Thông qua: 14/11/2018

Học sinh

QUY ĐỊNH 741-1

HÌNH PHẠT THỂ XÁC

 1. Không một giáo viên, hiệu trưởng hoặc nhân viên được Hội đồng trường tuyển dụng hoặc làm việc trong một trường học hoạt động trong Khối thịnh vượng chung Virginia được phép trừng phạt thân thể đối với học sinh.
 2. "Hình phạt thể xác" có nghĩa là gây ra, hoặc gây ra nỗi đau thể xác cho một học sinh như một phương tiện kỷ luật. Định nghĩa này không bao gồm đau đớn về thể chất, chấn thương hoặc khó chịu do sử dụng tiếp xúc thể chất ngẫu nhiên, nhỏ hoặc hợp lý, hoặc các hành động khác được thiết kế để duy trì trật tự và kiểm soát như được nêu dưới đây, hoặc do tham gia luyện tập hoặc thi đấu trong một môn thể thao liên trường, giáo dục thể chất hoặc hoạt động ngoại khóa.

 3. Nhân viên trường công lập Quận Prince William sẽ tuân thủ Bộ luật Virginia, § 22.1-279.1 liên quan đến việc sử dụng hình phạt thể xác. Việc cấm trừng phạt thân thể sẽ không ngăn chặn:

  1. Việc sử dụng tiếp xúc vật lý ngẫu nhiên, nhỏ hoặc hợp lý hoặc các hành động khác được thiết kế để duy trì trật tự hoặc kiểm soát;

  2. Sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để dập tắt sự xáo trộn hoặc đưa một học sinh ra khỏi hiện trường của một sự xáo trộn đe dọa thương tích về thể chất cho người hoặc thiệt hại về tài sản;

  3. Sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để ngăn chặn một học sinh gây hại cho chính mình;

  4. Sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để tự vệ hoặc bảo vệ người khác; và

  5. Việc sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để có được sở hữu vũ khí, hoặc các vật thể nguy hiểm khác, hoặc các chất bị kiểm soát, hoặc đồ dùng thuộc về người của học sinh hoặc trong tầm kiểm soát của anh ta.

 4. Để xác định xem một người có hành động trong các trường hợp ngoại lệ được quy định trong phần này hay không, sự tôn trọng sẽ được đưa ra cho các phán quyết hợp lý tại thời điểm xảy ra sự kiện được thực hiện bởi một giáo viên, hiệu trưởng hoặc người khác được Hội đồng trường tuyển dụng.

Phó Giám thị về Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.