Reg 030-1 : School Accrediting

Quyển Chính sách và quy chế

Phần 0000 - Nền tảng và cam kết cơ bản

Tiêu đề Quy định - Tiêu chuẩn cho việc công nhận trường học của Virginia

Mã 030-1

Tình trạng Hoạt động

Thông qua Tháng Mười 10, 2018
Nền tảng và cam kết cơ bản

QUY ĐỊNH: 030-1

TIÊU CHUẨN CHO VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC CỦA VIRGINIA


Ủy ban Giáo dục Virginia phê duyệt các quy định về tiêu chuẩn cho việc công nhận trường công ở Virginia. Theo trang web của Bộ Giáo dục Virginia (VDOE), các tiêu chuẩn này:

  1. Cung cấp một nền tảng thiết yếu của các chương trình giáo dục chất lượng cao trong tất cả các trường học cho tất cả học sinh.
  2. Khuyến khích đánh giá liên tục và cải thiện chương trình học nhằm mục đích nâng cao thành tích học sinh.
  3. Thúc đẩy tin tưởng của công chúng.
  4. Đảm bảo công nhận các trường học của Virginia bởi các tổ chức học tập khác.
  5. Thiết lập các phương tiện xác định hiệu quả của các trường học.


Các phiên bản hiện tại và trước đây của các tiêu chuẩn cho
việc công nhận trường công lập ở Virginia, cũng như thông tin về những thay đổi đã được thực hiện, có thể được tìm thấy trên các trang web VDOE tại: http:DOE. Virginia. gov/BOE/accrediting/index. shtml. Các tiêu chuẩn này được soạn lại thành một phần của bộ luật hành chính Virginia (8VAC 20-131).

Các tiêu chuẩn cho việc công nhận trường công ở Virginia cung cấp cho Sở Giáo dục quận Prince William chỉ đạo và hướng dẫn.

Phó Giám thị về Học vụ Trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết