Quyển Chính sách và quy định
Phần 7000 - Học sinh
Tiêu đề QUY ĐỊNH - Các thủ tục của ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường học về điều trần khiếu nại về đuổi học
745-4
Tình trạng Hoạt động
Thông qua 26/4/2017
Sửa đổi lần cuối 4/3/2020

Học sinh

QUY ĐỊNH 745-4

CÁC THỦ TỤC CỦA ỦY BAN KỶ LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG HỌC SINH VỀ ĐIỀU TRẦN KHIẾU NẠI VỀ ĐUỔI HỌC

 1. Mục đích

  Của các thủ tục sau đây sẽ chi phối việc thực hiện các cuộc điều trần của học sinh đuổi đơn khiếu nại trước Ủy ban kỷ luật ba người của Hội đồng trường. Kháng cáo đuổi học là một thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường không bắt buộc phải tuân theo các quy tắc chính thức của bằng chứng hoặc thủ tục áp dụng trong một tòa án. Các thủ tục sau đây là hướng dẫn chung mà có thể được sửa đổi bởi chủ tịch Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường khi cần thiết cho hoạt động hiệu quả của buổi điều trần, hoặc là có lợi nhất của các trường học hoặc học sinh.
 2. Thủ tục
  1. Thủ tục này sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh và/hoặc đại diện của họ gửi một yêu cầu bằng văn bản cho một kháng cáo của một đề nghị đuổi học được thực hiện bởi văn phòng quản lý học sinh và chương trình thay thế (OSMAP) và yêu cầu một buổi điều trần trước một ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường. Các khiếu nại bằng văn bản phải được nộp với OSMAP như quy định tại 745-6, "Đình chỉ dài hạn và các kháng cáo đuổi học cho Hội đồng trường"; và 731-1, "Kháng cáo về vấn đề học sinh."
  2. Ít nhất là năm ngày làm việc trước khi buổi điều trần diễn ra, học sinh và phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo bởi OSMAP qua thư đảm bảo và thư thông thường về những điều sau đây:
   1. Ngày, giờ và vị trí của buổi điều trần;
   2. Các thủ tục chi phối việc tiến hành điều trần; Và
   3. Rằng học sinh và phụ huynh/người giám hộ có thể giữ lại tư vấn pháp lý cho buổi điều trần.
  3. Yêu cầu ngừng. Phụ huynh/người giám hộ (s) hoặc học sinh có thể yêu cầu một buổi điều trần theo lịch trình của Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường học. Tuy nhiên, việc trì hoãn như vậy chỉ được cấp cho những lý do tốt, với sự chấp thuận của chủ tịch Hội đồng trường học, hoặc khi chủ tịch vắng mặt, bởi chủ tịch Ủy ban kỷ luật hội đồng trường học, và phù hợp với các nguyên tắc sau đây:
   1. Yêu cầu trì hoãn bằng văn bản phải được chuyển dẫn kịp thời đến OSMAP kèm theo các lý do yêu cầu. Giám đốc OSMAP sẽ đánh giá các yêu cầu và đưa ra một đề nghị liên quan đến việc tiếp tục cho chủ tịch Hội đồng trường học hoặc, trong trường hợp không có chủ tịch Hội đồng học, cho chủ tịch Ủy ban kỷ luật hội đồng trường học.
   2. Ly do tốt cho một sự trì hoãn thường không bao gồm có xung đột với kế hoạch của sinh, cha mẹ của học sinh/người giám hộ (s), hoặc người bênh vực hoặc luật sư của học sinh. Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường học, OSMAP, quản lý và nhân viên của trường, và cố vấn, tất cả phải làm thu xếp để xuất hiện vào ngày theo lịch trình và, cùng với sự hiên diện của học sinh và đại diện của học sinh.
   3. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ, luật sư hoặc đại diện khác phải đồng ý từ bỏ mọi mốc thời gian do luật pháp hoặc các chính sách và quy định của Hội đồng quản trị áp đặt.
  4. Túi hồ sơ về đuổi học của Phụ huynh/giám hộ/người đại diện có chứa các tài liệu điều trần sẽ được cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ/đại diện của học sinh tại OSMAP ít nhất ba ngày làm việc trước buổi điều trần theo lịch trình trước Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường. Túi hồ sơ về đuổi học có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu sau đây:
   1. Đề nghị của hiệu trưởng về đuổi học, bao gồm các hành vi phạm tội cụ thể, bản chất của sự vi phạm, và một bản tóm tắt các sự kiện hỗ trợ cho các đề nghị;
   2. Sự cố hoặc các báo cáo khác phản ánh mọi điều tra về hành vi của học sinh của nhân viên trường, an ninh trường học, cảnh sát, hoặc các quan chức chính phủ khác, bao gồm bất kỳ mối đe dọa nào;
   3. Các tuyên bố được lưu giữ lại từ nhân viên, học sinh, cảnh sát, hoặc những người làm chứng khác cho hành vi của học sinh. Để bảo vệ học sinh khỏi bị trả đũa và khuyến khích các báo cáo về hành vi vi phạm "quy tắc ứng xử" các trường công lập Quận Prince William, phát biểu thu được từ các nhân chứng học sinh sẽ không xác định tên của học sinh cung cấp tuyên bố;
   4. Một bảng cáo trạng của các thủ tục tố tụng trước khi viên chức điều trần OSMAP và một bản sao của đề nghị của viên chức điều trần;
   5. Bất kỳ tài liệu nào khác đã giới thiệu tại phiên điều trần OSMAP;
   6. Hồ sơ học tập, tham dự và kỷ luật của học sinh, bao gồm hồ sơ về bất kỳ hành vi phạm tội hoặc hành xử tương tự nào và can thiệp trước đó; Và
   7. Bất kỳ tài liệu hoặc vật trưng bày nào khác có liên quan, bao gồm các yếu tố liên quan đến các hệ số theo luật định hoặc "trường hợp đặc biệt" của học sinh theo quy định tại § 22.1-277.06 (C) của bộ luật Virginia.
  5. Các vấn đề kỷ luật của học sinh được bảo mật theo luật tiểu bang và liên bang. Do đó, buổi điều trần sẽ được tiến hành trong phiên khép kín và sẽ không được mở cửa cho công chúng.
  6. Buổi điều trần với Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường sẽ được giới hạn đến 45 phút vì vậy có những hạn chế thời gian đáng kể áp đặt khi hội đồng quản trị, và vì các thành viên Ủy ban sẽ có cơ hội để đánh giá các gói đuổi học trước khi điều trần. Học sinh, phụ huynh/người giám hộ, và người bênh vực có thể không trình bày chứng ngôn lặp lại và được kêu gọi để nộp chứng ngôn của nhiều nhân chứng bằng văn bằng, đặc biệt là chứng ngôn của người làm chứng.
  7. Học sinh này có thể được đại diện bởi (các) phụ huynh/người giám hộ hoặc trưởng thành có trách nhiệm khác, bao gồm cả cố vấn pháp lý. Phụ huynh/người giám hộ có thể có mặt trong thời gian điều trần. Tuy nhiên, học sinh sẽ được phép chỉ có một người bênh vực cho mục đích trình bày trường hợp của học sinh. Tất cả các bên, bao gồm các luật sư, sẽ vẫnlà dân sự và sẽ kiềm chế các cuộc tấn công cá nhân hoặc hành vi không thích hợp khác. Chủ tịch Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường có thẩm quyền đuổi người khỏi phiên điều trần nếu tham gia vào hành vi không phù hợp hoặc làm gián đoạn buổi điều trần. Luật pháp không bắt buộc Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường học cho phép luật sư hoặc người ủng hộ tham gia vào buổi điều trần, ngoại trừ trong các trường hợp hạn chế.
  8. Chủ tịch Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường có thể áp dụng một quy tắc mà không các nhân chứng trong phòng điều trần cho đến thời gian như họ được yêu cầu cung cấp thông tin, và phải giải quyết tất cả các thủ tục hoặc phản đối khác, với sự hỗ trợ của luật sư ngành.
  9. Buổi điều trần sẽ tiến hành theo thứ tự sau đây:
   1. Chủ tịch Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường sẽ giới thiệu các bên và các nhân chứng.
   2. Hiệu trưởng trường học và/hoặc giám đốc văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (hoặc người đại diện) sẽ thực hiện một tuyên bố khai mạc thay mặt cho chính quyền và/hoặc quyết định OSMAP, tóm tắt hành vi sai trái của học sinh, lý do đề xuất đuổi học của hiệu trưởng, các hoàn cảnh đặc biệt và/hoặc tăng nặng được xác định bởi viên chức điều trần OSMAP (nếu có), và lý luận cho đề nghị của OSMAP.
   3. Học sinh hoặc người bênh vực của học sinh sẽ có cơ hội để thực hiện một tuyên bố khai mạc. Đây là thời gian mà học sinh/phụ huynh/người giám hộ/biện hộ/luật sư thông báo cho Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường về những gì họ muốn từ buổi điều trần(tức là, hậu quả khác nhau, điều kiện khác nhau, vị trí khác nhau).
   4. OSMAP, hiệu trưởng trường và nhân viên có trách nhiệm trình bày bằng chứng cập nhật, ngoài các bằng chứng trước đó đã nộp cho Ủy ban trong gói hồ sơ đuổi học. Điều này có thể bao gồm bằng chứng đáp ứng cho bất kỳ vấn đề mới hoặc các dữ kiện nêu ra trong đơn khởi kiện của học sinh để kháng cáo mà trước đây đã không được nêu ra trong phiên điều trần OSMAP. Bản sao của bất kỳ tài liệu cập nhật hoặc bổ sung nào sẽ được cung cấp cho học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/đại diện của học sinh trước buổi điều trần, trừ khi không thể thực thi.
   5. Học sinh hoặc người bênh vực học sinh sẽ có thể đặt câu hỏi cho hiệu trưởng và nhân viên của trường, hoặc người làm chứng khác do trường trình bày. Đây là cơ hội để học sinh thách thức các thông tin được trình bày cho Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường.
   6. Luật sư của ngành và các thành viên của Ủy ban kỷ luật trường học sẽ có cơ hội để đặt câu hỏi cho hiệu trưởng trường học, nhân viên, và người làm chứng khác.
   7. Học sinh và người bênh vực học sinh sau đó sẽ trình bày trường hợp của họ cho Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường, bao gồm bất kỳ nhân chứng hoặc trưng ra bằng chứng có liên quan đến các vấn đề trước Ủy ban.
   8. Quản trị sau đó sẽ được phép đặt câu hỏi với bất kỳ nhân chứng trình bày thay mặt cho học sinh và bằng chứng hiện tại trong phần trinhg bày phản.
   9. Tư vấn của ngành và các thành viên của Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường học sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho học sinh, phụ huynh/người giám hộ, và các nhân chứng khác.
   10. Quản trị sẽ có cơ hội để thực hiện một tuyên bố kết thúc và người được ủy quyền của OSMAP có thể giải thích lý do cho quyết định của mình
   11. Học sinh hoặc người bênh vực của học sinh sẽ được trao một cơ hội để thực hiện một tuyên bố kết thúc.
  10. Sau buổi điều trần, Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường học sẽ thận trọng cân nhắc trong phiên họp kín và sẽ bỏ phiếu trong phiên mở cửa sau buổi điều trần cuối cùng về chương trình nghị sự của Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường. Để bảo vệ sự riêng tư của học sinh, tất cả các buổi điều trần đuổi học được đánh số. Việc bỏ phiếu của Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường sẽ được công bố bằng số học sinh và không phải theo tên học sinh.
  11. Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường có thể duy trì, từ chối, hoặc sửa đổi các khuyến nghị của viên chức điều trần OSMAP, và có thể xác định rằng các biện pháp kỷ luật khác hoặc một thuật ngữ khác của việc đuổi học là xứng đáng. Ủy Ban kỷ luật Hội đồng trường cũng có thể yêu cầu học sinh tham dự một chương trình giáo dục thay thế trong thời gian bị đuổi học hoặc khi tái nhập trường có thể sửa đổi hoặc thay đổi vị trí (lớp, trường) của học sinh khi trở lại, hoặc có thể quyết định rằng các điều kiện khác nhau cho các lại là thích hợp.
  12. Nếu phiếu bầu của Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường là đồng nhất, quyết định đó là cuối cùng và không có kháng cáo. Nếu kết quả bỏ phiếu là không đòng nhất, học sinh có quyền nộp một kháng cáo bằng văn bản cho toàn bộ Hội đồng trường học, như đã nêu trong quy chế 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học của học sinh."
  13. OSMAP sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành quyết định của Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường.

Phó giám thị giáo dục đặc biệt và dịch vụ học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.
Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.
Tham khảo chéo