Thông qua: 13/11/2019

Học sinh

QUY ĐỊNH 753-1

QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TRONG MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG HỌC

Tùy thuộc vào các điều kiện sau đây, học sinh trung học, từ 17 tuổi trở lên, có thể, với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, đồng ý hiến máu miễn là học sinh đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của người hiến tặng.

  1. Chương trình hiến máu được giám sát, kiểm soát và điều hành hoàn toàn bởi nhân viên của cơ quan tài trợ hiến máu. Cơ quan này sẽ có thẩm quyền cuối cùng về việc liệu người hiến máu có đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của nhà tài trợ hay không, bao gồm việc đảm bảo sự cho phép của cha mẹ đối với trẻ vị thành niên.
  2. Học khu Công lập Hạt Prince William có quyền hủy bỏ, sắp xếp lại hoặc di dời chương trình hiến máu bất cứ lúc nào.

Phó Giám thị vể Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.