Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000 - Học sinh

Tiêu đề QUY CHẾ - Quản lý bệnh tiểu đường trong trường học

Mã 757-6

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 13 tháng 9 năm 2017
Học sinh

QUY CHẾ 757-6

QUẢN LÝ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỌC

  1. Luật Virginia § 54.1-2901. A. 13.20.26, cho phép nhân viên của một Hội đồng một trường học, được ủy quyền bởi người kê toa thuốc, với sự cho phép của cha mẹ bằng văn bản, và được đào tạo trong việc quản Insulin và glucagon để quản lý insulin hoặc glucagon cho sinh viên được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Kế hoạch quản lý y tế tiểu đường

Một kế hoạch quản lý y tế tiểu đường (DMMP) phải được hoàn thành bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ mỗi năm. DMMP phải có trước khi bắt đầu năm học hoặc khi được chẩn đoán. Một DMMP mới, phụ lục, hoặc đơn đặt hàng bằng văn bản được yêu cầu cho việc bổ sung hoặc thay đổi cho DMMP. Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm cung cấp bất kỳ bổ sung hoặc thay đổi nào từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. DMMP phải được sự chấp thuận của Giám sát các dịch vụ y tế trường học hoặc người được ủy quyền, trước khi kế hoạch có thể được ban hành.

Sau khi được chấp thuận, y tá của trường, phụ huynh/người giám hộ, và bất kỳ nhân viên được đào tạo không có giấy phép và giáo viên có trách nhiệm với đứa trẻ ở trường sẽ gặp nhau để thảo luận về DMMP để xác định nhu cầu cá nhân của học sinh. Thông tin này sẽ được kết hợp và phát triển thành một chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân (IHCP). IHCP sẽ được chia sẻ với các giáo viên và nhân viên chăm sóc trực tiếp cho học sinh. Y tá trường sẽ cung cấp bản Tham khảo nhanh chương trình chăm sóc khẩn cấp cho văn phòng dịch vụ vận chuyển để phát cho các tài xế xe buýt.

Một bản sao của DMMP nên được gắn vào thẻ khẩn cấp và một bản sao bổ sung nên được lưu vào hồ sơ tại Tệp Phân loại Một.

I. Đào tạo

Sở Giáo duc quận Prince William (PWCS), tuân thủ các khuyến nghị được thực hiện bởi Chương trình giáo dục tiểu đường quốc gia (NDEP 2015), sẽ cung cấp các mức độ đào tạo sau đây để đảm bảo quản lý bệnh tiểu đường hiệu quả trong bối cảnh trường học.

Cấp 1 - Tất cả các nhân viên trường học nên nhận được đào tạo về hiểu biết cơ bản của bệnh tiểu đường, làm thế nào để nhận ra và đáp ứng với các dấu hiệu và triệu chứng của đường trong máu máu thấp (hạ đường huyết) và đường huyết cao (tăng đường huyết), và liên lạc với ai ngay trong trường hợp khẩn cấp.

Cấp độ 2 - Giáo viên lớp học và tất cả nhân viên trường học có trách nhiệm đối với học sinh trong khi ở trường và trong các hoạt động do trường tài trợ nên nhận được đào tạo cấp 1, cộng với đào tạo bổ sung để thực hiện vai trò cá nhân và trách nhiệm của họ và để biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp bệnh tiểu đường.

Cấp 3 - Ba hoặc nhiều hơn nhân viên của trường, không kể y tá, sẽ nhận được

đào tạo chuyên sâu về bệnh tiểu đường và thủ tục chăm sóc cấp cứu cho mỗi học sinh với bệnh tiểu đường từ một y tá trường học, một giáo viên về bệnh tiểu đường được chứng nhận, hoặc chuyên viên chăm sóc sức khỏe có trình độ khác kinh nghiệm trong bệnh tiểu đường. Việc đào tạo này sẽ giúp đảm bảo rằng một nhân viên trường luôn sẵn sàng để giúp đỡ tất cả các học sinh bị bệnh tiểu đường trong trường hợp khẩn cấp, và để giúp các học sinh trẻ hơn hoặc ít kinh nghiệm hoặc những người khuyết tật về tinh thần chăm sóc bệnh tiểu đường (ví dụ, quản lý insulin, kiểm tra mức độ glucose trong máu Phụ huynh/người giám hộ được hoan nghênh để thể hiện có sử dụng thiết bị đô lượng glucose liên tục và/hoặc máy bơm insulin.

Chỉ nhân viên PWCS/nhà thầu chăm sóc trẻ em đã hoàn thành bốn giờ đào tạo về insulin và glucagon, phù hợp với hướng dẫn của Bộ Giáo dục Virginia cho đào tạo của các nhân viên trường công trong quản lý Insulin và glucagon, có thể quản lý insulin và glucagon cho học sinh. Bốn giờ đào tạo sẽ được giảng dạy bởi một y tá của PWCS đăng ký, bác sĩ được cấp phép, hoặc chứng nhận giáo dục bệnh tiểu đường. Việc đào tạo bốn giờ phải được gia hạn mỗi ba năm. Y tá trường sẽ cung cấp một lớp học huấn luyện một giờ hàng năm cho mỗi một trong hai năm giữa các khóa đào tạo chính thức.

Khi có mặt của một y tá đã đăng ký, chuyên viên y tá, bác sĩ hoặc trợ lý của bác sĩ, không một nhân viên nào mà là một y tá đã đăng ký, bác sĩ y tá, trợ lý của thầy thuốc hoặc bác sĩ sẽ hỗ trợ việc quản lý insulin hoặc glucagon.

II. Tự thực hiện và tự chăm sóc

Luật Virginia § 22,1-274.01:1, cho phép những học sinh được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, với sự đồng ý trước của cha mẹ/người giám hộ và phê duyệt từ các quy định, để thực hiện và sử dụng vật tư thiết yếu với số lượng hợp lý để quản lý thường xuyên tự chăm sóc, cũng như điều trị khẩn cấp hạ đường huyết, ở trường.

Người Khuyết tật phải có DMMP hoàn thành bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để cho biết mức độ độc lập của học sinh. Sự cho phép để tự điều trị và tự thực hiện có thể bị thu hồi nếu ban giám hiệu hoặc y tá trường học thấy học sinh không co trách nhiệm trong việc sự chăm sóc hoặc lạm dụng trong khi tự thực hiện

III. Thuốc và vật tư

Thuốc và vật tư như được liệt kê trên DMMP nên được đưa đến trường. Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm cung cấp tất cả các vật tư. Tất cả các nguồn cung cấp sẽ được lưu trữ theo hướng dẫn của PWCS.

IV. Lưu tài liệu

Nhân viên của PWCS/nhà thầu chăm sóc trẻ em được yêu cầu lưu tài liệu chăm sóc sức khỏe cung cấp cho một học sinh bị bệnh tiểu đường. Thông tin sẽ được ghi trên sở ghi chép điều trị bệnh tiểu đường của học sinh và/hoặc nhập vào hồ sơ điện tử của học sinh.

Phó Giám thị học tập và trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị học tập và trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm xem xét quy định này trong 2020.