Tiêu đề : QUY ĐỊNH - Giá các bữa ăn

Thông qua: 13 tháng 11 năm 2019

Dịch vụ hỗ trợ

QUY ĐỊNH: 464-1

GIÁ CÁC BỮA ĂN

 1. Cơ cấu giá cho các bữa ăn và các mặt hàng thực phẩm
  1. Bữa trưa được phục vụ theo Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia được lên kế hoạch và tính giá như một đơn vị. Học sinh được cung cấp bữa ăn bao gồm năm thành phần; protein, ngũ cốc, trái cây, rau và sữa cho đơn giá. Học sinh phải chọn ba trong số năm thành phần, với ít nhất một thành phần là trái cây hoặc rau quả, cho một bữa ăn hoàn chỉnh. Học sinh chọn ít hơn ba thành phần, hoặc một bữa trưa không có thành phần trái cây hoặc rau quả, đã không chọn một bữa ăn được hoàn trả và do đó, bị tính theo giá gọi món cho các lựa chọn của họ.
  2. Bữa sáng được phục vụ theo Chương trình Bữa sáng Học đường Quốc gia được lên kế hoạch và tính giá như một đơn vị. Học sinh được cung cấp bốn thành phần của bữa sáng mẫu trường học với đơn giá. Học sinh chọn ba hoặc bốn trong số bốn thành phần, với ít nhất một thành phần là trái cây hoặc rau quả, đã chọn một bữa ăn được hoàn trả và được tính theo đơn giá. Học sinh chọn ít hơn ba thành phần, hoặc một bữa sáng không có thành phần trái cây hoặc rau quả, đã không chọn một bữa ăn hoàn trả và do đó, bị tính theo giá gọi món cho các lựa chọn của họ.
  3. Giá cho bữa trưa ở trường, bữa sáng và các mặt hàng thực phẩm gọi món được thiết lập có tính đến tình trạng tài chính của Chương trình Dịch vụ Dinh dưỡng và Thực phẩm Học đường.
  4. Giá bữa ăn người lớn và giá gọi món được thiết lập để trang trải tổng chi phí sản xuất mặt hàng bao gồm thực phẩm, lao động, vật tư, thiết bị và bất kỳ chi phí gián tiếp nào, vì không nhận được khoản bồi hoàn cho các chương trình này.
  5. Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng Trường học là những người lớn duy nhất đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí, vì họ được yêu cầu nếm thử bữa ăn như một công cụ để kiểm soát chất lượng.
  6. Thanh toán cho các bữa ăn hoặc mặt hàng thực phẩm phải được thực hiện tại điểm mua hàng bằng tiền mặt, hoặc thông qua thanh toán trước hoặc tính phí được ghi lại bằng điện tử trong hệ thống "Điểm bán hàng" (POS).
 2. Thanh toán trước cho bữa ăn
 1. Học sinh hoặc người lớn có thể trả trước cho việc mua bữa sáng, bữa trưa, sữa và nhiều mặt hàng gọi món khác nhau.
 2. Thanh toán trước có thể được thực hiện hàng ngày trong mỗi quán cà phê của trường tại một thời điểm được chỉ định trước thời gian phục vụ.
 3. Thanh toán trước có thể được thực hiện tại chỗ bằng tiền mặt hoặc séc hoặc trực tuyến qua thẻ tín dụng. Tất cả các khoản tiền nhận được cho các khoản thanh toán trước này sẽ được gửi và hạch toán hàng ngày.
 4. Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng Trường học chấp nhận thanh toán trước phải ghi lại ngày thanh toán trước, số tiền đã thanh toán và tên của học sinh hoặc người lớn mua hàng trong hệ thống "POS".
 5. Các khoản thanh toán trước không được hoàn lại trừ khi người lớn hoặc học sinh chuyển ra khỏi quận. Các khoản thanh toán trước có thể được chuyển giữa các trường học ở Quận Prince William

Phó Tổng Giám thị Dịch vụ Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.