Quy định 403.09-2
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Ngày 20 tháng 9 năm 2017

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

An Toàn Cho Học Sinh

Sử Dụng Học sinh cho việc Di Chuyển Thiết Bị Nguy Hiểm

Mục đích của quy định này là để đảm bảo rằng nhân viên không đặt học sinh vào tình huống nguy hiểm bằng cách cho phép họ di chuyển các thiết bị nguy hiểm, như tivi hoặc xe cộ nghe nhìn có kích thước hiển thị trong Tài Liệu Đính Kèm I.

Các trường sẽ phân phát cho tất cả nhân viên các quy định trong Thông Báo An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng đính kèm do Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ ban hành. Các trường sẽ kết hợp nó như là một phần của hướng dẫn thủ tục.

Phó Giám thị Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thi hành và giám sát quy định này.

Phó Giám Thị Dịch Vụ Hỗ Trợ và Tài Chính (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

Cảnh báo An toàn cho Học sinh về Di chuyển thiết bị nguy hiểm

Quy định 403.09-2 Đính kèm I (chỉ dành cho In Ấn)