Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000-học sinh

Tiêu đề QUY CHẾ - Thủ tục sức khỏe tâm thần

Mã 761-2

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 27 tháng 9 năm 2017Sinh viên

QUY CHẾ 761-2

CÁC THỦ TỤC SỨC KHỎE TÂM THẦN


Sở Giáo dục quận Prince William cam kết thúc đẩy các hành vi an toàn, có trách nhiệm và lành mạnh, đồng thời hỗ trợ phát triển cá nhân/xã hội của học sinh.

Một loạt các dịch vụ phòng ngừa và can thiệp được cung cấp bởi các cố vấn trường học, nhân viên xã hội trường học, nhà tâm lý học, và y tá trường học và được quy định trong quy chế 651-1, "Dịch vụ tư vấn trường học, tiểu học, Trung học cơ sở, và trung hoc phổ thông", Quy chế 763-1 " Công tác xã hội trường học" và quy chế 761-1 "Dịch vụ tâm lý".

Trong trường hợp học sinh gặp phải tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tâm thần, trong đó học sinh được cho là có nguy cơ gây hại cho bản thân hoặc người khác, các quy định sau sẽ được sử dụng để hướng dẫn các nỗ lực can thiệp: quy định 778-1, "Phòng chống tự tử", quy chế 777-1, "Thủ tục đánh giá mối đe dọa" và 758-1 quy chế "Khẩn cấp".

Mục đích của quy chế này là để cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của học sinh trở lại trường sau một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tâm thần hoặc kéo dài sự vắng mặt do các mối quan tâm về sức khỏe tâm thần.

Tái nhập trường sau một sự vắng mặt liên quan đến sức khỏe tâm thần

  1. Định nghĩa. Một sự vắng mặt liên quan đến sức khỏe tâm thần đề cập đến tình huống trong đó một học sinh đã được giới thiệu cho một đánh giá sức khỏe tâm thần dựa trên cộng đồng do các mối đe dọa đối với tự bản thân hoặc người khác hoặc đã vắng mặt liên tới tới sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, nằm viện, tham gia vào một chương trình điều trị ban ngày, hoặc tại nhà.

  2. Khi một học sinh được giới thiệu tới một đánh giá sức khỏe tâm thần dựa trên cộng đồng như là kết quả của việc thẩm định rủi ro tự tử hoặc thẩm định mối đe dọa, quản trị viên trường hoặc người được ủy quyền sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ rằng một cuộc họp tái nhập trường sẽ được tổ chức khi học sinh trở lại trường học.

  3. Phụ huynh/người giám hộ chịu trách nhiệm thông báo cho quản trị viên trường học khi học sinh vắng mặt do một phần của chương trình triều trị ngày, bệnh viện hoặc cơ sở dân cư. Quản trị viên trường hoặc người được ủy quyền sẽ thảo luận về các chiến lược có thể có sẵn để hỗ trợ học sinh trong thời gian vắng mặt của họ và sẽ đảm bảo rằng một cuộc họp tái nhập trường được tổ chức khi học sinh có thể trở lại trường học.

  4. Ở mức tối thiểu, những người tham gia vào cuộc họp tái nhập trường sẽ bao gồm học sinh, một chuyên viên sức khỏe tâm thần của trường học (cố vấn trường học, nhân viên xã hội trường học, nhà tâm lý học, hoặc y tá trường học) và người quản trị. Cũng được khuyến cáo rằng đội cũng bao gồm (các) phụ huynh/người giám hộ và chuyên gia dựa trên cộng đồng điều trị cho học sinh. Một sự đồng ý để trao đổi thông tin với chuyên gia dựa vào cộng đồng sẽ được yêu cầu.

  5. Đội lập kế hoạch tái nhập trường sẽ tuân theo hướng dẫn về tái nhập trường cho học sinh của Văn phòng Dịch vụ học sinh và sẽ ghi lại các nhu cầu và chiến lược để đáp ứng những nhu cầu đó trên kế hoạch hành động tái nhập học sinh (tập tin đính kèm).

Phó Giám thị Học tập và Trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Học tập và trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm xem xét quy định này trong năm 2020.


Tham khảo chéo

718-1-Quy chế - Học sinh vô gia cư

724-1 - Quy chế - Tham dự và bào chữa

777-1- Quy chế - Thủ tục đánh giá mối đe dọa