Regulation 063-1 Non-discrimination (Title IX)

Quy Định 063-1
NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Không Phân Biệt Đối Xử (Title IX)

I. Tiêu đề khóa học không nên nêu cụ thể hoặc ngụ ý rằng khóa học chủ yếu hoặc dành riêng cho học sinh nam hay học sinh nữ.

II. Thành phần của các lớp thanh nhạc có thể được xác định theo yêu cầu dựa trên quãng giọng hoặc chất lượng.

III. Không được có các bài tập, tài liệu, dịch vụ hoặc yêu cầu phân biệt về giới tính trong bất kỳ khóa học nào, trừ khi được ghi chú trong chương trình Giáo Dục Đời Sống Gia Đình.

IV. Học sinh trong các lớp học và hoạt động giáo dục thể chất có thể được nhóm theo khả năng như đánh giá theo các tiêu chuẩn khách quan về năng lực của cá nhân được phát triển và áp dụng mà không liên quan đến giới tính.

V. Học sinh trong các lớp học thể dục và các hoạt động có thể được chia theo giới tính trong khi tham gia các môn thể thao như đấu vật, đấm bốc, bóng đá và bóng rổ.

Hiệu Trưởng, Phó Giám Đốc phụ trách về Học Sinh và Chuyên Môn Học Tập và Phó Giám Đốc phụ trách về Cấp Học chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM