Reg 757-5 Mgt of Asthma in the School Setting

Quy Định 757-5
HỌC SINH
Ngày 12 tháng 6 năm 2019
Trang 1

HỌC SINH

Quản lý Hen Suyễn ở Trường

Kế hoạch Hành động Hen Suyễn Virginia (tên tiếng Anh: Virginia Asthma Action Plan, viết tắt: VAAP) phải được gia hạn cho mỗi năm học mới. VAAP cho phép một học sinh được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn sở hữu và tự điều trị thuốc hen suyễn trong ngày học, tại các hoạt động do nhà trường tài trợ, trong khi trên xe buýt của trường, trong bất kỳ chuyến đi nào kéo dài trong ngày hoặc qua đêm của Học khu Công lập Quận Prince William, tại dịch vụ chăm sóc trẻ em ở độ tuổi đi học (tên tiếng Anh: School Age Child Care, viết tắt: SACC), hoặc các tài sản khác của trường nếu có các điều kiện sau đây đều được thỏa mãn:

I. Kế hoạch Hành động Hen Suyễn Virginia phải được hoàn thành và ký bởi phụ huynh / người giám hộ và nhà cung cấp

dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở mỗi năm học sau ngày 1 tháng 5 của năm học trước đó. Một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng văn phẩm văn phòng hoặc một đơn thuốc thay cho việc hoàn thành một VAAP. Thông tin sau phải được viết trên tài liệu trong ngôn ngữ thông thường không có viết tắt:

A. Tên và ngày sinh của học sinh;
B. Ngày đơn thuốc;
C. Thời gian đơn thuốc và các ngày có hiệu lực;
D. Lý do có thuốc hoặc chẩn đoán;
E. Tên thuốc;
F. Liều lượng chính xác để dùng ở trường;
G. Thời gian để uống thuốc và số lần hoặc khoảng thời gian chính xác cho quản lý liều lượng;

H. Nếu cho thuốc khi cần, hãy xác định các điều kiện chính xác hoặc các triệu chứng khi cho uống thuốc và thời gian là lúc cho uống thuốc một lần nữa (lặp lại khi cần thiết là không thể chấp nhận);

I. Lời tuyên bố rằng học sinh có thể tự mang theo và tự quản lý; và
J. Chữ ký của nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và ngày.

II. Đề nghị tất cả học sinh có chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn cung cấp một VAAP và thuốc hen suyễn cho văn phòng y tế trường và/hoặc SACC (nếu có) ngay cả nếu thuốc không được sử dụng hoặc được chỉ định trong suốt ngày học hoặc trong lúc ở nơi SACC. Kế hoạch Hành động Hen Suyễn Virginia cung cấp thông tin quan trọng trong lúc khẩn cấp do hen suyễn hoặc các dị ứng khác.

III. Thuốc phải ở trong hộp đựng còn nguyên có kèm theo nhãn thuốc theo toa. Mẫu dược phẩm của tiệm thuốc/nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dán nhãn thích hợp để bao gồm thông tin được nêu trong Phần mục I.

IV. Nhà trường/SACC có thể rút giấy phép sở hữu và tự quản lý thuốc trị hen suyễn đã đề cấp đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học/khi ở SACC nếu xác định rằng học sinh đã lạm dụng đặc quyền sở hữu và tự quản lý hoặc học sinh tự quản lý thuốc một cách không có sự an toàn và hiệu quả.

Phó Tổng giám đốc Phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinb (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định nầy và chính sách liên quan phải được xem xét lại ít nhất mỗi 5 năm và được sửa đổi khi có cần.

HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

Đính kèm I
Quy định 757-5

Ủy quyền để Thực hiện Kế hoạch Điều trị Y tế

Học sinh: _____________________ Ngày sinh: _________ Trường học: _____________________________

Nhà trường/Nhà thầu chăm sóc trẻ em (CCC) phải có được sự cho phép bằng văn bản của phụ huynh/người giám hộ cụ thể trước khi có thể được cung cấp bất kỳ điều trị y tế nào bao gồm cả việc cho sử dụng thuốc. Khi được phụ huynh/người giám hộ ký, sự đồng ý bằng văn bản này cho phép nhân viên trường/CCC được đào tạo thực hiện lệnh y tế. Khi phụ huynh/người giám hộ cho phép điều trị y tế cho con em họ ở trường/Dịch vụ chăm sóc trẻ em ở độ tuổi đi học (SACC), sự cho phép đó bao gồm sự cho phép liên lạc thích hợp giữa chuyên gia y tế trường học và người kê đơn y tế liên quan đến việc điều trị cụ thể được yêu cầu. Các kế hoạch điều trị sức khỏe không được ký và ghi ngày bởi phụ huynh/người giám hộ sẽ không được thực hiện cho đến khi tất cả các chữ ký đã được lấy. Thông tin liên lạc của người kê đơn y tế chuyên nghiệp y tế trường học phù hợp dựa trên các đơn đặt hàng y tế thường bao gồm những điều sau đây:

  • Bản thân các toa thuốc điều trị (ví dụ, các câu hỏi liên quan đến liều lượng, phương pháp sử dụng, tương ác thuốc tiềm năng);
  • Thực hiện điều trị tại trường học/SACC (ví dụ, các câu hỏi liên quan đến mối quan tâm về an toàn, kiểm soát nhiễm trùng, các vấn đề, hoặc sửa đổi trong lệnh điều trị liên quan đến bối cảnh trường học hoặc lịch học của học sinh); và
  • Kết quả của học sinh từ việc điều trị (ví dụ, các câu hỏi liên quan đến tác dụng phụ quan sát được, có thể là không có phản ứng, quan sát hành vi trong lớp học).

Tôi/chúng tôi nhận thức được rằng nhân viên không phải y tế có thể thực hiện các thủ tục trên đối với con tôi.

Theo quy định của Bộ luật Virginia § 22.1-274, tôi đồng ý với những điều sau đây:

Tôi sẽ không buộc Hội đồng Trường học, bất kỳ nhân viên của mình, hoặc CCC chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả tiêu cực nào do tự sử dụng thuốc khẩn cấp đã nêu bởi học sinh.

Sau khi có đánh giá và thỏa thuận của y tá học đường, phụ huynh, CCC, và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Kế hoạch Điều trị Y tế nầy sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày đánh giá hàng năm hoặc tình trạng y tế của học sinh có yêu cầu thay đổi.

___________________________________ __________________________________ __________
Tên Viết In của Phụ huynh/Người giám hộ Chữ Ký của Phụ huynh/Người Giám hộ Ngày

___________________________________ __________________________________ __________

Tên Viết In của Y tá học đường/CCC Chữ ký của Y tá học đường/CCC Ngày

Nhân viên Trường/ CCC được huấn luyện thủ tục điều trị:

Tên Viết In

Chữ ký

Chữ ký của

Huấn luyện viên

Ngày Đào tạo

Bản In: Quy định 757-5 Đínhkèm I