc phân loại không có lý do (UAB) trừ khi lời giải thích về sự vắng mặt đã được hiệu trưởng chấp nhận vào thời điểm đó.
   4. Một học sinh vắng mặt không được phép vẫn được mong đợi sẽ làm bù tất cả các bài tập và kiểm tra bị bỏ lỡ. Phụ huynh / người giám hộ nên biết về các hướng dẫn của nhà trường về việc nộp bài tập muộn hoặc bỏ lỡ. Các bài tập này phải được hoàn thành trong khung thời gian do nhà trường thiết lập.
  3. Đi muộn
   1. Đi muộn sẽ được miễn vì những lý do sau:
    1. Tất cả các lý do nêu trên tại Mục II (A) của quy định này;
    2. Tình huống khẩn cấp phát sinh từ điều kiện thời tiết bất thường; và
    3. Tất cả các loại đi muộn do xe buýt trễ sẽ được miễn trừ và phải được ghi lại riêng biệt là đi muộn vì các lý do khác (BTY).
   2. Ở những trường mà học sinh thay đổi lớp học trong ngày, việc chậm trễ đến lớp sẽ do ban giám hiệu nhà trường xử lý theo quy trình của nhà trường.
   3. Học sinh có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học tại trường vì lý do đáng tin cậy đầy đủ. Tuy nhiên, luật Virginia cấm đình chỉ chỉ dựa trên các trường hợp trốn học.
  4. Trong những trường hợp bất thường, tức là đại dịch, Giám đốc Sở có thể thay đổi cách phân loại vắng mặt và đi muộn.
 3. Trách nhiệm giải trình của phụ huynh

  Theo yêu cầu của Bộ luật Virginia và "Quy tắc ứng xử" của Sở Giáo dục Prince William, mỗi phụ huynh của một học sinh đăng ký vào một trường công lập có nghĩa vụ hỗ trợ nhà trường thực thi việc đi học bắt buộc, và nếu được yêu cầu, phải gặp hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ để đảm bảo học sinh tuân thủ việc đi học bắt buộc, để thảo luận về việc cải thiện việc đi học của học sinh và phát triển một kế hoạch để giải quyết việc không đi học của học sinh. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc nộp đơn khiếu nại chống lại cha mẹ / người giám hộ lên Tòa án Quan hệ Gia đình và Vị thành niên, như được quy định tại Bộ luật Virginia §§ 22.1-258 và 22.1-262.
 4. Can thiệp và trách nhiệm của trường học - Thông báo về sự vắng mặt, họp phụ huynh lưu hồ sơ liên quan
  1. Hồ sơ chuyên cần bởi giáo viên
   1. Giáo viên được yêu cầu bởi Bộ luật Virginia § 22.1-259 để duy trì hồ sơ chính xác hàng ngày về sự tham dự của mỗi học sinh trong lớp học của họ.
   2. Giáo viên chủ nhiệm phải ghi lại hàng ngày trong hệ thống thông tin học sinh về sự vắng mặt của học sinh trong lớp học của họ. Trong những trường sử dụng thời gian đi học, giáo viên đứng lớp phải ghi lại trong hệ thống thông tin học sinh cho từng thời kỳ sự vắng mặt của học sinh trong lớp học của họ.
   3. Mỗi hiệu trưởng nhà trường phải thiết lập các thủ tục để đảm bảo rằng học sinh được kiểm đếm trong ngày học. Giáo viên có trách nhiệm tuân theo các thủ tục đó.
  2. Thông báo của trường cho Phụ huynh / Người giám hộ về sự vắng mặt và lưu hồ sơ cần thiết

   Bất cứ khi nào học sinh không đi học vào một ngày học theo lịch trình thường xuyên và không có dấu hiệu nào được nhân viên nhà trường nhận được rằng phụ huynh / người giám hộ của học sinh biết và hỗ trợ việc vắng mặt, nhân viên nhà trường hoặc tình nguyện viên do ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho mục đích này sẽ nỗ lực hợp lý và có lưu hồ sơ để thông báo cho phụ huynh / người giám hộ qua điện thoại, email, hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác để nhận được lời giải thích về sự vắng mặt của học sinh. Các trường học có thể sử dụng nhân viên không giảng dạy cho thông báo này.

  3. Nhà trường phải ghi lại trong hệ thống thông tin học sinh tất cả các liên hệ do nhà trường thực hiện với phụ huynh / người giám hộ cho mỗi lần vắng mặt không lý do, cho biết trong phần nhận xét của hệ thống thông tin học sinh lý do được cung cấp cho việc vắng mặt. Điều này nên được ghi lại trên phần nhận xét của ngày liên quan trên trang tham dự của học sinh trong hệ thống thông tin học sinh.
  4. Hội nghị can thiệp khởi đầu và tài liệu cần thiết:
   1. Bất cứ khi nào một học sinh không báo cáo với nhà trường trong tổng số năm ngày học theo lịch trình trong năm học và không có dấu hiệu nào được nhân viên nhà trường nhận được rằng phụ huynh / người giám hộ của học sinh biết và hỗ trợ học sinh vắng mặt, và nỗ lực hợp lý để thông báo cho phụ huynh / người giám hộ đã thất bại, hiệu trưởng nhà trường và / hoặc người được chỉ định của họ sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng việc liên lạc trực tiếp được thực hiện với phụ huynh / người giám hộ, trực tiếp, qua điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác, để có được lời giải thích cho sự vắng mặt của học sinh, và giải thích cho phụ huynh / người giám hộ và học sinh về hậu quả của việc tiếp tục không tham dự. Thông tin này phải được ghi lại trong hệ thống thông tin học sinh.
   2. Là một phần của Hội nghị Can thiệp Khởi đầu này, nhân viên nhà trường sẽ phát triển một kế hoạch tham dự với học sinh và phụ huynh / người giám hộ nhằm giải quyết các vấn đề không đi học và sẽ ghi lại kế hoạch tham dự đó trong hệ thống thông tin học sinh, là "Hội nghị tham dự ban đầu". Kế hoạch tham dự sẽ bao gồm tài liệu bằng văn bản về (các) lý do học sinh không tham dự, và phụ huynh / người giám hộ và học sinh sẽ được thông báo về hậu quả của việc tiếp tục không tham dự. Học sinh và phụ huynh có thể được giới thiệu đến một nhóm đa ngành tại trường để được hỗ trợ thực hiện kế hoạch tham dự và quản lý trường hợp. Kế hoạch tham dự cũng phải ghi lại tên của từng người tham dự (bao gồm qua điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác), ngày tổ chức hội nghị, tóm tắt những gì đã xảy ra và các bước tiếp theo. Một bản sao của tài liệu này nên được giữ lại trong hồ sơ tích lũy của học sinh và được giữ lại trong khoảng thời gian năm năm. Trong trường hợp phụ huynh / người giám hộ không có mặt cho Hội nghị Can thiệp Khởi đầu , tất cả các nỗ lực để tiếp cận họ phải được ghi lại, bao gồm ngày, phương tiện liên lạc và kết quả. Một bản sao của kế hoạch tham dự phải được gửi đến phụ huynh / người giám hộ và được ghi chú trong trường "Ngày thông báo cho phụ huynh" của hồ sơ Tham dự - Hội nghị Khởi đầu.
  5. Cuộc họp nhóm liên ngành và tài liệu cần thiết
   1. Nếu học sinh vắng mặt thêm hơn một ngày sau Hội nghị Can thiệp Khởi đầu và nhà trường chưa nhận được thông báo rằng phụ huynh / người giám hộ biết và ủng hộ việc vắng mặt, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ sẽ lên lịch một cuộc họp với học sinh, phụ huynh / người giám hộ và nhân viên nhà trường.
   2. Cuộc họp của Nhóm Liên ngành phải được tổ chức không muộn hơn 10 ngày học sau lần vắng mặt không lý do thứ 10, bất kể phụ huynh / người giám hộ của họ có chấp thuận hội nghị hay không. Cuộc họp sẽ bao gồm phụ huynh / người giám hộ, học sinh và nhân viên nhà trường (có thể là đại diện hoặc đại diện từ nhóm đa ngành) và có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng và các nhân viên khác của trường quen thuộc với học sinh, những người có thể giải quyết bất kỳ vấn đề học tập, xã hội, tình cảm và gia đình nào để cải thiện việc đi học. Nhân viên Chuyên cần nên tham gia cuộc họp, nếu có.
   3. Nhân viên sẽ lưu hồ sơ hội nghị trong hệ thống thông tin học sinh là "Tham dự - Cuộc họp nhóm liên ngành". Các nhân viên có mặt sẽ xem xét Kế hoạch Tham dự, được phát triển trong Hội nghị Can thiệp Khởi đầu với học sinh và phụ huynh / người giám hộ để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc học sinh không tham dự và sẽ ghi lại những nỗ lực của họ trong hệ thống thông tin học sinh là "Cuộc họp Nhóm Liên ngành về Tham dự với Phụ huynh". Tên của các cá nhân tham dự hội nghị (bao gồm qua điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác), ngày tổ chức hội nghị, tóm tắt những gì đã xảy ra và các bước tiếp theo phải được ghi lại trong hệ thống thông tin học sinh trong bản tóm tắt Cuộc họp Nhóm Liên ngành. Kế hoạch tham dự nên được thêm vào hồ sơ tích lũy của học sinh và được lưu giữ trong khoảng thời gian năm năm.
   4. Nếu học sinh / phụ huynh / người giám hộ không thành công hoặc từ chối tham dự Cuộc họp Nhóm Liên ngành, điều này cũng cần được lưu ý trong hệ thống thông tin học sinh. Tên của các cá nhân tham dự hội nghị (bao gồm qua điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác), ngày tổ chức hội nghị, tóm tắt những gì đã xảy ra và các bước tiếp theo phải được ghi lại trong hệ thống thông tin học sinh trong bản tóm tắt Cuộc họp Nhóm Liên ngành. Một bản sao của kế hoạch tham dự phải được gửi đến phụ huynh / người giám hộ và cuộc họp phải được ghi lại là "Cuộc họp nhóm liên ngành về Chuyên cần mà không có phụ huynh" và nhập ngày thông báo của phụ huynh.
 5. Giám sát kế hoạch tham dự và giới thiệu đến Cán bộ Chuyên cần
  1. Nhóm Chuyên cần phải theo dõi việc đi học của học sinh và có thể họp lại khi cần thiết để giải quyết các mối quan tâm và lên kế hoạch can thiệp bổ sung nếu việc đi học không được cải thiện. Trong trường hợp phụ huynh cố tình không tuân thủ các yêu cầu tham dự bắt buộc, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ phải giới thiệu đến nhân viên Chuyên cần. Nhân viên Chuyên cần phải ghi chú ngày nhận được tài liệu đó trong hệ thống thông tin học sinh, xác nhận việc chuyển giao quy trình đi học bắt buộc của trường cho cán bộ Chuyên cần.
  2. Nhân viên Chuyên cần sẽ lên lịch một cuộc họp với học sinh và phụ huynh / người giám hộ của học sinh trong vòng 10 ngày học kể từ khi nhận được giấy giới thiệu để giải quyết các mối quan tâm về việc đi học và để phụ huynh / người giám hộ biết về hành động của tòa án được thiết kế để buộc tuân thủ luật đi học bắt buộc.
 6. Hành động của tòa án để buộc đi học
  1. Sau khi nhân viên Chuyên cần đã họp với học sinh và phụ huynh / người giám hộ của học sinh và học sinh phải có một hoặc nhiều lần vắng mặt không lý do mà không có dấu hiệu cho nhân viên nhà trường biết rằng phụ huynh / người giám hộ biết và ủng hộ việc vắng mặt, hoặc khi phụ huynh / người giám hộ không tuân thủ luật đi học bằng cách lôi kéo sự vắng mặt của trẻ hoặc không gặp hiệu trưởng, người được chỉ định của hiệu trưởng, Nhóm liên ngành, hoặc nhân viên Chuyên cần, sau đây là nhân viên Chuyên cần, với sự tham vấn của hiệu trưởng và hoặc người được chỉ định của họ, sẽ thực thi các quy định của luật đi học bắt buộc bằng một trong hai hoặc cả hai điều sau đây:
   1. Nộp đơn yêu cầu một đứa trẻ cần giám sát hoặc dịch vụ (CHINS) lên Tòa án Quan hệ Gia đình và Vị thành niên, cáo buộc rằng học sinh đó là trẻ em cần được Giám sát / phục vụ theo định nghĩa của Bộ luật Virginia § 16.1-278.4 hoặc § 16.1-278-5, theo ủy quyền của Bộ luật Virginia § 22.1-258; và/hoặc
   2. Tiến hành các thủ tục tố tụng chống lại cha mẹ / người giám hộ tại Tòa án Quan hệ Gia đình và Vị thành niên theo Bộ luật Virginia §16.1-241.2 và / hoặc § 22.1-262, theo ủy quyền của Bộ luật Virginia § 22.1-258.
  2. Khi nộp đơn yêu cầu CHINS với Tòa án, nhân viên Chuyên cần phải cung cấp tài liệu bằng văn bản về các liên hệ, can thiệp và các cuộc họp của trường với học sinh và phụ huynh / người giám hộ của học sinh, và tất cả các kế hoạch và hỗ trợ tham dự được cung cấp, bao gồm bất kỳ kế hoạch nào do Nhóm Liên ngành phát triển. Trong trường hợp cả hai phụ huynh đã được trao quyền nuôi con hợp pháp chung và / hoặc về thể chất của học sinh và nhà trường đã nhận được lệnh giám hộ, cả hai phụ huynh sẽ được thông báo về việc nộp bất kỳ đơn yêu cầu hoặc khiếu nại nào tại các địa chỉ được biết đến cuối cùng do phụ huynh / người giám hộ cung cấp cho nhà trường.
  3. Theo quy định của Bộ luật Virginia § 22.1-258, nhân viên đi học và nhân viên khác của trường, hoặc tình nguyện viên do ban giám hiệu nhà trường tổ chức với mục đích tuân thủ luật đi học bắt buộc, được miễn trừ mọi trách nhiệm dân sự hoặc hình sự liên quan đến thông báo cho phụ huynh / người giám hộ về việc học sinh vắng mặt hoặc không đưa ra thông báo đó theo yêu cầu của pháp luật và quy định này.
 7. Tòa án có thể đình chỉ giấy phép lái xe được cấp cho học sinh dưới 18 tuổi

  Ngoài các biện pháp khắc phục khác như có sẵn của Tòa án Quan hệ Gia đình và Vị thành niên dành cho học sinh vi phạm luật tham dự bắt buộc, Tòa án có thẩm quyền theo Bộ luật Virginia § 46.2-334 để đình chỉ bằng lái xe của học sinh dưới 18 tuổi khi học sinh đã có 10 lần nghỉ học không lý do trở lên vào những ngày học liên tiếp, hoặc khi học sinh đã được Tòa án xác định là trẻ em cần được giám sát.
 8. Báo cáo và điều tra trẻ em không ghi danh đi học
  1. Trong vòng 10 ngày sau khi khai giảng, mỗi hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ phải báo cáo với cán bộ Chuyên cần, với tư cách là người được chỉ định của Giám đốc:
   1. Tên, tuổi, lớp của mỗi học sinh ghi danh vào trường và tên, địa chỉ được biết đến cuối cùng của phụ huynh / người giám hộ của học sinh; và
   2. Theo thông tin tốt nhất của hiệu trưởng, tên của mỗi đứa trẻ phải tuân theo luật đi học bắt buộc, những người đã đăng ký vào trường nhưng đã không đi học kể từ đầu năm học, và tên và địa chỉ được biết đến cuối cùng của phụ huynh / người giám hộ. Trước khi gửi báo cáo cho nhân viên Chuyên cần, nhà trường phải cố gắng liên hệ với gia đình học sinh và ghi lại bất kỳ lý do nào khiến học sinh không tham dự (tức là gia đình ở nước ngoài hoặc đã chuyển đi, không thể liên lạc với phụ huynh / người giám hộ bằng cách sử dụng tất cả các số trong hệ thống thông tin học sinh, v.v.).
  2. Mỗi năm học, vào những ngày do Bộ Giáo dục Virginia xác định, Văn phòng Dịch vụ Học sinh sẽ báo cáo cho Giám đốc Sở Giáo dục về số lượng hội nghị về chuyên cần được yêu cầu tổ chức và các kế hoạch tham dự được yêu cầu phát triển. Báo cáo này cũng bao gồm các lý do mà các hội nghị này được tổ chức hoặc không được tổ chức. Các trường học được yêu cầu làm việc với Văn phòng Dịch vụ Học sinh để đảm bảo rằng dữ liệu được báo cáo là chính xác trước khi nộp cho Giám thị về Giảng dạy Công cộng của Virginia.
  3. Nhiệm vụ của nhân viên tham dự đối với trẻ em không được ghi danh

   Nhân viên Chuyên cần sẽ xem xét các báo cáo do hiệu trưởng nộp và trong vòng năm ngày kể từ ngày nhận được tất cả các báo cáo được nộp, lập danh sách tên của trẻ em không theo học bất kỳ trường nào và những trẻ không được miễn đi học. nhân viên Chuyên cần sẽ điều tra tất cả các trường hợp không ghi danh hoặc không tham dự và, khi không tìm thấy lý do chính đáng, thông báo cho phụ huynh / người giám hộ hoặc người khác có quyền kiểm soát đứa trẻ để yêu cầu sự tham dự của đứa trẻ trong vòng ba ngày kể từ ngày thông báo.

Phó Giám đốc Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.