Quy định 273.02-1
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC
Ngày 8 tháng 11 năm 2017

ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Gián đoạn trong Ngày học

Hiệu trưởng có trách nhiệm xác định và lên lịch các hoạt động và thông báo theo cách đó để tránh thời gian giảng dạy bị gián đoạn không cần thiết và bị xâm nhập.

Hiệu trưởng sẽ theo dõi số lượng các chương trình tổ hợp ở trường học và/hoặc đại hội PEP để đảm bảo chương trình giảng dạy không bị ảnh hưởng xấu. Hiệu trưởng được khuyến nghị giới hạn số lượng các chương trình tổ hợp ở trường học trung bình một mỗi tháng.

Hiệu trưởng phải phê duyệt bất kỳ bài thuyết trình nào được thực hiện cho các lớp học và/hoặc các nhóm lớn của các cá nhân hoặc tổ chức không liên kết trực tiếp với trường. Phê duyệt sẽ được dựa trên sự đóng góp của các hoạt động với các chương trình học đường và các mối tương quan đối với chương trình giảng dạy quận và làm đa dạng chúng.

Phân phối các áp phích, bản tin, thông báo hoặc bất kỳ hình thức thông tin khác từ các cá nhân và tổ chức không liên kết trực tiếp với trường học phải được chấp thuận theo các hướng dẫn trong Quy Định 925-1.

Việc lập kế hoạch các hoạt động thể thao ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được triển khai theo cách như vậy nhằm không làm gián đoạn ngày giảng dạy của các học sinh là vận động viên. Việc sớm rút lui khỏi một hoạt động thể thao chỉ xảy ra trong trường hợp ngoại lệ và được chấp thuận bởi cấp Phó Giám Thị Cấp thích hợp.

Giáo viên sẽ lên kế hoạch về thời gian giảng dạy làm sao vẫn thực hiện trách nhiệm của mình trong việc tham dự và các hoạt động quản lý lớp học khác nhằm cho phép họ có thời gian tối đa thực hiện nhiệm vụ và bảo vệ thời gian giảng dạy.

Hiệu trưởng và Phó Giám Thị Cấp thích hợp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM