Quyển Chính sách và quy định

Phần 3000 - Quản lý tài chính

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Học phí

Mã 346-1

Trạng thái Có hiệu lực

Thông qua 10 /4/ 2019

Sửa đổi lần cuối: 13/5/2020Quản lý tài chính

QUY ĐỊNH: 346-1

HỌC PHÍ

 1. Các trường hợp đủ điều kiện để ghi danh vào trường công lập Quận Prince William (PWCS) trên cơ sở trả học phí

  1. Cha mẹ đóng học phí cho con không có địa chỉ cư trú tại quận

   Những người ở độ tuổi đi học bắt buộc theo pháp luật nhưng không phải là dân cư của quận Prince William có thể nộp đơn xin nhập học trên cơ sở đóng học phí và nếu có chỗ. Học sinh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều kiện được nêu trong quy định này.

   Không cư trú bao gồm, nhưng không giới hạn:


   Người ở tuổi đi học có cha mẹ không phải ở quận Prince William và những người chọn để sống ở quận này với một người lớn khác không phải là cha mẹ , chăm sóc tự nhiên, con nuôi, hoặc chăm giữ được coi là không cư trú và là đối tượng đóng học phí.

   Người ở tuổi đi học sống ở quận trước cha mẹ của họ, hoặc ở lại quận sau sau khi cha mẹ của họ đã dọn đi khỏi để có thể đi học trong quận được coi là không cư trú và là đối tượng phải đóng học phí.

   Quyết định cư trú sẽ được thực hiện bởi trường học của PWCS mà học sinh muốn tham dự bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp theo Yêu cầu đăng ký học sinh phải trả học phí (Đính kèm I), bảng thông tin học sinh về quyền nuôi con, học phí, và đủ điều kiện để ghi danh (xem quy định 711-3, tập tin đính kèm I), đánh giá hồ sơ của học sinh từ trường xuất xứ nếu cần thiết, cũng như các thông tin khác có sẵn để đưa ra quyết định.

  2. Việc xếp trường không thường trú bởi Liên bang, tiểu bang và các cơ quan của quận

   Các yêu cầu bởi bang và quận, bao gồm các trường học khác, để ghi danh cho các học sinh không cư trú vào các trường công lập Quận Prince William sẽ được chuyển đến đến Văn phòng Dịch vụ học sinh. Các điều khoản của việc xếp trường như vậy sẽ được thiết lập theo hợp đồng với cơ quan yêu cầu hoặc hệ trường, không thuộc phạm vi của quy định này.

 2. Hạn chế về ghi danh do không có chỗ học

  Các trường mà đã hết đầy không còn chỗ học hoặc vượt quá công suất sẽ không nhận học sinh không cư trú mà cha mẹ muốn trả học phí. Có một vài ngoại lệ như được chỉ ra trong quy định này.

 3. Ưu tiên ghi danh khi có chỗ trống

  Việc quyết định có chấp nhận phụ huynh không cư trú sẽ được đưa ra bởi hiệu trưởng của trường mà học sinh đã nộp đơn. Khi có chỗ trống, sẽ tùy theo quyết định của hiệu trưởng để xác định số lượng, nếu có, dành cho các học sinh không thường trú được bố mẹ xin học có thể được nhận vào trường. Khi còn chỗ trống, và hiệu trưởng đã xác định rằng trường sẽ chấp nhận các học sinh không thường trú, các hiệu trưởng sẽ nhận các học sinh đó theo thứ tự sau đây.
  1. Học sinh đã đăng ký vào PWCS trên cơ sở cư trú nhưng có sự thay đổi đột ngột về quyền nuôi con do lạm dụng, bỏ bê hoặc hành động của cảnh sát, điều đó thúc đẩy sự thay đổi nơi cư trú của học sinh đến một địa điểm bên ngoài quận Prince William. Ghi danh theo quy định này có thể được hiệu trưởng chấp thuận, tuy nhiên mọi quyết định về việc miễn học phí phải được đưa ra khi tham khảo ý kiến với Giám đốc Dch v Học học sinh.
  2. Học sinh đã đăng ký vào PWCS trên cơ sở cư trú khi phụ huynh / người giám hộ của học sinh lớp năm, tám hoặc 12 (năm cuối của trường tiểu học, trường trung học cơ sở / truyền thống / K-8 và trường trung học) rời khỏi Prince Quận William trước khi bắt đầu hoặc trong các năm học lớp năm, tám hoặc 12 của học sinh. Ghi danh theo quy định này có thể được hiệu trưởng chấp thuận, tuy nhiên mọi quyết định về việc miễn học phí phải được đưa ra khi tham khảo ý kiến ca Giám đốc Dch v Học sinh.
  3. Học sinh có phụ huynh / người giám hộ cư trú trong Khối thịnh vượng chung Virginia nhưng bên ngoài khu vực tham dự PWCS và có hợp đồng mua bán hợp lệ hoặc thuê nhà ở để cư trú bắt đầu không quá ba tháng trước ngày nhập học. Ghi danh theo quy định này và miễn học phí chỉ có thể được chấp thuận bởi hiệu trưởng.
  4. Học sinh là con của nhân viên PWCS. Việc ghi danh theo quy định này có thể được hiệu trưởng chấp thuận, tuy nhiên, bất kỳ quyết định nào về việc miễn học phí phải được nộp cho Phó Tổng Giám thị và phải phù hợp với các lý do có thể chấp nhận đối với việc miễn học phí được nêu trong quy định này.
  5. Tất cả những người khác.
 4. Quy trình nộp đơn và phê duyệt cho học sinh không thường trú
  1. Yêu cầu Đăng ký xin trả học phí phải được hoàn thành và nộp cho hiệu trưởng của trường PWCS mà học sinh muốn tham dự để phê duyệt. Tất cả các yêu cầu để theo học tại một trường học trên cơ sở học phí sẽ được gửi đến trường được yêu cầu không muộn hơn hai tuần trước khi bắt đầu năm học. Sau khi bắt đầu năm học, các yêu cầu học phí có thể được xem xét trên cơ sở từng trường hợp.
  2. Phụ huynh phải cung cấp một văn bản đồng ý cho phép PWCS có được các bản sao học bạ, điểm danh, đánh giá mối đe dọa và hồ sơ kỷ luật từ trường trước đây của học sinh, sẽ được xem xét như một phần trong đơn đăng ký của học sinh.
  3. Yêu cầu nhập học trên cơ sở học phí phải được gửi mỗi năm học và phê duyệt chỉ được cấp cho một năm học tại một thời điểm. Sự chấp thuận trước đây đối với một học sinh không thường trú được cha mẹ cho vào học tại một trường PWCS sẽ không cho phép học sinh theo học PWCS trong những năm học trong tương lai.
  4. Việc bao gồm thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc không trung thực trong Yêu cầu đăng ký biểu mẫu Học sinh phải trả học phí, Bảng thông tin học sinh về quyền giám sát, học phí và đủ điều kiện đăng ký hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cư trú của học sinh hoặc phụ huynh hoặc lịch sử kỷ luật của học sinh sẽ là cơ sở để từ chối hoặc thu hồi phê duyệt để ghi danh.
  5. Học sinh không cư trú được phụ huynh xin học sẽ không được chấp thuận tham dự PWCS nếu:
   • 1.Trường đã đáp ứng hoặc vượt quá khả năng như được mô tả trong Phần I, A ở trên.
   • 2.Học sinh có tiền sử sai phạm nghiêm trọng, trốn học hoặc đi học muộn tại trường mà học sinh đã theo học trước đây.
   • 3.Học sinh đã bị đình chỉ dài hạn hoặc bị trục xuất khỏi một trường PWCS.
   • 4.Học sinh có đánh giá là mối nguy cơ trong vòng ba năm trở lại đây từ bất kỳ bộ phận trường nào cho thấy học sinh thể hiện mối đe dọa vừa hoặc nghiêm trọng đối với những người khác trong cộng đồng nhà trường.
   • 5.PWCS đã thu hồi lại quyết định cho việc nhập học trước đây của học sinh để theo học các trường hoặc chương trình PWCS với tư cách là học sinh không cư trú được cha mẹ xin học.
   • 6.Học phí cho PWCS trong những năm học vừa qua vẫn chưa được trả.
  6. Việc từ chối yêu cầu ghi danh của hiệu trưởng nhà trường có thể được kháng cáo bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Phó Giám thị, trong đó phải xác định lý do hoặc lý do khiến quyết định của hiệu trưởng nhà trường là có lỗi. Quyết định của Phó Giám thị là quyết định cuối cùng.
 5. Thanh toán học phí và hội đủ điều kiện cho người được miễn

  Tất cả các học sinh không thường trú được bố mẹ xin học tại PWCS phải chịu học phí.
  1. Học phí của các trường sẽ được thiết lập mỗi năm theo khuyến nghị của Tổng Giám thị Trường học và được Hội đồng trường phê duyệt. Học phí sẽ bằng với chi phí giáo dục chuyên nghiệp, cộng với bất kỳ chi phí bổ sung thực tế nào của các dịch vụ giáo dục đặc biệt, như được quy định trong luật Virginia.
  2. Học phí sẽ được trả theo học kỳ, trước khi bắt đầu học kỳ.
  3. Con cái của nhân viên PWCS sẽ được giảm 30% mức học phí hàng năm.
  4. Ban giám hiệu nhà trường tham khảo ý kiến ca Văn phòng Dch v Học sinh có th miễn học phí toàn bộ hoặc một phần cho các học sinh được xác định trong Phần III, AB ở trên, theo các điều sau đây.

   Những người được xác định trong Mục III, C ở trên có thể được coi là đủ điều kiện đi học miễn phí cho (các) trẻ em trong độ tuổi đi học không quá ba tháng trước khi họ thực sự chuyển đến quận Prince William. Những người như vậy có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản của hợp đồng mua bán hoặc cho thuê liên quan đến ngày dọn vào ở. Nếu việc chuyển đến dự kiến
   không din ra trong thi hn ba tháng, học phí có thể được tính. Phụ huynh / người giám hộ phải cung cấp hai loại tài liệu bổ sung chứng minh nơi cư trú (xem Quy định 711-3, Nơi cư trú) trong vòng ba tháng hoặc học phí sẽ được tính đầy đủ.
  5. Những người đã trả học phí trước và sau đó được hoàn trả, thông qua việc trở thành cư dân, rút hoc hy b tình trng đóng hc phí, s được hoàn tr hc phí trên cơ s số ngày đã học tính t mc hc phí hàng ngày.Trong mi trường hp hc sinh b rút và còn ít hơn mt tháng ca mt hc k, thêm 20 đô la học phí có thể được PWCS giữ lại dưới dạng phí đăng ký và hồ sơ. Tiền lãi sẽ không được trả khi hoàn trả.
  6. Sau khi phê duyệt tình trạng đóng học phí được cấp, học sinh sẽ được Văn phòng Dịch vụ Học sinh thông báo về các thủ tục thanh toán trước khi bắt đầu năm học. Học phí sẽ được trả trước, toàn bộ hoặc trên cơ sở học kỳ, cho năm học mà việc ghi danh diễn ra. Nếu có bất kỳ thanh toán học phí quá hạn nào, đăng ký của học sinh sẽ bị rút cho đến khi tài khoản không còn nợ.
 6. Quy định chung áp dụng cho tất cả học sinh không thường trú được bố mẹ xin học tại PWCS
  1. Tham dự các trường PWCS bởi một học sinh không thường trú được cha mẹ xin học là một đặc quyền.
  2. PWCS có quyền chuyển một học sinh không thường trú được xin học bởi phụ huynh sang bất kỳ trường hoặc chương trình PWCS nào theo các quy định hoặc quy trình PWCS hiện hành áp dụng cho tất cả các học sinh PWCS khác.
  3. Hiệu trưởng nhà trường, căn cứ theo thông báo và học sinh có cơ hội trả lời, có thể thu hồi đặc quyền đăng ký học sinh không thường trú khi phát hiện ra rằng học sinh đã vi phạm nghiêm trọng Bộ quy tắc ứng xử.
   • 1.Khi được áp dụng, nhóm Mục 504 hoặc IEP của học sinh sẽ đáp ứng trước quyết định cuối cùng của hiệu trưởng để đánh giá tác động của việc hủy bỏ đề xuất tình trạng đóng học phí của học sinh đối với kế hoạch Mục 504 hoặc IEP của học sinh và đề xuất sửa đổi khi cần thiết.
   • 2.Việc hủy bỏ đăng ký của một học sinh như một học sinh được trả học phí là riêng biệt và độc lập với bất kỳ thủ tục kỷ luật nào có thể được thực hiện theo Quy tắc ứng xử của PWCS. Không có nội dung nào trong đoạn này sẽ miễn cho học sinh khỏi các điều khoản khác trong Bộ quy tắc ứng xử hay các quy tắc khác của trường áp dụng cho tất cả học sinh.
    • a.Hiệu trưởng nhà trường có thể thu hồi đặc quyền đăng ký học sinh không thường trú vì không đóng học phí.
    • b.Tất cả học sinh không cư trú được cha mẹ xin học sẽ phải chịu trách nhiệm vận chuyển đến và đi học.
  4. Quá trình kháng cáo
   • 1.Những người được nhận vào học tại một trường như một học sinh đóng học phí bị từ chối hoặc thu hồi có thể kháng cáo quyết định này bằng văn bản cho Phó Giám thị.
   • 2.Những người muốn yêu cầu kháng cáo quyết định thu học phí có thể gửi yêu cầu đó bằng văn bản cho Phó Giám thị.
   • 3.Tất cả các khiếu nại lên Phó Giám thị phải được gửi (trực tiếp hoặc qua thư điện tử) trong vòng ba ngày làm việc kể từ quyết định cuối cùng của hiệu trưởng.

Phó Tổng Giám thị phụ trách Dịch vụ Giáo dục và Học sinh Đặc biệt (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.


Tài liệu tham khảo chéo

711-3 - QUY ĐỊNH - Cư trú

745-1 - QUY ĐỊNH - Đình chỉ dài hạn hoặc trục xuất học sinh

R346-1_Attachment_I.pdf (147 KB)