Quy định 261-1
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Ngày 31 tháng 5 năm 2017

ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Hướng Dẫn Triển Khai Lịch Học Hàng Năm

I. Các hướng dẫn được sử dụng để triển khai lịch học hàng năm như sau:

A. Ít nhất 180 ngày giảng dạy cho tất cả các cấp (tiểu học, trung học cơ sở, và trung học phổ thông).

B. Tối đa 195 ngày hợp đồng giáo viên.

C. Tối đa 15 giáo viên triển khai chuyên môn/ngày làm việc được lên lịch như sau:

1. Triển khai chuyên môn/ngày làm việc sẽ được lên kế hoạch vào đầu năm học.

2. Ngoài ra, việc triển khai chuyên môn/ngày làm việc sẽ được lên lịch cho mỗi giáo viên trong năm hợp đồng, ngoài giờ hợp đồng.

3. Giáo viên mới vào Học Khu sẽ báo cáo trước triển khai chuyên môn/ngày làm việc với tất cả các giáo viên.

4. Một triển khai chuyên môn/ngày làm việc sẽ được lên kế hoạch vào Ngày Columbus (ngày lễ sinh viên).

5. Vào cuối giai đoạn xếp loại đầu tiên, một triển khai chuyên môn/ngày làm việc sẽ được lên lịch vào ngày trước Ngày Bầu Cử cho các trường tiểu học. Hai triển khai chuyên môn/ngày làm việc sẽ được lên kế hoạch cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (ngày trước Ngày Bầu Cử và trong Ngày Bầu Cử). Trong những năm bầu cử tổng thống, không có triển khai chuyên môn/ngày làm việc nào sẽ được lên lịch vào Ngày Bầu Cử nên lịch sẽ được điều chỉnh.

6. Vào cuối giai đoạn xếp loại thứ hai (học kỳ đầu tiên), một triển khai chuyên môn/ngày làm việc sẽ được lên lịch.

7. Một triển khai chuyên môn/ngày làm việc sẽ được lên lịch vào cuối giai đoạn xếp loại thứ ba.

8. Vào cuối giai đoạn xếp loại cuối cùng (học kỳ đầu tiên), triển khai chuyên môn/ngày làm việc sẽ được lên lịch.

D. Thời gian hội nghị phụ huynh/giáo viên cho các trường tiểu học sẽ được lên kế hoạch hai lần trong năm. Vào mùa thu, ngày hội nghị phụ huynh sẽ được lên lịch vào Ngày Bầu Cử, ngoại trừ trong các năm bầu cử tổng thống, khi đó sẽ được lên lịch vào ngày trước hoặc sau Ngày Bầu Cử. Ngày hội nghị phụ huynh mùa đông (nửa ngày) được lên kế hoạch trước khi kết thúc học kỳ đầu tiên. Thời gian hội nghị phụ huynh/giáo viên vào mùa thu có thể được lên lịch trong giờ buổi tối để phù hợp với lịch trình của phụ huynh.

E. Ngày khai giảng của trường dành cho học sinh sẽ là sau kỳ nghỉ Ngày Lao Động, trừ khi Trường Công Lập Quận Prince William (PWCS) đủ điều kiện khai giảng trước Ngày Lao Động. Trong những năm đó, Hội Đồng Trường sẽ được trình bày hai lựa chọn để xem xét (một cho ngày trước Ngày Lao Động và một cho ngày sau Ngày Lao Động).

F. Thời gian nghỉ đông và nghỉ xuân sẽ khác nhau tùy thuộc vào các đặc điểm cụ thể cho từng lịch.

G. Trong những năm bầu cử tổng thống, các trường sẽ cho học sinh và giáo viên nghỉ (cũng như tất cả nhân viên không phục vụ 250 ngày) vào Ngày Bầu Cử.

H. Trong những năm bầu cử tổng thống, khi Ngày Nhậm Chức không rơi vào ngày cuối tuần, các trường sẽ cho học sinh, giáo viên, và tất cả nhân viên nghỉ vào Ngày Nhậm Chức.

I. Bốn giai đoạn xếp loại chín tuần sẽ được cân bằng tới mức có thể để học kỳ thứ nhất và thứ hai có số ngày tương tự nhau.

J. Sau đây là những ngày nghỉ lễ Học Khu được lên lịch:

Ngày Độc Lập
Ngày Lao Động
Ngày Cựu Chiến Binh
Ngày Lễ Tạ Ơn và Thứ Sáu
Nghỉ Đông
Ngay Đầu Năm
Ngày tưởng niệm Martin L. King Jr.
Ngày Sinh nhật George Washington

Ngày Tổng Thống

Ngày Tưởng Niệm
Nghỉ Xuân

II. Theo chỉ đạo của Giám Thị hoặc người được chỉ định, các trường có thể bị đóng cửa do các điều kiện bất lợi. Quy định 261.03-1, "Thời Gian Khóa Học" xác định độ dài của khóa học. Nếu số ngày bị bỏ lỡ và số ngày giảng dạy ít hơn 180, thì số giờ bổ sung được xây dựng trong lịch học được PWCS phê duyệt sẽ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về giờ giảng dạy 990 theo luật của Liên Bang Virginia và/hoặc Hội Đồng Virginia về Quy định giáo dục.

Nếu thời gian bị bỏ lỡ ở các trường đó nằm dưới yêu cầu giờ giảng dạy 990, thời gian hoặc ngày bổ sung sẽ được Hội Đồng Trường bổ sung vào lịch học để đảm bảo PWCS đáp ứng yêu cầu về thời gian.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám Thị Phụ Trách Giáo Dục và Trách Nhiệm Học Sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2020.
TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM