Reg 662-1B Diploma and Graduation

Quyển

Chính sách và quy định

Phần 600 - Hướng dẫn

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Văn bằng và tốt nghiệp

662-1B

Tình trạng Hoạt động

Thông qua Ngày 22 tháng 8 năm 2018

Tổng Giám thị Đốc Học Vụ đang miễn các điều khoản của Chính Sách 662 "Yêu Cầu Tốt Nghiệp" và các quy định kèm theo, và đưa ra các điều khoản khẩn cấp được liệt kê trong Thông báo 662-1-11.

Hướng dẫn

QUY ĐỊNH 662-1B

VĂN BẰNG VÀ TỐT NGHIỆP

Hội Đồng Giáo Dục Virginia đặt ra các yêu cầu tốt nghiệp và các lựa chọn bằng tốt nghiệp cho học sinh dựa trên năm học sinh vào lớp chín lần đầu tiên. Theo Chính sách hội đồng nhà trường 662, "Yêu cầu tốt nghiệp", Các Trường Công Lập Quận Prince William (PWCS) phải tuân thủ các quy tắc và quy định để tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp có thể được kiếm được bởi các học sinh đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu cho lựa chọn văn bằng của họ. Chỉ những học sinh chính thức ghi danh vào PWCS mới đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ học tập.

 1. Tùy chọn văn bằng và chứng chỉ nghiên cứu
  1. Học sinh có thể nhận được bằng Tốt nghiệp học tập Nâng cao, Tiêu chuẩn hoặc Học tập Ứng dụng. Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu tốt nghiệp cụ thể và các lựa chọn văn bằng, hãy tham khảo phần Thông tin chung của Danh mục khóa học trung học phổ thông (cấp 3) của PWCS, được xuất bản hàng năm.
  2. Giấy chứng nhận học tập được trao cho học sinh ở bất kỳ cấp lớp nào được chính thức ghi danh vào một trường cấp 3 thông qua một cơ quan tài trợ chương trình trao đổi học sinh được chấp thuận. Chứng chỉ chỉ phục vụ để công nhận hoàn thành một năm học tại PWCS. Học sinh nước ngoài của chương trình trao đổi được nhận vào PWCS trên cơ sở trao đổi văn hóa tạm thời, và không cho mục đích tốt nghiệp trung học, do đó, họ không đủ điều kiện để kiếm được bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc tham gia vào các buổi lễ tốt nghiệp
  3. Tất cả các yêu cầu tốt nghiệp phải được hoàn thành trước khi học sinh đủ điều kiện nhận bất kỳ loại bằng tốt nghiệp, tài liệu tốt nghiệp hoặc công nhận nào.
  4. Bất kỳ học sinh nào đang tìm kiếm bằng tốt nghiệp của PWCS phải được chính thức ghi danh vào PWCS với tư cách là học sinh toàn thời gian trong ít nhất chín tuần (một giai đoạn chấm điểm) ngay trước khi tốt nghiệp. Việc cấp tín chỉ cho các khóa học đã hoàn thành trong khi ở một trường tư thục hoặc giảng dạy tại nhà không đủ điều kiện cho một học sinh không ghi danh hoặc ghi danh một phần để nhận bằng của PWCS. Như được nêu trong Danh mục khóa học cấp 3 của PWCS, học sinh phải kiếm được một số đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn cụ thể và kiếm được số lượng tín chỉ được xác minh được chỉ định để được cấp bằng tốt nghiệp Tiêu chuẩn hoặc Học tập Nâng cao.
 2. Bảo hành văn bằng

  1. cung cấp bảo hành hai năm cho tất cả người nhận bằng tốt nghiệp. Bảo hành văn bằng đảm bảo năng lực tối thiểu trong đọc, viết và toán học. Một học sinh nhận bằng tốt nghiệp từ PWCS:
   1. Hiểu, diễn giải và phân tích tài liệu bằng văn bản
   2. hiện hướng dẫn bằng miệng và bằng văn bản hoặc có được làm rõ khi cần thiết.
   3. Thể hiện ý tưởng cả bằng miệng và bằng văn bản, sử dụng từ vựng thích hợp và ngữ pháp thích hợp.
   4. Định vị và lấy thông tin cần thiết từ các tài liệu tham khảo phổ biến, cơ sở dữ liệu trên máy vi tính, bản đồ và sơ đồ và người tài nguyên.
   5. Áp dụng các kỹ năng tính toán cơ bản.
   6. Sử dụng các chiến lược giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc.
  2. Học sinh tốt nghiệp PWCS được nhà tuyển dụng xác định là thiếu một hoặc nhiều năng lực tối thiểu này có thể được đào tạo lại thông qua Chương trình Giáo dục Phi truyền thống của PWCS và / hoặc Chương trình Học hè miễn phí cho học sinh tốt nghiệp.
 3. Tốt nghiệp
  1. Học sinh được yêu cầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trước ngày tốt nghiệp để tham gia vào lễ tốt nghiệp cuối năm học.
  2. . Bất kỳ học sinh lớp 12 nào cần tham dự một khóa học hè hoặc chương trình thay thế trong mùa hè để hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp đều không đủ điều kiện tham gia vào lễ tốt nghiệp cuối năm.
  3. Học sinh hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp thông qua Chương trình Học hè PWCS có thể tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp cuối mùa hè. Trường cấp 2 cuối cùng tham dự trong năm học sẽ trao bằng tốt nghiệp.
  4. Sẽ không có tập tốt nghiệp cho các trường tiểu học và trung học cơ sở.

   Phó Tổng Giám thị về Học Tập và Trách Nhiệm Giải Trình của Học Sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

   Tham khảo chéo

   662-1-11 - THÔNG BÁO - Yêu cầu tốt nghiệp và trao các đơn vị tín chỉ đã được xác minh cho năm học 2020-21 (Thay đổi khẩn cấp do môi trường học tập thay đổi vì COVID-19)

   662 - CHÍNH SÁCH - Yêu cầu tốt nghiệp