Thông qua: 14 tháng 11 năm 2018

Sửa đổi lần cuối: 31 tháng 8 năm 2021

Học sinh

QUY ĐỊNH 738-4

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÊN CƠ SỞ KHUYẾT TẬT

Không có học sinh khuyết tật nào đủ điều kiện, chỉ trên cơ sở khuyết tật, phải chịu sự phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận được hoặc hưởng trợ cấp từ hỗ trợ tài chính liên bang. Để đảm bảo tuân thủ quy định này, các thủ tục được nêu dưới đây sẽ được tuân thủ:

 1. Những nỗ lực được thực hiện để tìm và xác định người khuyết tật thông qua một chiến dịch quảng đại rộng rãi kết hợp với Child Find (Tìm trẻ).
 2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh khuyết tật được thông báo về quyền của họ.
 3. Mỗi học sinh đủ điều kiện là khuyết tật nhận được một nền giáo dục công cộng thích hợp miễn phí.
 4. Học sinh khuyết tật được giáo dục và tham gia các hoạt động giáo dục phổ thông với các học sinh khuyết tật khác và học sinh không khuyết tật trong phạm vi phù hợp theo quyết định của nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân hoặc nhóm Mục 504.
 5. Nhu cầu giáo dục của học sinh sẽ được ghi nhận thông qua các đánh giá thích hợp, trước khi cung cấp các dịch vụ thực tế.
 6. Đánh giá lại định kỳ được thực hiện khi Học khu công lập quận Prince William (PWCS) xác định rằng nhu cầu giáo dục hoặc dịch vụ liên quan của học sinh đảm bảo đánh giá lại; nếu phụ huynh hoặc giáo viên của học sinh yêu cầu đánh giá lại; hoặc ít nhất ba năm một lần trừ khi cha mẹ và PWCS đồng ý rằng việc đánh giá lại là không cần thiết.
 7. Thông báo về các biện pháp bảo vệ thủ tục dành cho phụ huynh của học sinh khuyết tật sẽ được trao cho cha mẹ học sinh một lần trong năm học và trong các trường hợp sau đây vì chúng liên quan đến học sinh:
  1. PWCS giới thiệu đánh giá ban đầu hoặc khi phụ huynh yêu cầu đánh giá;
  2. Một bản sao bổ sung được yêu cầu bởi cha mẹ;
  3. PWCS nhận được khiếu nại đầu tiên của tiểu bang trong một năm học;
  4. PWCS nhận được yêu cầu đầu tiên cho một phiên điều trần đúng quy trình; và
  5. Ngày quyết định sa thải học sinh để bị kỷ luật do vi phạm "Quy tắc ứng xử", nếu việc loại bỏ tạo thành sự thay đổi trong vị trí.
 8. Thông báo về các biện pháp bảo vệ thủ tục sẽ giải thích đầy đủ các biện pháp bảo vệ liên quan đến:
  1. Đánh giá giáo dục độc lập;
  2. Thông báo trước bằng văn bản;
  3. Sự đồng ý của phụ huynh;
  4. Truy cập hồ sơ giáo dục;
  5. Cơ hội, yêu cầu và thủ tục, trình bày và giải quyết khiếu nại thông qua các thủ tục nghe theo quy trình tố tụng, khiếu nại của nhà nước và tính sẵn có của hòa giải;
  6. Vị trí trong quá trình tố tụng;
  7. Thủ tục thiết lập giáo dục thay thế tạm thời;
  8. Các vị trí phụ huynh đơn phương trong các trường tư thục với chi phí công cộng;
  9. Hành động dân sự; và
  10. Phí luật sư.
 9. Cáo buộc phân biệt đối xử hoặc quấy rối trên cơ sở khuyết tật
  1. Tất cả các thành viên của cộng đồng trường học có trách nhiệm báo cáo cho các quan chức nhà trường hành vi sai trái bị nghi ngờ là phân biệt đối xử hoặc quấy rối phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật. PWCS khuyến khích tất cả học sinh, và yêu cầu tất cả nhân viên, báo cáo ngay lập tức bất kỳ hành vi sai trái bị nghi ngờ nào như vậy theo các thủ tục được quy định trong Quy định 738-3, "Giải quyết các cáo buộc chống lại học sinh phân biệt đối xử hoặc quấy rối."
  2. Khi Bị đơn là học sinh PWCS, cáo buộc sẽ được giải quyết theo các thủ tục được quy định trong Quy định 738-3.
  3. Khi Bị đơn là nhân viên PWCS hoặc bên thứ ba dưới sự kiểm soát của PWCS, cáo buộc sẽ được giải quyết theo các thủ tục áp dụng cho việc điều tra và giải quyết hành vi sai trái của nhân viên.

Phó Tổng Giám thị về Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.