Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000 - Học sinh

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Dịch vụ công tác xã hội trường học

Mã 763-1 Tình trạng Hoạt động

Thông qua 2/10/2019

Học sinh QUY ĐỊNH 763-1

DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở TRƯỜNG

 1. Mục tiêu của dịch vụ công tác xã hội
  Nhân viên dịch vụ công tác xã hội trường học là những chuyên gia về sức khỏe tâm thần có bằng thạc sỹ về công tác xã hội từ một trường đại học được công nhận bởi Hội đồng về giáo dục công tác xã hội và được cấp phép bởi bộ giáo dục Virginia, 8VAC20-22-660; 34 CFR 300.34 (c) (14)) . Kết hợp với văn phòng dịch vụ học sinh, nhân viên dịch vụ công tác xã hội đóng góp vào sự phát triển của một môi trường lành mạnh, an toàn và chăm sóc bằng cách tăng sự hiểu biết về sức mạnh xã hội/cảm xúc và nhu cầu của Học sinh khi chúng liên quan đến cá nhân và/hoặc gia đình các yếu tố tâm thần, sự khác biệt học tập của học sinh.

  Mục tiêu chính của tất cả các dịch vụ công tác xã hội là hỗ trợ các nhiệm vụ giáo dục của Sở Giáo dục quận Prince William (PWCS) bằng cách cung cấp liên tục dịch vụ dựa trên nghiên cứu trong các lĩnh vực sau: (1) dịch vụ trực tiếp cho học sinh; (2) các dịch vụ liên quan theo đạo luật giáo dục cho người Khuyết tật (IDEA); (3) dịch vụ cho nhân viên trường; và (4) phục vụ như là một liên lạc cộng đồng trường học cho nhân viên, học sinh, và phụ huynh.

  1. Dịch vụ trực tiếp - sử dụng các chiến lược can thiệp dựa trên bằng chứng, thông qua tư vấn cá nhân và nhóm, để xây dựng sức mạnh cá nhân của học sinh cung cấp cho học sinh cơ hội tối đa để tham gia vào việc lập kế hoạch và định hướng kinh nghiệm học tập của mình trong khi tăng cường sự hiểu biết về vai trò của gia đình, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, cộng đồng và các nhân tố văn hóa đối với học của học sinh.
  2. Các dịch vụ liên quan theo IDEA - trong khi cung cấp tư vấn giáo dục đặc biệt cho cá nhân như là một dịch vụ liên quan và là thành viên của các nhóm đa ngành, (8VAC20-81-110), nhân viên xã hội tiến hành đánh giá các nhu cầu của học sinh được cá tính hóa và cung cấp thông tin hữu ích trực tiếp xử lý các quan ngại về ứng xử cũng như hỗ trợ các hoạt động để vượt qua các rào cản về thể chế và thiếu hụt trong dịch vụ.
  3. Liên lạc giữa cộng đồng-nhà trường - tiếp cận, cộng tác, và hợp tác cộng đồng kết nối với các trường học, gia đình, và học sinh với nguồn lực và hỗ trợ của cộng đồng cho các nhu cầu cơ bản và sức khỏe tâm thần.
  4. Cung cấp dịch vụ cho phụ huynh và gia đình - bằng cách phục vụ như một đầu mối liên lạc giữa nhà và trường học, nhân viên xã hội của trường hỗ trợ phụ huynh trong điều hướng thông qua các cộng đồng phức tạp và hệ thống sức khỏe tâm thần tư nhân để tìm kiếm sự giúp đỡ cho con cái của họ.
  5. Cung cấp dịch vụ cho nhân viên trường - cung cấp tư vấn để tạo điều kiện cho một sự hiểu biết về các yếu tố trong cơ quan, cơ quan giáo dục địa phương, và cộng đồng mà nó ảnh hưởng đến kinh nghiệm giáo dục của học sinh. Cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến kỷ luật, chuyên cần, bảo mật, chủng tộc, sắc tộc và ngôn ngữ, sức khỏe tâm thần, quản lý hành vi, can thiệp khủng hoảng, và lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Phát triển các chương trình đào tạo cho phụ huynh, giáo viên và nhân viên cơ quan giáo dục địa phương khác giải quyết các yếu tố ngăn ngừa, can thiệp và khắc phục ảnh hưởng đến thành công của học sinh ở trường.
  6. Hiểu biết và có năng lực về đa văn hóa - phát triển nâng cao nhận thức, kiến thức, và kỹ năng thực hành đảm bảo học sinh và gia đình của họ được cung cấp dịch vụ trong bối cảnh hiểu biết đa văn hóa và năng lực để tăng cường hỗ trợ gia đình kinh nghiệm học tập của học sinh.


 2. Các thành phần của dịch vụ công tác xã hội trường học

  Liên tục cung cấp nhiều tầng dịch vụ cho học sinh, từ dịch vụ dựa trên trường học tới các dịch vụ cộng đồng chuyên sâu hơn. Các nhân viên xã hội cộng tác với cha mẹ, giáo viên và các cá nhân khác, để thúc đẩy phát triển học vấn và các xã hội/cảm xúc của tất cả học sinh thông qua các chương trình, chính sách và quy định sau đây:
  1. Quy định liên bang về thực hiện IDEA xác định các dịch vụ công tác xã hội tại các trường học như một dịch vụ liên quan trong giáo dục đặc biệt. Các dịch vụ này bao gồm:
   • Chuẩn bị một hồ sơ xã hội hoặc phát triển của một đứa trẻ bị Khuyết tật (8VAC20-81-70);
   • Tư vấn nhóm và cá nhân cho trẻ em và gia đình;
   • Làm việc với sự hợp tác của cha mẹ và những người khác về những vấn đề liên quan tới tình trạng sinh hoạt của trẻ (nhà cửa, trường học, và cộng đồng) mà nó có ảnh hưởng đến sự điều chỉnh của trẻ ở trường;
   • Huy động các nguồn lực của trường học và cộng đồng để cho phép trẻ em có sẵn để học tập; và 5. Hỗ trợ phát triển các chiến lược can thiệp hành vi tích cực cho đứa trẻ.
  2. Theo quy định của điều § 221.1-272.1 của bộ luật Virginia, khi một học sinh dường như có nguy cơ tự tử, tất cả các chuyên gia giáo dục được cấp phép có trách nhiệm báo cáo học sinh đến chuyên gia chuyên nghiệp của trường. Nhân viên xã hội của trường, người đủ điều kiện về chuyên môn trình độ, sẽ chịu trách nhiệm đánh giá học sinh về nguy cơ tự tử và tuân thủ tất cả các quy trình được nêu trong hướng dẫn ngăn chặn tự tử của PWCS. Họ dạy cho học sinh về cách phòng ngừa tự tử trong lớp học bằng cách sử dụng Dấu hiệu của tự tử của chương trình nghiên cứu dựa trên bằng chứng.
  3. Quy định 718-1, "Học sinh đã từng trải qua vô gia- "Đạo luật trợ giúp người vô gia cư McKinney-Vento 2001 (§ 11432, được sửa đổi thành Đạo luật thành công của mỗi học sinh 2015, tiêu đề IX, phần A), giúp đảm bảo quyền truy cập giáo dục đầy đủ và bình đẳng cho trẻ em vô gia cư và thanh thiếu niên được định nghĩa là thiếu chỗ ở cố định, thường xuyên và đầy đủ vào ban đêm. Nhân viên công tác xã hội có sẵn để cung cấp quản lý trường hợp và tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng cho các học sinh và gia đình của họ.
  4. Quy định 724-1, "Chuyên cần và nghỉ có lý do" và quy định 728-1 "Giải phóng học sinh từ việc đi hoc bắt buộc " - việc giải phóng pháp lý của một học sinh mà các vấn đề là trốn học từ khi học tiểu học nên được tìm kiếm như là giải pháp chỉ sau khi các lựa chọn thay thế khác đã được cố gắng và thấy không hiệu quả. Lựa chọn thay thế để được xem xét bao gồm: làm việc với các cố vấn, nhà tâm lý học, nhân viên xã hội của trường, đội ngũ giáo dục đặc biệt, và cán bộ về chuyên cần.
  5. Quy định 771-1, "Lạm dụng trẻ em và thủ tục báo cáo lạm dụng trẻ em"- Virginia mã § 63.2-1509 - Phần A. 5, xác định một người phải báo cáo bắt buộc và trách nhiệm của họ như một người, trong vai trò chuyên môn hoặc chính thức của họ có lý do để nghi ngờ rằng một đứa trẻ là một đứa con bị lạm dụng hoặc bỏ rơi. Nhân viên công tác xã hội trường có sẵn để cung cấp quản lý trường hợp và tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng cho các học sinh và gia đình của họ trong khi làm việc cộng tác với bộ dịch vụ xã hội quận Prince William.
  6. Quy định 777-1, "Thủ tục đánh giá mối đe dọa" - các nhân viên trường được đào tạo để đánh giá các mối đe dọa ban đầu bao gồm, nhưng không giới hạn là: hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền, an ninh trường học, nhà tâm lý, nhân viên xã hội, cố vấn, và cảnh sát trường học. Nhân viên xã hội trường có sẵn để phục vụ trong nhóm đánh giá mối đe dọa và tạo điều kiện hỗ trợ sức khỏe tâm thần cộng đồng nếu cần thiết.
  7. Quy định 651-2, "Bảo mật của học sinh - Tiết lộ thông tin"-nhân viên xã hội trường cung cấp các biện pháp bảo vệ đầy đủ để duy trì sự riêng tư và bí mật của thông tin như chính sách và quy định của PWCS cũng như đảm bảo hồ sơ và tài liệu chính xác. Nhân viên xã hội trường học tuân thủ bộ quy tác ứng xử của Hiệp hội quốc gia của nhân viên công tác xã hội (NASW) và tuân thủ theo các qui định hiện tại của Liên bang và tiểu bang đối với người khuyết tật, phúc lợi trẻ em, sức khỏe tâm thần, bảo mật, và quyền của học sinh và phụ huynh.
  8. Theo quy định HB 2282 của Đại hội đồng Virginia và Virginia mã § 22.1-207.1:1, liên quan đến nạn buôn người - có một nhiệm vụ là giáo dục nhân viên trường học và học sinh về buôn người. Nhân viên xã hội của trường cung cấp dịch vụ giáo dục và phân loại cho nạn nhân.
  9. Hỗ trợ học sinh trải qua các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe tâm thần hoặc học sinh cần sự hỗ trợ liên tục sức khỏe tâm thần để thúc đẩy thành công trong học tập theo quy định 761-2, "Thủ tục sức khỏe tâm thần."
  10. Được đào tạo trong chương trình can thiệp khủng hoảng trường học dựa trên bằng chứng chuẩn bị và phục vụ trong nhóm sự cố quan trọng của bộ phận trường học để hỗ trợ và giải thích cho học sinh, nhân viên và trường học khi gặp phải những tình huống khủng hoảng đáng kể.
  11. Kết nối nuôi dưỡng để thành công và con nuôi : Đạo luật 2008 (P.L. 110-351; Đạo luật an sinh xã hội, tiêu đề IV), quy định 714-1, "Chăm sóc nuôi dưỡng: tính ổn định giáo dục, đăng ký, và đăng ký học viên", yêu cầu các cơ quan phúc lợi trẻ em tiểu bang điều phối các nỗ lực nhằm cải thiện sự ổn định và kết quả giáo dục cho mỗi học sinh trong các lĩnh vực sau: (1) xác định chỗ học và (2) các hành động sau đó bao gồm bữa ăn và vận chuyển. Phòng Dịch vụ xã hội địa phương (LDSS) và cơ quan giáo dục địa phương (LEA) - (bộ phận trường học) được yêu cầu làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng các điều kiện của đạo luật kết nối nuôi dưỡng được đáp ứng. Nhân viên xã hội của trường tạo thuận lợi cho quá trình này.
  12. Tuân thủ các quy định 651-2, "Bảo mật - thông tin tiết lộ của học sinh," và quy định 790-2, "Tiết lộ/tiếp cận hồ sơ giáo dục của học sinh." Hồ sơ tư vấn cá nhân/xã hội sẽ được giữ tách biệt với hồ sơ giáo dục của học sinh và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của cha mẹ, hoặc theo các luật định khác. Nhân viên xã hội của trường cung cấp các biện pháp bảo vệ đầy đủ để duy trì sự riêng tư và bí mật thông tin cho mỗi chính sách và quy định của PWCS cũng như duy trì các hồ sơ và tài liệu chính xác. Họ tuân thủ bộ luật đạo đức của NASW và tuân theo các qui định của Liên bang và tiểu bang hiện tại đối với người Khuyết tật, phúc lợi trẻ em, sức khỏe tâm thần và bảo mật.
 3. Biên chế

  Nhân viên công tác xã hội là nhân viên di động cho hai trường trong các cụm trường xung quanh mỗi trường trung học. Nhiệm vụ được giao dựa trên lịch trình của đủ điều kiện và dữ liệu giới thiệu.
 4. Truy cập vào dịch vụ công tác xã hội

  Cha mẹ, giáo viên, quản trị viên, và các nhân viên khác của trường giới thiệu học sinh cho nhân viên xã hội trường, hoặc học sinh có thể tự giới thiệu.

 5. Kết quả
  Giám sát tiến độ và kết quả được theo dõi cho tất cả học sinh, gia đình, và chương trình can thiệp và dịch vụ.

Phó Giám thị giáo dục đặc biệt và dịch vụ học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo chéo

718-1 - Quy định - học sinh vô gia cư

724-1 - Quy định - Chuyên cần và nghỉ học có phép

728-1 - Quy định - Giải phóng học sinh khỏi đi học bắt buộc

777-1 - Quy định - Thủ tục đánh giá mối đe dọa