QUYỂN: Chính sách và quy định

Chương: 700 - Học sinh

Tiêu đề: QUY ĐỊNH - Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường đối với các Phiên điều trần Khiếu nại Đuổi học Học sinh

Mã luật: 745-4

Trạng thái: Hoạt động

Thông qua: Ngày 26/04/2017

Sửa đổi lần cuối: Ngày 27/06/2023

Các lần sửa trước: 4 tháng 3, 2020; 19 tháng 11, 2021

 

Học sinh

Quy định 745-4

Thủ tục Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Trường về Phiên Điều trần Kháng cáo Trục xuất Học sinh

 1. Các thủ tục sau đây sẽ chi phối việc tiến hành các phiên điều trần khiếu nại đuổi học học sinh trước Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường (SBDC) gồm ba thành viên. Việc khiếu nại đuổi học là một thủ tục tố tụng hợp pháp. Tuy nhiên, SBDC không bắt buộc phải tuân theo các quy tắc chính thức về bằng chứng hoặc thủ tục áp dụng tại tòa án. Các thủ tục sau đây là những hướng dẫn chung có thể được Chủ tịch SBDC sửa đổi khi cần thiết để hoạt động hiệu quả của phiên điều trần, hoặc khi đó là lợi ích tốt nhất của bộ phận trường học hoặc học sinh.
 2. Quy trình
  1. Thủ tục này sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh và / hoặc đại diện của họ, những người gửi yêu cầu bằng văn bản để khiếu nại đề nghị đuổi học do Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD) đưa ra và yêu cầu một phiên điều trần trước SBDC. Đơn khiếu nại phải được nộp cho SMAPD theo quy định trong Quy định 745-6, "Khiếu nại đình chỉ và đuổi học dài hạn lên Hội đồng trường"; và 731-1, "Khiếu nại các vấn đề của học sinh".
  2. Ít nhất năm ngày làm việc trước khi phiên điều trần diễn ra, học sinh và (những) phụ huynh / người giám hộ sẽ được SMAPD thông báo qua thư bảo đảm hoặc thông thường, nếu hồ sơ học sinh chứa địa chỉ email hợp lệ của cha mẹ / người giám hộ trong hồ sơ, về những điều sau đây:
   1. Ngày, giờ, và địa điểm của phiên điều trần;
   2. Các thủ tục điều chỉnh việc tiến hành phiên điều trần; và
   3. Rằng học sinh và (những) phụ huynh / (những) người giám hộ có thể thuê cố vấn pháp lý cho phiên điều trần.
  3. Yêu cầu cho hoãn phiên điều trần. (Những) phụ huynh / (những) người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành có thể yêu cầu hoãn phiên điều trần theo lịch trình của SBDC. Tuy nhiên, việc tiếp tục như vậy sẽ chỉ được cho phép vì lý do chính đáng, với sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng trường hoặc Chủ tịch SBDC, và theo các hướng dẫn sau:
   1. Văn bản yêu cầu trì hoãn phải được kịp thời trực tiếp chuyển đến Văn phòng SMAPD kèm theo các lý do của yêu cầu. Giám đốc Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế sẽ xem xét yêu cầu và đưa ra khuyến nghị về việc tiếp tục cho Chủ tịch Hội đồng trường hoặc Chủ tịch SBDC.
   2. Lý do chính đáng sự trì hoãn không thường bao gồm các sự xung đột lịch trình về phần của học sinh, (các) phụ huynh/ (các) giám hộ của học sinh, hoặc viên ủng hộ hoặc luật sư của học sinh. SBDC, SMAPD, ban giám hiệu và nhân viên nhà trường, và Cố vấn Bộ phận đều phải đáp ứng yêu cầu xuất hiện vào ngày đã lên lịch và do đó, học sinh và đại diện của học sinh cũng được mong đợi như vậy.
   3. Học sinh và (những) phụ huynh / (những) người giám hộ, luật sư hoặc đại diện khác phải đồng ý từ bỏ bất kỳ mốc thời gian nào được áp đặt bởi luật pháp hoặc các chính sách và quy định của Hội đồng Nhà trường điều chỉnh thời gian của phiên điều trần.
  4. Hồ sơ đuổi học phụ huynh / người giám hộ / đại diện có chứa các tài liệu điều trần sẽ được cung cấp cho phụ huynh / người giám hộ / đại diện của học sinh tại SMAPD ít nhất ba ngày làm việc trước phiên điều trần theo lịch trình trước SBDC. Hồ sơ đuổi học có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu sau:
   1. Đề nghị kỷ luật của hiệu trưởng, bao gồm (các) hành vi phạm tội cụ thể, bản chất của hành vi vi phạm và tóm tắt các sự kiện hỗ trợ cho khuyến nghị;
   2. Sự cố hoặc các báo cáo khác phản ánh bất kỳ cuộc điều tra nào về hành vi của học sinh bởi nhân viên nhà trường, an ninh trường học, cảnh sát hoặc các quan chức chính phủ khác, bao gồm bất kỳ đánh giá mối đe dọa nào;
   3. Các bản báo cáo có được từ nhân viên, các học sinh, cảnh sát, hoặc các chứng nhân khác về hành vi học sinh. Để bảo vệ các học sinh khỏi sự trả thù và to khuyến khích báo cáo hành vi vi phạm “Bộ Luật Hành vi” của Hệ Trường Công lập Quận Prince William, các tuyên bố thu thập từ các chứng nhân học sinh sẽ không cho nêu ra em học sinh nào cung cấp báo cáo;
   4. Một bản sao của các sự kiện tụng trước viên chức điều trần SMAPD và một bản sao về đề nghị của viên chức điều trần phiên tòa;
   5. Bất kỳ tài liệu nào hoặc các trưng bày khác được giới thiệu tại phiên tòa SMAPD;
   6. Hồ sơ học tập, chuyên cần và kỷ luật của học sinh, bao gồm hồ sơ về bất kỳ hành vi phạm tội hoặc hành vi tương tự nào và các can thiệp trước đó; và
   7. Bất kỳ tài liệu hoặc tang vật liên quan nào khác, bao gồm cả những tài liệu hoặc triển lãm liên quan đến các yếu tố luật định hoặc "hoàn cảnh đặc biệt" của học sinh như được quy định tại § 22.1-277.06 (C) của Bộ luật Virginia.
  5. Các vấn đề kỷ luật học sinh được bảo mật theo luật tiểu bang và liên bang. Vì vậy, phiên tòa sẽ được tiến hành tại phiên họp kín và sẽ không mở cửa cho công chúng.
  6. Phiên điều trần với SBDC sẽ được giới hạn trong 45 phút do những hạn chế đáng kể về thời gian đối với Hội đồng, và vì các thành viên Ủy ban sẽ có cơ hội xem xét hồ sơ đuổi học trước phiên điều trần. Học sinh, (các) phụ huynh/(các) giám hộ, và viên ủng hộ có thể không được trình bày lời chứng lập lại và được khuyến khích nộp lời khai của các nhân chứng bằng văn bản, đặc biệt là các lời khai của các nhân chứng về nhân vật.
  7. Học sinh có thể được đại diện bởi (các) phụ huynh/(các) giám hộ hoặc các người lớn có trách nhiệm khác, bao gồm tư vấn pháp lý. (Các) Phụ huynh/(các) người giám hộ có thể có mặt trong suốt buổi phiên tòa. Tuy nhiên, học sinh sẽ được cho phép chỉ một viên ủng hộ với mục đích trình bày trường hợp của học sinh. Tất cả các bên, bao gồm cả luật sư và người bào chữa, sẽ vẫn là dân sự và không được tấn công cá nhân hoặc có hành vi không phù hợp khác. Chủ tọa SBDC có thẩm quyền loại bỏ những người có hành vi không phù hợp hoặc làm gián đoạn phiên tòa. Luật pháp không bắt buộc SBDC phải cho phép luật sư hoặc người biện hộ tham gia phiên điều trần, ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế.
  8. Chủ tịch SBDC có thể áp đặt một quy tắc loại trừ các nhân chứng ra khỏi phòng điều trần cho đến khi họ được yêu cầu cung cấp thông tin, và sẽ giải quyết tất cả các thủ tục hoặc các phản đối khác, với sự hỗ trợ của Luật sư Bộ phận.
  9. Phiên tòa sẽ tiến hành trong trật tự sau đây:
   1. Chủ tịch SBDC giới thiệu các bên và người làm chứng.
   2. Hiệu trưởng nhà trường và / hoặc Giám đốc Chương trình Quản lý Học sinh và Thay thế (hoặc người được chỉ định) sẽ trình bày trường hợp của ban quản trị tóm tắt hành vi sai trái của học sinh, lý do đề nghị của hiệu trưởng về hành động kỷ luật tiếp theo, các tình tiết đặc biệt và / hoặc tình tiết tăng nặng được xác định bởi nhân viên điều trần SMAPD (nếu có) và lý do cho khuyến nghị của SMAPD.
   3. Học sinh hoặc ủng hộ học sinh sẽ có một cơ hội tuyên bố mở đầu.
   4. SMAPD, hiệu trưởng và nhân viên nhà trường sẽ có cơ hội trình bày bằng chứng cập nhật, ngoài các bằng chứng đã nộp trước đó cho ủy ban trong hồ sơ đuổi học. Điều này có thể bao gồm bằng chứng đáp ứng với bất kỳ vấn đề hoặc sự kiện mới nào được nêu ra trong đơn khiếu nại của học sinh mà trước đây không được nêu ra trong phiên điều trần SMAPD. Các bản sao của bất cứ các tài liệu cập nhật hoặc bổ sung sẽ được cung cấp đến học sinh hoặc phụ huynh học sinh/ giám hộ/ đại diện trước khi phiên tòa, trừ khi không có thể thực hiện được.
   5. Học sinh hoặc ủng hộ học sinh sẽ có thể đặt câu hỏi đến hiệu trưởng trường và nhân viên hoặc các chứng nhân khác đại diện bởi trường. Đây là cơ hội để học sinh thử thách thông tin được trình bày cho SBDC.
   6. Cố vấn Bộ phận và các thành viên của SBDC sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho hiệu trưởng, nhân viên và các nhân chứng khác.
   7. Học sinh và người biện hộ cho học sinh sau đó sẽ trình bày trường hợp của họ cho SBDC, bao gồm bất kỳ nhân chứng hoặc vật chứng nào liên quan đến các vấn đề trước ủy ban. Tại thời điểm này, học sinh / phụ huynh / người giám hộ / người biện hộ / luật sư thông báo cho SBDC về những gì họ muốn kết quả của phiên điều trần (tức là hậu quả khác nhau, điều kiện khác nhau, vị trí khác nhau).
   8. Ban điều hành sau đó sẽ được phép đặt các câu hỏi về bất cứ chứng nhân nào đại diện thay mặt cho học sinh và nêu ra chứng cớ trong sự bác bỏ sự trình bày.
   9. Cố vấn Bộ phận và các thành viên của SBDC sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho học sinh, (những) phụ huynh / (những) người giám hộ và các nhân chứng khác.
   10. Ban quản trị sẽ có cơ hội đưa ra tuyên bố kết thúc và người được chỉ định SMAPD có thể giải thích lý do cho quyết định của mình.
   11. Học sinh hoặc ủng hộ học sinh sẽ có cơ hội tuyên bố kết thúc.
  10. Sau phiên điều trần, SBDC sẽ thảo luận trong phiên họp kín và sẽ bỏ phiếu trong phiên họp mở sau phiên điều trần cuối cùng về chương trình nghị sự của SBDC. Để bảo vệ riêng tư của học sinh, tất cả các phiên tòa trục xuất được có một số. Cuộc bỏ phiếu của SBDC sẽ được công bố theo số học sinh chứ không phải tên học sinh.
  11. SBDC có thể duy trì, từ chối hoặc sửa đổi khuyến nghị của nhân viên điều trần SMAPD và có thể xác định rằng hành động kỷ luật khác hoặc một điều khoản đuổi học khác là xứng đáng. SBDC cũng có thể yêu cầu học sinh tham dự một chương trình giáo dục thay thế trong thời gian bị đuổi học hoặc khi trở lại trường, có thể sửa đổi hoặc thay đổi vị trí của học sinh khi trở lại, hoặc có thể quyết định rằng các điều kiện khác nhau để nhập học lại là phù hợp.
  12. Nếu việc bỏ phiếu của SBDC là nhất trí, quyết định đó là quyết định cuối cùng và không có khiếu nại. Nếu việc bỏ phiếu của SBDC không nhất trí, học sinh có quyền nộp đơn khiếu nại bằng văn bản lên Hội đồng Nhà trường, như được quy định trong Quy định 745-1, "Đình chỉ hoặc đuổi học học sinh dài hạn".
  13. SMAPD sẽ có trách nhiệm thông báo cho (những) phụ huynh / người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành về quyết định của SBDC.

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo

731-1 - QUY ĐỊNH - Khiếu nại các vấn đề của học sinh

745-1 QUY ĐỊNH -Đình chỉ dài hạn hoặc Đuổi học học sinh