Regulation 270-3 School-Based Management

Quy định 270-3
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC
Ngày 12 tháng 10 năm 2016

ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Điều hành Dựa Trên Trường Học

Quản Lý Trên Căn bản Trường Học đã có hiệu lực tại các Trường Học Quận Prince William kể từ mùa thu năm 1990. Mỗi trường sẽ triển khai một kế hoạch trường hàng năm sẽ được phê duyệt bởi Phó Giám Thị Cấp.

Kế hoạch trường hàng năm sẽ được triển khai với sự tham gia tích cực của đội ngũ giáo viên và các thành viên của cộng đồng. Cách thức tham gia này sẽ được xác định ở cấp trường địa phương.

Các Hiệu Trưởng và Phó Giám Thị Cấp thích hợp chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Các Hiệu Trưởng và Phó Giám Thị Cấp thích hợp có trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2019.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM